МАРК 10

1Бәәсн һазран үлдәһәд, Исус Йордан һолын телтр кѳвәд бәәсн Йудьяд ирв. Исусин ѳѳр дәкн олн күн цуглрв. Исус тедниг ѳмнк кевәрн сурһв. 2Исус тал паршмуд чигн ирв. Тедн Исуст мектә сурвр ѳгәд, үг деернь бәрҗ авхар седәд: – Залу күүнд гергнәсн салх зѳв Закан ѳгнү? – гиҗ сурцхав. 3– Моше таднд ю закв? – гиҗ Исус ѳмнәснь сурв. 4– Моше зѳв ѳглә, зуг залунь гергндән салҗанав гисн цаас бичҗ ѳгх зѳвтә, – гиҗ паршмуд хәрү ѳгв. 5– Моше тана хату зүркитн үзәд, таднд тиим зака ѳглә, – гиҗ Исус келв, – 6Бурхн түрүләд «залу гергн хойриг үүдәҗ». « 7Тер учрар кѳвүн күн һарсн эк эцкән үлдәһәд авальтаһан ниилх, 8тедн хоюрн нег бий цогц болх». Тегәд хойр күн биш нег цогц махмуд болҗ тоолгдна. 9Бурхн ниилүлсн юмиг күн бичә салһтха, – гив. 10Хѳѳннь герүр орад, сурһульчнрнь энүнә тускар дәкн Исусас сурцхав. 11– Авалясн салад, талдан герг авсн күн – күүнә авальта дерән негдүлҗәх күн. Күүкд күн чигн залуһасн салад, талдан залуд одхла, тер бас оңдан залута дерән негдүлҗәх күүкд күн, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 13Эк-эцкнь Исусар һар күргүлхәр бичкн күүкдән авч ирҗ. Сурһульчнрнь тедниг хѳрв. 14Исус терүг үзәд, икәр уурлв: – Нанур бичкдүдиг авч ирхлә, бичә хѳртн. Юңгад гихлә, бичкдүдлә әдл улс Бурхна йоснд орх. Кен Бурхна ориг эн бичкн күүкдлә әдл седклдән эс орулхла, тер күн Терүнд орҗ чадшго, гиҗ Би үнәр келҗәнәв, – гив. 16Тегәд Исус бичкдүдиг теврәд, һар күрәд йѳрәв. 17Исусиг һарад йовҗ йовтл, нег күн ѳѳрдҗ ирәд сѳгдәд: – Буйнта Багш! Мѳңк җирһл эдлхин тѳлә ю кех зѳвтәв? – гиҗ сурв. 18– Юңгад Намаг буйнта гиҗ нерәдвч? Һанцхн Бурхн буйнталм. 19Бурхна заквриг эс меднчи? «Кү бичә ал», «Залу гергн хойрин иткл бичә эвд», «Хулха бичә ке», «Күүнә тускар худлар бичә герчл», «кү бичә мекл», «эк эцк хойран күндл», – гиҗ Исус түүнәс сурв. 20– Багш, энүг би бичкнәсн авн күцәдв, – гиҗ тер күн келв. 21Цуг әмтнд дурта кевәрн Исус тер күүнд дуран үзүләд: – Негхн юмн чамд күцҗәхш. Бәәсн юман цугинь хулдад, угатя улст мѳңгинь түгәчк. Тиигхлә теңгрт байн зѳѳртә болхич. Дарунь Нан тал ирәд, Намаг дахад йов, – гив. 22Дегд ик байн бәәсн тѳләдән тер күн һундлта бәәдл һарад, чирәнь оңһдарад йовҗ одв. 23– Байн күүнд Бурхна Йоснд орхд басл берк юмн! – гиҗ Исус сурһульчнр талан хәләһәд келв. 24Сурһульчнрнь тер келсн үгднь ѳврцхәв, зуг Исус давтв: – Күүкд минь, Бурхна Йоснд орхд басл кецү! 25Байн күн Бурхна Йоснд орснд орхнь темәнд зүүнә сүвәр орхд амр. 26Сурһульчнрнь улм ѳврәд: – Тиигхлә кен әмән аврҗ чадхмб? – гиҗ сурцхав. 