МАРК 14

1Хойр ѳдр давад, Песах гидг нертә байр болн эс искәсн һуйрин байр болх зѳвтә сәнҗ. Еврейин ах гелңгүд болн ном цәәлһәчнр Исусиг нууцар бәрҗ авад, алх арһинь хәәҗ. 2– Эн ик байрин ѳдр иим йовдл һарһҗ болшго, эс гиҗ олн әмтн үүмә босхах, – гиҗ тедн хоорндан күүндҗ. 3Исус болхла Бетәнья гидг хотнд бәәсмн. Арсна гемтә Шимона герт хот уудг ширән ѳѳр Исусиг суутлнь, нег күүкд күн орад, сәәхн каңкнсн үнртә һара нард модна үнтә тос авч ирәд, савин амнь хуһлад Исусин толһа деернь кев. 4– Юңгад тиим дала мѳңгнә юм эн үрәҗәхмб? Тер тосиг хулдад, мѳңгинь угатя улст түгәҗ болхмн билә, – гиҗ уурлад, әмтнә зәрмнь нег-негн талан хәләцхәв (Тернь – нег күн җилин дуусн эдлх зѳвтә мѳңгнә тосн сәнҗ). 6– Энүг бичә кѳндәтн! Эн Нанд цаһан седклтә юм кеҗәнә. 7Таднла оньдин угатя улс үлдх. Теднд кезә чигн дѳң болҗ чадҗанат. Би болхла таднла оньдин бәәшгов. 8Эн күүкд күн чадсан кев: Мини цогциг оршалһнд белдв. 9Үнәр таднд келҗәнәв: Альд Сән Зәңг цәәлһгднә, тенд эн күүкд күүнә кесн йовдлын тускар тодлҗ келгдх, – гиҗ Исус теднд келв. 10Йуда Искериот (арвн хойр сурһульчнрин негнь). Исусиг бәрҗ ѳгхәр седәд, ах гелңгүд тал одв. 11Ах гелңгүд үгинь соңсчкад, икәр байрлад, түүнд мѳңг ѳгх болв. Терүнәс авн Йуда Исусиг бәрҗ ѳгх арһинь хәәв. 12Эс искәсн һуйрин байр болх түрүңк ѳдртнь сетрә хурһ алх кемлә Исусин сурһульчнрнь: – Альд байрин хот уухар седҗ бәәнәт? Келтн, бидн белднәвидн, – гиҗ сурв. 13Тиигхләнь Исус сурһульчнрасн хойринь йовулад иигҗ закв: – Балһснд орхлатн, буһшта ус авч йовсн күн таднла зѳрлцх, терүнә ардас йовтн. 14Тер күүнә орсн герүр орад, герин эзнднь иигҗ келтн: «Сурһульчнртаһан альд байрин хот ууҗ болхинь Багш танас сурҗана» – гитн. 15Тер күн таднд деер бәәсн у-ѳргн, сәәхн ясата хора үзүлх. Тенд хот белдтн, – гив. 16Сурһульчнрнь балһс орв. Тедн Исусин келсәр цугинь олҗ авад, байрин хотан белдцхәв. 17Асхнднь Исус арвн хойр сурһульчнртаһан ирв. 18– Үнәр келҗәнәв, Нанла хамдан хот ууҗасн тадна негнтн Намаг бәрүлҗ ѳгх, – гиҗ хотан ууҗасн цагт Исус келв. 19– Деед Эзн, би биш эсий? – гиҗ сурһульчнрнь Исусин келсн үгднь уйдад сурв. 20– Арвн хойрас негнь, – гиҗ Исус келв, – Нанла хамдан ааһд ѳдмг шүүслҗ идҗәснь. Би, Күмни Кѳвүн, әәлдәчнрин әәлдсн хаалһар йовхв, Намаг бәрүлҗ ѳгсн күн зовлңган эдлх! Тер күүнд, тѳрүц эс тѳрсн болхла, деер болх билә. 22Исус хотан ууҗаһад, ѳдмг авад, Бурхнд ханлтан ѳргәд, хуһлад, сурһульчнртан ѳгв: – Идтн, энтн Мини бий цогцм, – гив. 23Дарунь ааһд бәәсн улан чаһр авад, Бурхнд ханлт ѳргәд, бас сурһульчнртан ѳгв. Цугтан ааһас ууцхав. 