МАРК 2

1Цѳѳкн ѳдрин хѳѳн Исусиг хәрү Капернам балһснд ирхлә, агчмин зуур зәңг тарҗ. 2Әмтн дегд олар цуглрад, Исусин бәәсн герин үүднднь шинәс ирсн әмтнд күрдг арһ уга болҗ. Исусиг Сән Зәңг әмтнд келҗ ѳгч бәәтл, 3дѳрвн залу һар-кѳлнь тәкрсн кү авч ирв. 4Исусин герт орҗ болшгоһинь үзәд, тедн герин ораһинь цумлад, гемтә үүрән кевтсн девскртәһинь буулһв. 5Исус теднә итклинь үзәд, һар-кѳлнь тәкрсн күүнд: – Кѳвүн Минь, чини килнцчн тәвгдҗәнә! – гив. 6Тенд суусн ном цәәлһәчнрин зәрмнь дотран иигҗ ухалв: – Юн гидг юмн болҗахмб? Бурхнас талдан кен күүнә килнц тәвҗ чаддв? Эн Бурхна тускар му келҗәнә. 8Тер дарунь теднә дотран ухалҗасиг Исус медәд: – Тадн тиим уха юңгад ухалҗахмт? – гиҗ сурв. 9– Эн тәкрсн күүнд яһҗ келсн амр болх: «Килнцчн тәвгдҗәнә» гисн эс гиҗ: «Бос, кевтсн девскрән эвкҗ авад йов!» гисн амр болхий? 10Болв Би, Күмни Кѳвүн, һазр деер килнц тәвх йостав гиҗ таднд медүлхин тѳлә келҗәнәв, – гиһәд, һар-кѳлнь тәкрсн күүнд: 11– Бос, кевтсн девскрән авад хәр! – гив. 12Тернь әмтнә ѳмн босад, девскрән эвкҗ авад, һарад йовҗ одв. Энүг үзсн улс дегд икәр ѳврәд, Бурхнд ханлт ѳргәд: – Иим ѳвәрц юм бидн тѳрүц үзәд уга биләвидн! – гицхәв. 13Исус дәкн нур тал йовв. Дәкн олн күн ѳѳрнь цуглрв. Исус тедниг эврәннь номар сурһв. Нуурин кѳвәһәр йовҗ йовад, Исус тамһин герт кѳдлҗәсн кү үзв. Тер Леви гидг нертә Алпана кѳвүн бәәҗ. – Намаг дахад йов, – гиҗ Исус келв. Тернь босад дахв. 15Исус сурһульчнртаһан Левин герт хот ууһад сууҗ. Алв цуглулдг кесг әмтн болн талдан чигн килнцтә улс теднлә сууцхаҗ. Исусиг йирдән олн зүсн әмтн дахдг бәәсмн. 16Алв цуглулдг болн килнцтә әмтнлә хамдан хот ууҗасинь үзәд, парш багин ном цәәлһәчнр Исусин сурһульчнрт келцхәв: – Яһад алв цуглулдг килнцтә улсла багштн хот ууҗахмб? 17Терүгинь Исус соңсчкад: – Эрүл күүнд биш – гемтә күүнд эмч кергтә. Чик седклтәһинь биш, килнцтәһинь дуудхар Би ирләв, – гив. 18Уснд кирслдг Йохана болн паршмудын сурһульчнрнь мацг бәрҗ. – Йохана болн паршмудын сурһульчнрнь мацг бәрнә, Тана сурһульчнртн бәрхшлм? – гиҗ әмтн Исусас сурцхаҗ. 19– Хүрмд ирсн гиичнр хот ул уга бәәхий? Хүрмин хотыг күргнлә хамдан тедн ул уга бәәшго. 20Зуг цагнь ирәд гиичнрәс күргн салһҗ авгдхла, гиичнрнь мацг бәрх. 21Хуучрад салврҗ одсн хувцнд шин халас тәвдмн биш, эс гиҗ шин халасн хуучн хувциг цааранднь теслх. Хаһрхань улм икдх. 22Күчән авчах чаһриг хуучн бѳрвд кедмн биш. Кемр күчән авчах чаһриг хуучн бѳрвд кехлә, бѳрв шуурх. Тиигхлә бѳрв чигн, үрх чаһр чигн асхрх. Тер тѳләд күчән авчах чаһриг шин бѳрвд күн кенә, – гиҗ хәрү ѳгв. 23Нег дәкҗ, бемб ѳдр, Исус тәрә тәрсн һазрар йовҗ. Терүнә сурһульчнрнь гесндән ѳлг авхин тѳлә буудян толһа таслҗ идҗ. 24Паршмуд терүгинь үзәд Исусас сурҗ: – Бемб ѳдрлә кех зѳв уга юм тедн яһад кеҗ бәәхмб? 25Исус ѳмнәснь иигҗ келҗ: – Тадн Давидин тускар умшсн угавт? Үүрмүдтән ѳлсҗ йовад, тер юуһар гесндән ѳлг авсмб? Ах гелң Абьятарин цагт Давидин геснь ѳлсҗ йовҗ. 26Бурхна герт орад, гелңгәс талдан күн авч идх зѳв уга, Бурхна ѳмн тәвсн ѳдмгиг авч идәд, хамдан йовсн әмтндән чигн ѳгләлм. 27Бурхн күүг бемб ѳдрин тѳлә үүдәсмн биш, бемб ѳдр күүнә тѳлә тогтсмн. 28Тер учрар Күмни Кѳвүн бемб ѳдрин чигн Эзнь мѳн, – гив.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\