МАРК 16

1Бемб ѳдр давсна хѳѳн Магдален хотна Марий, Яковин эк Марий, Салома һурвн Исусин цогцднь түркхәр каңкнсн үнртә тос хулдҗ авсмн. 2Нарн ѳдр ѳрүн ѳрлә, шиңкән ѳр цәәҗәтл күүкд улс оршасн һазр тал йовцхав. 3– Тер ик чолуг кен маднд хооран кеҗ ѳгхмб? – гисн уха зууран ухалад тедн йовцхаҗ. 4Зуг тедниг ѳѳрдәд ирхлә, чолун уулын кѳндәһәс хооран кегдҗ одсинь үзгдв. (Тер дегд ик чолун бәәҗ.) 5Уулын кѳндәһүр орхла, нег баһ наста күн дуд цаһан хувцта барун бийд сууснь үзгдв. Күүкд улс йир икәр сүрдв. 6– Бичә сүрдтн, тадн кирсд хадгдсн Назаретин Исусиг хәәҗ йовна эсийт? Тертн әмдрҗ одла! Тертн энүнд уга. Кевтсн орминь үзтн. Пётрт болн наадк сурһульчнртнь иигҗ келтн: Урднь келсәрн, Тер тадниг Һалильяд күләх, – гив. 8Күүкд улс дегд икәр әәхләрн, күүнд үг келҗ чадлго, оршасн ормас һарад гүүцхәв. [ 9Нарн ѳдр әмдрәд, Исус Магдален хотна Марий (урднь энүнәс Исус долан хар сәкүс кѳѳҗ һарһсмн) түрүн болҗ үзгдв. 10Урднь Исусиг дахҗ йовсн, Терүнд зовад, ууляд суусн әмтнд Марий гүүҗ одад үзсән келҗ ѳгв. 11Теднь Исусиг әмдрснд болн Марийд үзгдв гиснд итксн уга. 12Исус талдан бәәдл һарад, селән орҗ йовсн күүнд бас үзгдҗ. 13Тер хойриг ирәд келхләнь, әмтн бас иткҗ уга. 14Хѳѳннь арвн негн сурһульчнртан хотан ууҗатлнь Исус ирҗ үзгдҗ. Иткл уга болн хату зүрктәдән Исусиг үзсн әмтнд эс иткснднь сурһульчнран шоодҗ. 15– Делкә эргәд, Сән Зәңг олн әмтнд тархатн. 16Сән Зәңгд иткәд, бийән уснд кирслснь авргдх, эс иткснь – засгдх. 17Иткснь иим ѳвәрц йовдл һарһҗ чадх: Мини нерн деерәс хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһх, шин келәр келх. 18Хорта моһа һартан авв чигн, хор уув чигн үкшго. Итксн улс гемтә улс деер һаран тәвхлә, теднь эдгҗ одх, – гиҗ Исус келв. 19Теднлә күүндснә хѳѳн Деед Эзн деегшән ѳѳдләд, теңгрт күрәд, Бурхна барун талнь суув. 20Терүнә сурһульчнрнь нарта делкә эргәд, олн әмтнд Сән Зәңг тархав. Йовсн һазртнь Деед Эзн теднд нѳкд болад, теднә тархалһиг ѳвәрц йовдлар батлсмн. Тиигҗ учрсмн.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\