27– Күн әмән аврҗ чадшго. Болв Бурхн цугинь кех, – гиҗ Исус сурһульчнр талан хәләһәд келв. 28– Бидн бәәсән үлдәһәд, Таниг дахҗ йовхинь Та үзә бәәнмт? – гиҗ тиигхләнь Пётр келв. 29– Үнәр келҗәнәв, эврәннь герән, эк-эцкән, эгчнрән, ах-дүүнрән, үрн-садан, һазр-усан Мини тѳлә болн Сән Зәңгин тѳлә үлдәсн күн 30тер эн насндан зун холван үлү гер-бүлтә, эк-эцктә, ахнр-дүүнртә, үртә-садта, һазр-уста болх. Тер күн дала зовлң чигн үзх. Цагнь ирхлә, тер күн мѳңк җирһл эдлх. 31Зуг хамгин түрүңксиннь ик зунь хамгин сүүлңкнь болх. Сүүлңкнь – хамгин түрүңкнь болх, – гив. 32Цугтан Ерусалим орцхав. Исусин ардас ѳврмҗтә бәәсн сурһульчнрнь болн сүрдсн улс йовцхав. Исус арвн хойр сурһульчнран әмтнәс хооран дуудҗ авад, Бийләнь ямаран үүл учрх зѳвтәһинь келҗ ѳгв. 33– Бидн Ерусалимур ѳѳрдҗ йовнавидн. Тенд Би, Күмни Кѳвүн ах гелңгүдин болн ном цәәлһәчнрин һарт бәргдхв. Намаг алх шиидвр һарһад, буру номта улст бәрҗ ѳгх. Теднь наад бәрх, Нанд нульмх, цокх, аш сүүлднь алх. Болв һурв хонад, Би әмдрхв, – гив. 35Исус тал Зебедана кѳвүд Яков Йохан хойр ѳѳрдәд: – Багш, мана сурсиг күцәхитн эрҗәнәвидн, – гицхәҗ. 36– Келх үгән келтн, соңсҗанав, – болв. 37– Тана туурмҗта орн-нутгт мадн хойриг барун бий талан болн зүн бий талан суулһит? – гиҗ сурцхав. 38– Тадн ю сурҗахан медҗ бәәхшит, Мини үзх зовлңгиг тадн дааҗ чадхвт? Мини үклиг тадн дааҗ чадхвт? – гиҗ Исус сурҗ. 39– Дааҗ чадхвидн, – гиҗ теднь хәрү ѳгч. – Мини үзх зовлңгиг тадн чигн даахит. 40Мини үкләр чигн тадн үкхит, болв Нанас барун талнь эс гиҗ зүн талнь суух эс суухинь Би йилһҗ чадшгов. Урдаснь шүүҗ авсн әмтн тер ормд суух, – гиҗ Исус хәрү ѳгч. 41Наадк арвн сурһульчнрнь эн сурврин тускар соңсчкад, Яков Йохан хойрт уурлцхав. 42– Буру номта хаадуд әмтән даҗрдгинь, нойдуднь әмтн деер эзн болдгинь тадн меднәлмт. 43Тадн дунд тиим юмн болх зѳв уга. Тадн иигтн: танас алдр болхар седснь, тана зарц болх йоста. 44Ахлач болхар седснь – тана мухла болх йоста. 45Күмни Кѳвүн кү зархар биш Бийнь әмтнд заргдад, тедниг аврхин тѳлә әмән ѳгх зѳвтә, – гиһәд Исус тедниг дуудҗ авад келв. 46Исус сурһульчнртаһан Ерихо балһснур ирәд, невчкн зуур бәәҗәһәд һарад йовҗ. Хаалһин хаҗуд Бар-Тимә гидг нертә Тимән сохр кѳвүн, һууль һууһад сууҗ. 47Хаҗуһарнь Назаретин Исус давад йовҗ йовсинь соңсчкад: – Давидин Кѳвүн, Исус! Бийм хәәрлит! – гиһәд тер күн хәәкрҗ. 48– Бичә хәәкр! – гиҗ әмтн терүг хѳрв. Болв Бар-Тимә: – Давидин Кѳвүн! Бийм хәәрлит! – гиһәд улм чаңһар хәәкрв. 49Исус зогсад, терүг дуудтха гив. – Бичә ә, ѳѳрдәд од, чамаг дуудҗана, – гиҗ әмтн тер сохр күүнд келцхәв. 50Бар-Тимә, деерк хувцан тәәләд хайчкад, Исусур ѳѳрдв. – 51Юн кергтә болад дуудвч? – гиҗ Исус сурв. – Багш, нүдндм хара орулыт! – гиҗ тернь эрв. 52– Йов, чини итклчн чамаг эдгәв, – гиҗ Исус келв. Сохр күн тер дарунь үздг болад, Исусин ардаснь дахв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\