24– Энтн олн әмтнә тѳлә асхрх болн Мини Бооца эклх Мини цусн. 25Үнәр келҗәнәв: Бурхна Йоснд шин чаһр уутлан дәкҗ Би эн насндан чаһр уушгов, – гив. 26Тедн Бурхнд магталын ду дуулад, Олив уул тал темцәд һарцхав. 27– Тадн цугтан Намаг үлдәхт. «Би хѳѳчинь уга кехв, хѳѳднь тарх», – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә бәәнәлм. Болв әмдрчкәд, Би тадниг Һалилья гидг һазрт күләхв, – гиҗ Исус келв. 29– Цугтан үлдәвв чигн, би Таниг тѳрүц хайшгов, – гиҗ Пётр келв. 30– Үнәр келҗәнәв, эндр сѳ эр така хойр дәкҗ хәәкртл чи һурв дәкч Намаг медхшв гиҗ келхич, – гисн хәрү Пётр соңсв. 31– Танла хамдан үкдг болв чигн, би Таниг үлдәшгов! – гиҗ Пётр үгән давтҗ келв. Сурһульчнрнь цугтан тиигҗ келцхәв. 32Эдн цугтан Гетсемән гидг модта һазр орв. – Намаг одад зальврад иртл, энүнд күләҗ бәәтн, – гиҗ Исус сурһульчнртан келв. 33Исус бийләһән Пётр, Яков болн Йоханыг дахулв. Исус ик зовлңшв, седклнь үүмсн бәәв. 34– Мини седклм уудьврта бәәнә, Би үктлән зовҗанав, саг-серглң энүнд бәәҗәтн, – гиҗ Исус келв. 35Тер зовлң хаҗуһарнь һарх болвза гиһәд Исус хооран һарад, һазр элкдҗ унад зальврв. 36– Аав, Эцкм! Та цугинь чаднат! Эн Мини үзх зовлңгиг хаҗуһар һарһхнтн! Болв Мини таалар биш, Тана таалар болтха! – гив. 37Дарунь сурһульчнр талан хәрү ирәд, тедниг унтҗ одсинь үзв. – Шимон, – гиҗ Пётриг дуудв, – Чи унтҗ одвчи? Нег часин болзгт унтл уга бәәҗ болсн угай? Сѳрлһнлә харһшгон тѳлә зальвртн, серглң бәәтн. Күүнә сүмснь чидлтә, зуг күүнә цогц чинән-чидл уга болдмн. 39Исус сурһульчнрасн хооран һарад, үгмүдән давтад мѳргв. 40Терүг хәрү ирхләнь, сурһульчнрнь цугтан унтад кевтцхәҗ. Тедн нѳѳртән даргдад, нүдән секҗ чадл уга, Исуст ю келхән медҗ уга. 41Һурвдад ирхләрн Исус келв: – Тадн ода күртл унтад, цогцан амраһад бәәхмт? Болх! Цагнь ирв, Күмни Кѳвүн килнцтә улсин һарт бәргдҗәнә. Бостн, йовий! Намаг бәрҗ ѳгх күн аашна, – гив. 43Исусиг үгән келҗәсн цагт сурһульч болҗ йовсн Йуда ѳѳрдҗ ирв. Терүнә ардаснь һартан мод болн үлд бәрсн улс аашҗ. Тедниг ах гелңгүд, ном цәәлһәчнр болн толһачнр йовулҗ. 44– Мини ѳѳрдәд үмссн күн Исус болх, – гисн темдг урвач тер әмтнд медүлх зѳвтә бәәҗ. Тадн Түүг бәрҗ авад, харулд бәрүләд йовтн, – гив. 45Йуда ѳѳрдҗ ирн Исусиг: – Багш! – гиҗ келәд теврәд үмсв. 46Тер дарунь Исусиг бәрҗ авцхав. 47Хаҗуд зогсҗасн сурһульчнрин негнь үлдән һарһҗ авад, ах гелңгин зарцин чикинь тәәрчкв. 