МАРК 3

1Исус дәкн хурлд орҗ ирв. Тенд әмн уга һарта күн бәәҗ. 2Бемб ѳдр кү эмнх угаһинь гетәд, бурушахар седҗ бәәсн улс чигн тенд сууҗ. 3Исус тер әмн уга һарта күүнд: – Босад, уралан һар! – гиҗ келәд, 4суусн әмтнәс сурв: – Бемб ѳдрлә сә кех зѳвтәй, эс гиҗ му кех зѳвтәй? Күүг үкләснь харсҗ авхмб эс гиҗ алхмб? Теднь тагчг бәәв. 5Исус тедн тал ууртаһар эргҗ хәләһәд, теднә хату зүркнд һашудҗ. Әмн уга һарта күүнд: – Һаран суңһ! – гиҗ. Гемтә күн һаран суңһхлань, һарнь эдгҗ одв. 6Паршмуд эн тоотыг үзәд хурлас һарн, Херодын улсла зѳвчләд, Исусин үклинь хәәх болцхав. 7Исус эврәннь сурһульчнртаһан нуурин кѳвә тал һарад йовв. Ардаснь Һалильяс, Йудьяс, Ерусалимас, Идүмьяс болн Йордана телтр кѳвәһәс олн әмтн йовв. Тир болн Сидон балһсдын эргнд бәәдг әмтн Исусин күцәсн йовдлмудын тускар соңсчкад, бас ирцхәв. 9Нуурин кѳвәһүр дегд олн күн ирәд, Исуст күрхәр седәд дарцсн учрар, оңһц белдтн гиҗ сурһульчнртан Исус даалһв. 10Урднь кесг әмт эдгәсинь соңссн гемтә улс цугтан Исуст һаран күргхәр седв. 11Хар сәкүснд эзлгдсн улс Исусиг үзчкәд, Терүнә ѳмн сѳгдҗ унад: – Та Бурхна Кѳвүнт! – гиһәд хәәкрлдцхәв. 12– Бичә Намаг Бурхна Кѳвүн гиҗ әмтнд келтн, – гисн догшн зака теднд Исус ѳгв. 13Исус уул давшад, Бий талан санан-седкл туссн улсан дуудв. Теднь Терүн тал ирв. 14Исус арвн хойр кү йилһҗ авв. Тедн апостолмуд гиҗ нерәдгдҗ. Тедн Терүнлә хамдан бәәһәд, Сән Зәңг тархахин тѳлә йовулгдх зѳвтә бәәҗ. 15Исус теднд хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһх йос ѳгв. 16Шимониг Пётр гиҗ нерәдәд, 17Зебедана Яков болн Йохан гидг ах дү хойриг оһтрһун кѳвүд гиҗ Исус нерәдв (теднә заңгнь оһтрһун бәәдлтә сәнҗ), 18Андрейиг, Пилипиг, Бар-Толмаг, Матайиг, Томасиг, Алпана кѳвүн Яковиг, Таддаг, зилот багин гешүн Шимониг 19болн хѳѳннь Бийинь ѳшәтнрт бәрүлҗ ѳгсн Йуда Искериотиг йилһҗ авв. 20Тедниг герүр орҗ ирхләнь, дәкн олн күн цуглрад, хот чигн уулһсн уга. 21Энүнә тускар соңссн Исусин тѳрл-саднь, Терүнә ухань кѳндрҗ одҗ гиҗ соңсад, күчәр авч хәрхәр седцхәв. 22Ерусалимас ирсн ном цәәлһәчнр, Исусиг Баал-Зебүльд эзлгдәд, терүнә күчәр хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһҗана гисн зәңг һарһцхаҗ. 23Исус тедниг дуудҗ авад, үлгүр орулад иигҗ келҗ ѳгв: – Эрлг яһҗ эврән бийән кѳѳҗ һарһхмб? 24Нег орн-нутгин улс хоорндан ѳшәркәд әңгрхлә, тер орн-нутг хольврҗ одна. 25Нег гер-бүлин улс ни-негн бәл уга, нег-негән даҗрхар седхлә, тер гер-бүл буурч одна. 26Эрлг эврән бийләһән дәәлдхлә, терүнә йосн бас хольврҗ одх зѳвтә. 27Чидлтә күүнә геринь тонхин ѳмн эзинь бәрҗ авч күлх кергтә. 28Тодлҗ автн: әмтнә килнцнь чигн тәвгдх, Бурхна тускар му келснь чигн тәвгдх. 29Зуг Әрүн Сәкүснә тускар му келсн күүнә килнцнь тѳрүц тәвгдшго. Тер күн мѳңкинд килнцән эдлх. 30Ном цәәлһәчнр Исусиг хар сәкүснд эзлгдв гисн зәңг һарһсн учрас Исус тиигҗ келсмн. 31Исусин экнь болн дүүнрнь ирҗ. Күн дүүрң герт орҗ эс чадхларн, тедн Исусиг дуудулҗ. 32– Исус, эктн болн дүүнртн ирәд Таниг дуудҗана, – гихлә, Исус: 33– Мини ээҗм, Мини дүүнрм кемб? 34Бийиннь ѳѳр суусн әмтиг эргҗ хәләһәд: – Үзҗ автн, Мини ээҗм, дүүнрм эн бәәнә. 35Бурхна заасиг күцәдг әмтн – Мини ээҗнр, ахнр болн эгчнр-дүүнр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\