МАРК 12

1Исус дәкн үлгүр орулҗ әмтиг сурһв: – Нег күн уста үзм тәрәд, хашалад, үзм шахдг нүк малтад, харулын цамхаг бәрҗ. Дарунь кѳдләчнр нәәмәдлҗ авад, уста үзм тәрсн һазран даалһад, бийнь йовҗ одҗ. 2Урһц ахулх кемлә эзн эврәннь хүвән авулхар, зарцан йовулҗ. 3Нәәмәдлҗ авсн кѳдләчнрнь зарцинь бәрҗ авад цокад, юм ѳгл уга кѳѳчкҗ. 4Эзн дарук зарцан йовулҗ. Кѳдләчнр түүнә толһаһинь цоолад, неринь һутаһад тәвҗ. 5Эзн һурвдгч зарцан йовулҗ – терүгинь алчкҗ. Кедү дәкҗ кү йовулсн бийнь – зәрминь алад, зәрминь цокад йовулҗ. 6Аш сүүлднь, эзн эврәннь һанцхн эңкр кѳвүһән илгәҗ. «Кѳвүһим тедн тевчх зѳвтә», – гиҗ эзн санҗ. 7Кѳдләчнр нег-негндән келҗ: Эн ѳнч эзлгч күн! Энүг алад, уста үзмин тәрәнә эздүд болхмн. 8Кѳвүһинь бәрҗ авад алчкҗ. Цогцинь уста үзм тәрсн һазрас һарһад хайчкв. 9Эзн ирәд, юн болсинь үзчкәд, яах гиҗ санҗанат? Тер кѳдләчнриг алад, тәрәһән талдан улст даалһх. 10«Тосхачнрин һолсн чолун герин ѳнцгин һол чолун болв. Бурхн эн керг күцәсмн. Бидн энүг үзәд ѳврләвидн», – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә бәәсиг тадн умшсн уга болвзат? – гиҗ Исус үгән тѳгсәҗ сурв. 12Ах гелңгүд бийсән келҗәхинь медәд, Исусиг тер дарунь бәрҗ авхар седцхәв. Зуг хаҗуднь дегд олн күн бәәснд әәһәд, кѳндәсн уга. 13Хѳѳннь тедн Исус тал паршмуд болн Херодын улсиг илгәһәд, үг деернь бәрҗ авх арһ хәәв. 14– Багш! Чамаг үн келҗәхинь бидн меднәвидн. Чи Бурхна заасар дасхнач. Тер учрар әмтн ю санҗахинь чи оньгтан авхшич, күүнә чирә чи хәләхшич. Келҗ ѳгич: Римин хаанд алв ѳгх зѳвтәй аль угай? – гисн сурвр теднь ирәд ѳгцхәҗ. 15Исус тедниг хойр чирәтәһинь медәд: – Тадн Намаг үг деер бәрҗ авхар седҗ бәәнә эсийт? Шаальг авад иртн, – гиҗ. 16Шаальг авч ирхләнь: – Кенә нер, кенә зүс энүнд үзҗәнәт? – гиҗ Исус сурҗ. – Римин хаана, – гицхәҗ. 17– Тиим болхла, хаана юмиг хаанд ѳгтн, Бурхна юмиг Бурхнд ѳгтн! – гисн хәрү Исус теднд ѳгч. Тедн ѳврәд йовҗ одцхаҗ. 18Дарунь Исус тал цадукмуд ирцхәв. Цадукмуд үксн әмтн әмдршго гиҗ иткдг бәәҗ. 19– Багш! Залу күн тохм үлдәл уга ѳңгрхлә, тохман геешгон тѳлә түүнә авалинь дүнь авад, үр һарһх зѳвтә гисн Мошен заасн заавр бәәнәлм. 20Манахна нег гер-бүлд иим юмн учрсмн. Тедн ах-дүүнрәрн долан күн бәәсмн. Ик ахнь гер авад, үрн уга бәәҗәһәд ѳңгрҗ одсмн. 21Ах бергән дүнь хааҗ. Дүнь бас үрн уга бәәҗәһәд ѳңгрҗ. Дарук дүнь бас тиигҗ. 22Тегәд тер долан ах-дүүнр цугтан үр һарһл уга ѳңгрсмн. Аш сүүлднь, күүкд күн бас хорҗ одсмн. 