48– Мод үлд хойр атхад, деермч кү бәрҗәх кевәр яһад ирсмт? Ѳдр болһн Би тадниг һол сүм дотр сурһсн бәәнәлм, тадн Намаг бәрҗ авсн угалмт? Болв Бурхна Бичгт бичәтә юмн күцгдх зѳвтә, – гив. 50Сурһульчнрнь Исусиг үлдәчкәд, цугтан гүүлдәд йовҗ одв. 51Зуг нег баһ наста күн Исусин ардаснь йовсмн. Тер бий деерән хѳңглдңгәр хуча кѳдрчксн йовҗ. 52Бийинь бас бәрҗ авхар седхләнь, хучаһан цергүдин һарт үлдәчкәд, дотрк хувцтаһан гүүһәд йовҗ одҗ. 53Ах гелңгин герт Исусиг кѳтлҗ авч ирхлә, терүнд цуг ах гелңгүд, толһачнр болн ном цәәлһәчнр цуглрад Деед хург кеҗ. 54Пётр бас эс медгчәр ардаснь йовад, ах гелңгин хотн дотрнь орад, харулчнрла хамдан дендрин ѳѳр сууһад дуладв. 55Еврейин ах гелңгүд Деед хургт орлцдг улстаһан Исусиг яһҗ гемшәҗ, засгла харһулхан медҗ чадлго бәәв. 56Худлахар герчлх улс олддг болв чигн, теднә келсн үгмүднь нег-негнләһән ирлцҗ уга. 57– Энүг иигҗ келҗәсинь бидн соңславидн: «Би эн әмтнә бәрсн сүмиг хамхлад, һурвн ѳдрин туршт әмтнә эс тосхдг сүм тосххв гидг билә», – гиҗ худл герчнр келцхәв. 59Болв терүг чигн хаҗһр келәд, күн болһна үгнь ирлцҗ уга. 60Дарунь еврейин ах гелң босад: – Юңгад хәрү эс ѳгч бәәхмбч? Әмтнә гемшәлһнә ѳмнәс ямаран хәрү ѳгхмч? – гиҗ Исусас сурв. 61Болв Исус нег чигн үг келсн уга. – Чи үнәртән Бурхна илгәсн Аврач, үнәртән әдстә Бурхна Кѳвүн болҗахмч? – гиҗ ах гелң сурв. 62– Э-э, тиим, Күмни Кѳвүн Бурхна барун бий талнь суусинь, үүлн заагт теңгрәс аашсинь тадн үзхит, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 63Ах гелң ѳмсҗәсн хувцан татҗ шуулад: – Түүнәс үлү ямаран герч таднд кергтәв? Бурхиг му келҗ бәәхинь тадн эс соңсвт? Энүнә тускар ю келцхәнәт? – гив. Исус үкх зѳвтә гиҗ цугтан тоолв. 65Тегәд зәрмнь Исус деер нульмад, нүдинь бооһад, толһаһарнь цокад: – Мә чамд, кен цокҗахинь әәлдҗ кел! – гицхәв. Дарунь Исусиг харулчнр авч һарад, бас цокв. 66Пётриг хотн дотр бәәтл ах гелңгин зарц күүкд күн хажуһарнь йовв. 67Һалын ѳѳр дуладҗасн Пётрт оньган ѳгәд хәләчкәд: – Чи бас Назаретин Исусла биләлмч? – гиҗ сурв. 68– Юуна тускар келҗәхичн би тѳрүц медҗ бәәхшв, – гиҗ Пётр гѳрдәд ѳмнк хотн тал һарв. Тер кемлә эр така хәәкрв. 69Зарц күүкд күн дәкн терүг үзчкәд, хаҗуд зогсҗасн әмтнд: – Эн бас Терүнә үүрнь, – гиҗ келв. 70Пётр дәкн гѳрдв. Невчкн цаг давсна хѳѳн зогсҗасн әмтн: – Терүнә үүрнь мен бәәләлмч, Һалильян күн эсий чи? – гиҗ сурцхав. 71– Кенә тускар келҗәхитн би тѳрүц медҗәхшв, – гиҗ Пётр андһар тәвв, – Худл келҗәхлә, намаг Бурхн цааҗлтха! 72Дарунь хойрдад эр така хәәкрв. «Эр така хойр дәкҗ хәәкртл, чи һурв дәкҗ Намаг медхшв гиҗ келхич», – гисн Исусин үгинь тодлад, Пётр һашудад уульв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\