МАРК 11

1Исус сурһульчнртаһан Ерусалимас хол биш Олив уул тал болн тенд бәәсн Бетпәг Бетәнья гидг хойр хотд тал ѳѳрдҗ ирәд, хойр сурһульчнран ѳмнән тәвв: 2– Эн тана ѳмн бәәсн хотнд орад, унад уга баһ наста элҗгн архлата бәәхинь үзхит. Терүг тәәләд кѳтләд авад иртн. 3«Тадн ю кеҗ бәәхмт?» – гиһәд сурснднь: «Элҗгн Деед Эзнд кергтә болҗана, дарунь ѳгчкх» гиҗ хәрү ѳгтн, – гив. 4Сурһульчнрнь одад, герин һаза архлата элҗгниг олҗ авад, тәәләд авч бәәтлнь, тенд бәәсн әмтн: 6– Ю кеҗәхмт? Яһад элҗгниг тәәлҗәхмт? – гихлә, теднь Исусин келсиг келҗ ѳгч. Тиигхлә теднь тәвҗ. 7Сурһульчнрнь элҗгниг кѳтлҗ авч ирәд, деернь хувцан кѳдрҗ. Исус элҗгниг унв. 8Олн әмтн Исусин йовсн хаалһ деер эврәннь хувцан делгәд, кѳкрҗәсн модна бүчр керчҗ авад хайв. 9Исусин ѳмн ард уга йовсн әмтн: – Бурхн тууртха! Деед Эзнә нерн деерәс ирснь әдстә болтха! Мана Давид эцкин иргч йосн әдстә болтха! Бурхн тууртха! – гиһәд хәәкрцхәв. 11Ерусалимур ирәд, Исус һол сүм орв. Сүмин дотрк бәәдл хәләх зуур, ора болҗ одв. Тегәд Исус сурһульчнртаһан Бетәнья гидг хотн тал темцв. 12Маңһдуртнь тедн тер хотнас геснь ѳлн һарад йовҗ йовцхаҗ. 13Ѳлсҗ йовсн Исус холас инҗрин мод үзәд ѳѳрдәд, темсн бәәдг болвза гиһәд хәләв. Зуг модна бүчрт кѳк хамтхаснас талдан юм үзҗ уга. Темсн болх болзгнь ирәд уга сәнҗ. 14– Энүнәс хооран чини бүчрмүд деер тѳрүц бичә темсн урһтха! – гиҗ Исус модн тал хәләһәд келҗ. Сурһульчнрнь Исусин келсн үгинь соңссмн. 15Тедн Ерусалимур ирцхәв. Исус һол сүм орв. Дотрнь бәәсн хулдачнр хулд кеһәчнр уга цугинь кѳѳҗ һарһад, мѳңг сольҗасн улсин ширәһинь кѳмрәд, кѳглҗрһ хулдҗасн улсин ширәһинь кѳлврүлв. Ѳлг-эдән чигн сүмин хотн дотраһур авч йовдгинь уурулв. 17– «Мини гер – олн әмтнә мѳргүлин гер болҗ нерәдгдх» – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә эс бәәнү? Тадн энүгәр деермчнрин бәәр кеҗит, – гив. 18Энүг соңсчкад, ах гелңгүд болн ном цәәлһәчнр Исусиг бәрҗ авч алх арһ хәәсмн. Олн әмтн ик ѳврмҗтәһәр номинь соңсдг тѳләднь тедн Исусас әәдг сәнҗ. 19Асхнднь Исус сурһульчнртаһан дәкн балһснас һарад йовв. 20Маңһдур ѳрүнднь тедн инҗр модна ѳѳгүр йовҗ йовад, терүг хатҗ одсинь үзцхәв. 21Ѳцклдүр ѳрүн эн модна ѳѳр учрсн үүлиг ухандан сергәһәд: – Багш! Хәләтн! Ѳцклдүр харасн моднтн хатҗ одҗ! – гиҗ Пётр келв. 22– Бурхнд итктн! Эн уулыг ормасн кѳндрәд теңгсин уснд ун гиҗ келәд маһдл уга иткхлә – эрк биш күцгдх. 24Зальврад сурхла, Бурхн ѳгх гиҗ, үнн седкләрн иткхләтн, цугнь күцгдх. 25Зальврхиннь ѳмн түрүләд ѳѳлҗ, уурлҗах әмтндән геминь тәвтн. Тиигхлә Теңгрин Эцк чигн тана килнцитн тәвх, – гиҗ Исус келв. 27Исус дәкн эврәннь сурһульчнртаһан Ерусалимур ирв. Исусиг һол сүм дотр бәәтл ах гелңгүд, ном цәәлһәчнр болн толһачнр ѳѳрдҗ ирәд: 28– Ямаран йосар Чи эн тоотыг күцәҗ бәәхмбч? Кен Чамд иим йос ѳгв? – гиҗ сурцхаҗ. 29– Би таднд бас нег сурвр ѳгнәв. Мини сурврт хәрү ѳгхләтн, Би чигн тана сурврт хәрү ѳгнәв. Йохана уснд кирсллһн теңгрәсв эс гиҗ күүнәсв? – гиҗ Исус сурв. 31Тедн хоорндан шимлдәд зѳвчлдв: – Теңгрәс гихлә «юңгад түүнд эс итквт», – гиҗ Исус келх. Күүнәс гихдән әмтнәс әәцхәв. Юңгад гихлә, цуг әмтн Йоханыг Бурхна әәлдәч гиҗ тоолдг бәәҗ. 33Тегәд: – Медхшвидн, – гиҗ хәрү ѳгцхәв. – Тиигхлә Би чигн кенә йосар энүг кеҗәхән келхшв, – гиҗ Исус келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\