МАРК 13

1Исусиг һол сүмәс һарч йовхла, нег сурһульч: – Багш, сән һара чолуһар бәрсн сәәхн бәәшңгүд дүңгәҗ зогсҗ бәәхинь хәләһит! – гиҗ Исуст келҗ. – Эн алдр тосхлт үзҗ бәнчи? Энчн чолун деер чолун үлдл уга, ова чолун болад хольврҗ одхмн, – гиҗ Исус хәрү ѳгч. 3Исусиг Ерусалимин хаҗудк Олив уулын ташуд, һол сүмин ѳмн суутлнь, Терүн тал Пётр, Яков, Йохан, Андрей дѳрвн ирәд: 4– Тер Тана келсн юмнтн кезә учрхмб? Ямаран темдгәр медгдхмб? – гиҗ сурв. 5– Бийән саглҗ бәәтн! Күн тадниг меклвзә! 6Кесгнь Мини нер зүүҗ ирәд: «Би Күмни Кѳвүмб», – гиҗ келәд, кесг улсиг меклх. 7Кемр тадн ѳѳрхн болҗах болн хол болҗах дәәнә тускар соңсхларн, бичә әәтн. Дән болх зѳвтә, болв тернь чигн чилгчнь биш. 8Тал-талдан келн-әмтн болн орн-нутгуд хоорндан дәәллдх. Энд-тенд һазр кѳндрх, күн мал уга харһнх. Эн Мини келҗәх тоот тѳрх күүкд күүнә элкнь эклҗ зовадг мет болҗана. 9Болһатн! Намас кѳлтә тадниг зарһла харһулх, хурлд авч одад цокх. Хаадудын болн һардачнрин ѳмн зогсад, Мини тускар үн келҗ ѳгхт. 10Зуг түрүләд Мини туск Сән Зәңг цуг келн әмтнд цәәлһҗ ѳггдх зѳвтә. 11Зарһчнрин ѳмн зогссн цагтан тадн келх үгән урдаснь ухалҗ бичә зовтн. Зуг Бурхна зааҗ ѳгсн үг келтн. Юңгад гихлә, таднар дамҗад Әрүн Сәкүсн келх. 12Ахнр-дүүнр нег-негән күүнд бәрүлҗ, эцкнь үрдүдән күүнд бәрүлҗ алулх. Күүкднь эк-эцкләһән дәәллдәд алх. 13Нанас кѳлтә цугтан таднд дурго болх. Цуг эн тоотыг дааснь авргдх. 14– Кемр хоосрулҗах җигшүртә юмн таднд болх болшго һазрт үзгдхлә, (умшачнр медҗ автн) Йудьяд бәәсн әмтн ѳѳдм һазрур зулҗ һартха. 15Герин ора деер бәәснь зулад йовҗ йовхларн герүрн хувцан авхар бичә ортха. 16Кеер йовснь чигн гүүхләрн хувцан авхар герүрн бичә иртхә. 17Тер цагт саата болн кѳкүл үртә күүкд улс ик түрү үзх. 18Тер цаг үвләр бичә болтха гиҗ зальврҗатн. 19Тер цагт делкә үүдснәс нааран үзгдәд уга зовлң учрх. Тиим ик зовлң тер цагин хѳѳн чигн тѳрүц үзгдшго. 20Тер ик зовлңта цагинь Деед Эзн эс баһрулсн болхла, нег чигн күн әмд үлдшго билә. Болв, Бийиннь шүүҗ авсн әмтнә тѳлә Бурхн тер ѳдрмүдиг баһрулв. 21Кемр таднд: «Эннь Христос!», «Тернь Христос!» – гиҗ келхлә, тадн бичә итктн. 22Тер цагт кесгнь бийән Христосв гиҗ нерәдх эс гиҗ әәлдәчв гих. Тедн олн зүсн ѳвәрц йовдл болн темдг үзүлх. Бурхна шүүҗ авсн әмтиг чигн меклхәр седх. 23Болһатн! Тер тоотыг Би таднд урдаснь цәәлһҗ ѳгчәнәв. 24Тер ирх зовлңгин хѳѳн нарн унтрад, сар герл ѳгдгән уурх. 25Одд теңгрәс унад, теңгрин күчнь кѳндрх. 26Дарунь Күмни Кѳвүг алдр туурмҗтаһар болн күчтәһәр үүлн заагт аашсинь әмтн үзх. 27Эврәннь шүүҗ авсн улсан йилһҗ авхин тѳлә һазрин захас теңгрин зах күртл дѳрвн үзг тал элчнрән илгәх, – гив. 28– Инҗрин модна бүчр деер хамтхасн экләд урһхла, тадн зун ѳѳрдҗ йовна гиҗ темдглнә эсийт? 29Терүнлә әдл, Мини келсн тоотыг экләд үзхләрн цагнь ирв, Күмни Кѳвүн ирәд, үүднә ард зогсҗ бәәнә гиҗ сантн. 30Мини келсн тоот юмн эс учртл, эн цагин күмни уңгнь тасрш уга гиҗ үнәр танд келҗәнәв. 31Теңгр һазр хойр уга болҗ одх, зуг Мини келсн үгмүд сольгдшго. 32Цаг-болзгнь нег чигн күн медхш. Бурхна элчнр чигн, Бурхна Кѳвүн чигн медхш, зуг һанцхн Бурхн меднә. 33Цаг-болзгнь кезә ирхинь эс медсн тѳләдән, саг-сергг бәәҗәтн. 34Тер ирх цагиг иим үлгүрлә дүңцүлҗ болхмн. Нег күн хол хаалһд һарад йовҗ йовад, эврәннь герән зарцнртан даалһад, цугтаднь кѳдлмш ѳгнә. Үүднә ѳѳр зогсдг зарцдан болхла, нүдән тѳрүц бичә чирмтхә гиҗ закна. 35Саг-сергг бәәтн! Юңгад гихлә, Герин Эзиг кезә ирхинь тадн медҗәхшт: Эр така хәәкрлһнлә эс гиҗ ѳрүн ѳрлә, асхндан чигн эс гиҗ сѳѳни ѳрәл чигн ирх. 36Эс күләҗәсн цагла ирәд, тадниг унтҗатл олҗ авдг болвза. 37«Саг-сергг бәәтн!» – гиҗ тадниг болн цуг келн әмтиг саглулҗ бәәнәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\