23Әмдрхләрн тер күүкд күн кенә гергн болх зѳвтәв? Ах-дүүнр цугтан терүнә залу биләлм, – гиҗ тедн ирәд сурцхав. 24– Бурхна Бичгиг медл уга, Бурхна күчиг медл уга, хаҗһр уха ухалҗахан тадн медҗ бәәхшийт? 25Үксн улс әмдрхләрн гер чигн авшго, күүнд чигн одшго, тедн Бурхна Элчнрлә әдл бәәх. 26Әмдрлһнә тускар болхла, иим: Бурхн Мошед шачасн бут дотрас: «Би Абрахамин, Ицхакин болн Яковин Бурхнв», – гиҗ келсиг тадн Мошен дегтрт умшсн уга болвзат? 27Бурхн үксн улсин Бурхн биш, әмд улсин Бурхн! Ухантн дегд икәр хаҗиҗ одҗ, – гиҗ Исус теднд хәрү ѳгв. 28Ном цәәлһәчнрин негнь ѳѳрдҗ ирәд, теднә зүтклдә соңсад: – Бурхна зааврин алькнь эрк биш һол зааврв? – гиҗ сурв. 29– Эрк биш һол зааврнь эн: «Соңс, Израиль! Деед Эзн мана Бурхн – һанцхн Деед Эзн! 30Эврәннь Деед Эзн Бурхндан халун зүркәрн, үнн седкләрн, бәәсн уха-санаһарн, бәәсн күчәрн дуран тәв». 31Хойрдгч зааврнь иим: «Ѳѳрк күүндән бийдән дурта кевәр дурл». Эн хойр зааврас чинртәнь уга, – гиҗ хәрү ѳгв. 32– Йир сәәнәр келвт, – гиҗ ном цәәлһәч таасв, – Бурхн һанцхн, Терүнәс талдан Бурхн уга. Эврәннь Бурхндан халун зүркәрн, бәәсн күчәрн, бәәсн уха-санаһарн дуран тәвсн, ѳѳрк күүһән бийләһән әдл дурлсн, тәкл тәкснәс болн Бурхнд нерәдҗ сетрә мал шатаснас үлү ик чинртә йовдл. 34Исус терүг чик хәрү ѳгсинь соңсчкад: – Чи Бурхна Йоснас хол бәәхшич, – гиҗ келв. Терүнә хѳѳн әмтн Исуст сурвр ѳгдгән уурв. 35– Ном цәәлһәчнр Христосиг Давид хаана үлдл гиҗ юңгад келцхәдв? – гиһәд һол сүм дотр әмтиг сурһхларн Исус сурҗ. 36– Әрүн Сәкүсәр дүүрхләрн Давид иигҗ келсн бәәнәлм: «Деед Эзн мини Деед Эзнд келсмн: Чини ѳшәтниг диилҗ кѳлдчнь эс хайтл, Мини барун бий тал сууҗ бә». 37Давид бийнь Христосиг Деед Эзн гиҗ нерәдҗәхлә, юңгад Тер Давидин тохмин үлдл болхмб? – гив. Әмтн Энүг байртаһар соңсв. 38Исус цааранднь сурһв: – Ном цәәлһәчнрәс бийән саглтн. Тедн ут хувц ѳмсәд йовна. Әмтн талвң болһнд теднлә мендлхлә, теднд икәр таасгдна. 39Тер улс хурлд эс гиҗ нәәрт деегшән һарад суухдан дурта. 40Тедн белвсн күүкд улсин хаҗудинь меклҗ авад, әмтнә нүднд үзүләд Бурхнд уданар мѳргцхәнә. Тер улс ик догшар цааҗлгдх, – гив. 41Исус һол сүм дотр, бәрц бәрдг хәәрцгин ѳѳр суусмн. Әмтн Бурхнд бәрц яһҗ бәрсинь үзв. Баячуднь икәр бәрцхәҗ. 42Нег белвсн күүкд күн ѳѳрдҗ ирәд, хойрхн улан мѳңгнә шаальг тәвв. 43Исус сурһульчнран дуудҗ авад: – Үнәр келҗәнәв, эн угатя күүкд күн цугтаһаснь икәр бәрц бәрв. Байн улс зѳѳсн зѳѳриннь үлүһинь бәрхлә, эн бәәсн эдлврән цугинь бәрв, – гиҗ цәәлһв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\