МАРК 15

1Ѳрүн ѳрлә ах гелңгүд, еврейин толһачнр, ном цәәлһәчнр болн талдан Деед хургин гешүд селвг авлцад, Исусиг күләд, Пилатур авч одв. 2– Чи Йудья улсин хан болҗахмч? – гиҗ Пилат Исусас сурв. – Та тиигҗ келҗәнмт, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 3Ах гелңгүд Исусиг икәр бурушаҗ гемшәв. 4– Хәрү юңгад эс ѳгнәч? Чамаг икәр гемшәҗәнәлм, үзҗ эс бәнчи? – гиҗ Пилат сурв. 5Болв Исус хәрү ѳгсн уга, Пилат Терүнд дегд икәр алң болв. 6Байрин ѳдр бәәҗ. Тегәд түүрмд суусн әмтнәс негинь Пилат сулдхдг йоста бәәсмн. Кениг сулдххинь – олн әмтн шүүҗ авдг йоста бәәҗ. 7Тиигхд Бар-Аба гидг нертә күн түүрмд сууҗ. Барб буцлт ѳргсн улсла хамдан әмт алсн тѳләдән гемшәгдҗ. 8Пилатас әмтн байрин ѳдрин ѳмн нег кү сулдхтха гиҗ некҗ. 9– Йудья улсин хааг тадна тѳлә сулдххмн болвза? – гиҗ Пилат сурҗ. 10Ах гелңгүд Исуст үлү үздг тѳләдән зарһла харһулҗахинь Пилат медчкҗ. 11Ах гелңгүд әмт түкрәд, Пилатас Бар-Аба сулдхтха гиҗ сурулҗ. 12– Йудья улсин хан гиҗ нерәдсн күүһитн яахмб? – гиҗ Пилат теднәс сурҗ. 13– Терүг кирст хадчк! – гиҗ әмтн хәәкрв. 14– Яһснднь тиигхмб? Ямаран хаҗһр һарһсмб? – гиҗ Пилат сурв. – Кирст хадчк Терүг! – гиһәд әмтн улм чаңһар хәәкрцхәв. 15Тегәд әмтнә бахинь хаңһахин тѳлә Пилат Бар-Абаг сулдхаһад, Исусиг цокад, цааҗла харһултха гив. 16Цергчнр Исусиг ѳмнк хотн дотр (Римин һардачин зарһ кедг орм) авч одад, үлдсн цергүдән дуудҗ авцхав. 17Тедн дѳѳгләд, Исусин толһа деернь хатханчгар гүрсн титм күчәр ѳмскәд, улан хувц кѳдргәд: 18– Йудья улсин хан менд болтха! – гиҗ хәәкрәд, 19Исусин толһаһарнь модар цокад, деернь нульмад, 20дѳѳглҗ сѳгдәд, улан хувцинь тәәлҗ авад, Бийиннь хувцинь хәрү ѳмскәд, цааҗлһна һазрур кѳтләд һарцхав. 21Оңдан һазрас йовҗ йовсн Шимон гидг нертә Күрәнә балһсна күн зуурнь харһҗ. Тер Александр Руп хойрин эцк сәнҗ. Цергчнр терүг кирс авч йовтха гиҗ закв. 22Тегәд Исусиг Голготур авч ирҗ (Голгот – һавл гиҗ орчулгдна). 23Цергчнр Исуст миррин уснла хольсн чаһр уутха гиһәд ѳгхлә, Исус ууҗ уга. 24Исусиг кирст хадчкв. Хувцинь болхла җирв хаяд, цергүд хоорндан хуваҗ авцхав. 25Эн цааҗлһн ѳрүн йисн часин алднд болҗ. 26Толһа деернь гем-буруһинь бичдг ормд: «Йудья улсин хан» – гиҗ бичәтә харһа ѳлгҗ. 27Исусин барун бий, зүн бий тал хойр деермч кү бас кирст хадҗ. 29Хаҗуһарнь йовҗ йовсн улс, Исусар зог кеһәд, инәлдәд, ѳргән заңһад: – Нә, яһвч! Һурвн ѳдрин туршт сүм хамхлад, хәрү тосхх болҗ бәлчи? 30Тиигхин ормд кирсәсн бууһад, әмән харсҗ авхнчн! – гицхәв. 31Ах гелңгүд болн ном цәәлһәчнр бас Терүг дѳѳглв: – Әмт аврад йовдг билчи, бийән аврҗ эс чаддмч! Эн Бурхна илгәсн Аврач болн Израилин Хан кирсәсн буухла, бидн Терүнд иткхвидн, – гицхәв. 32Хамдан кирст хадгдсн деермчнрин бийнь Исусиг му келцхәв. 33Арвн хойр часин алднд һазр деерк генткн харңһурад, һурвн час күртл бәәв. 34Һурвн часин алднд Исус: – Элои, Элои, лема сабахтани! – гиһәд чаңһар хәәкрв. (Тернь – «Бурхн минь, Бурхн минь, Намаг юңгад үлдәсмч?» – гисн үг сәнҗ.) 35Ѳѳрнь зогсҗасн улс келсн үгинь соңсчкад: – Эн Эльяг дуудҗах кевтә? – гицхәв. 36Теднә негнь модна үзүрт кенчр ораһад, ишклң чаһрт норһад, амнднь күргәд: – Кирсәс Энүг Элья яһҗ буулһҗ авхинь хәләхмн, – гив. 37Исус чаңһар хәәкрв, дарунь әмнь һарв. 38Тер саамла һол сүмин кѳшг деерәс дорагшан хойр әңгрәд шуурв. 39Рим әңгин цергин ахлач Исусин әмнь һарсинь үзәд: – Эн үнәртән Бурхна Кѳвүн бәәҗлм! – гив. 40Хол биш зогсҗасн күүкд улс энүг цугинь үзҗ. Тедн дунд: Магдален хотна Марий, баһ наста Яковин болн Йосьян эк Марий болн Салома бәәцхәҗ. 41Эн күүкд улс Исусла хамдан Һалильяд йовад, нѳкд болсн улс бәәҗ. Исусиг дахад, Ерусалимд ирсн нань чигн дала күүкд улс терүнд бәәсмн. 42Асхар болсн йовдл бәәҗ. Деед хургт орлцдг, бийнь Бурхна Йос күләдг Ариматья хотнас ирсн Йосип гидг нертә күн зѳрмгләд Пилатур одад, Исусин цогцинь сурҗ. Яһад гихлә, бемб ѳдрин ѳмн, байрт белддг ѳдр бәәҗ. 44Тиим шулун Исусин әмнь һарч одснд Пилат алң болҗ. Цергә әңгин ахлачиг дуудад, лавта Исусин әмнь һарсн угаһинь сурв. 45Исусин әмнь һарсинь медҗ авад, цогцинь Йосипд ѳгв. 46Йосип Исусин цогцинь буулһад, үнтә һара цаһан кенчр хулдҗ авад ораһад, хад чолунд шин кесн үкәрт авч одҗ тәвәд, ордг орминь ик чолуһар дарчкҗ. 47Исусин цогцинь альд тәвсинь Магдален хотна Марий болн Йосьян эк Марий хойр үзҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\