МАРК 4

1Дәкн Һалилья нуурин кѳвәд ирәд Исус сурһв. Олн әмтн дегд икәр цуглрсн учрар оңһц дотр сууһад, кѳвәһәс тедүкнд усчад, Исус үг келв. Олн әмтн нуурин кѳвәд зогсад соңсв. 2Исус үлгүр орулҗ келәд сурһдг бәәсмн. Ода бас тиигв. 3– Соңстн! Нег күн тәрәһән тәрхәр йовҗ. 4Цацҗ йовсн тәрәнә экин зәрмнь хаалһ деер унҗ. Теднинь шовуд чоңкад идчкҗ. 5Зәрмнь чолута һазрт унҗ. Тенд һазр баһ болад буудя дарунь урһҗ. Тедн һазрин гүүнд туссн уга. 6Нарн һарад тедниг шатачкҗ. Урһмл хатҗ одҗ. Яһад гихлә, буудян уңгнь йосндан урһҗ чадсн уга. 7Зәрмнь хатханчг заагт унҗ. Хатханчг урһад, буудяг бүтәҗ. Буудя урһц ѳгсн уга. 8Зуг сән урһцта һазрт унсн тәрәнә экн – һучн, җирн, зун холван үлү урһц ѳгч. 9Соңсхар седснь, соңстн! – гиҗ Исус аштнь келв. 10Хѳѳннь, әмтн тарад йовҗ одсна ард, арвн хойр сурһульчнь Исусас сурҗ: – Келсн үгинтн утхнь юундньв? 11– Бурхна Йосна туск нууцин медрл таднд секгдлә. Талдан әмтнд болхла, Би үлгүр орулҗ келҗәнәв. Учрнь: тедн нүдтә бийнь – үзхш, чиктә бийнь – соңсхш. Кемр үздг, соңсдг бәәсн болхла, тедн уха-седклән Бурхнд ѳгх билә. Бурхн теднә килнцинь тәвх билә, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 13Цааранднь Исус иигҗ келв: – Тадн бас Мини келсиг медсн угайт? Тиигхлә талдан үлгүрмүд яһҗ медҗ авхмт? 14Тәрәч Бурхна үг келҗәх күн мет. 15Зәрм әмтиг хату хаалһ деер унсн буудяла дүңцүлҗ болхмн. Тедн Бурхна Үгиг соңсҗ авв чигн, эрлг агчмин зуур тер Үгинь хулхалад авчкна. 16Зәрм әмтн чолута һазр деер унсн буудя мет. Тедн Бурхна Үгиг байрлҗ соңсад тодлҗ авна. 17Зуг уңг уга тѳләдән бат болхш. Тер Үгәс кѳлтә кѳѳлһ үзхләрн иткдгән уурна. 18Зәрм әмтн хатханчгта һазр деер унсн буудяла әдл. Ѳдгә цагин арһ, ик дала зѳѳр зѳѳхин арһ хәәнәв гиһәд болн нань чигн седвәрәс кѳлтә Бурхна Үгинь тодлҗ авдг болв чигн мартчкна. Тер Үг олз ѳгхш. Болв сән һазр деер унсн буудя мет улс бәәнә. Тедн Бурхна Үгиг соңсад, тодлҗ авад, аш сүүлднь, һучн, җирн, зун холван ик олз авч ирнә, – гив. 21– Күн шам шатачкад орн дор бултулдг эс гиҗ деерәснь савар бүркдг болхий? Шатҗах шамиг күн деегшән ѳргҗ тәвнә эсий? 22Нууц юмн аштнь тәәлгддмн. Бултулсн юмн аштнь илдкҗ һардмн. 23Соңсхар седснь, соңстн! – гиҗ Исус келв. 24– Мини келсн үгд ухаһан ѳгтн. Ямаран кемҗәһәр тадн кемҗәлнәт, тер кевәр таднд кемҗәлгдх. Терүнәс үлүһәр чигн ѳггдх. 25Бәәснднь Бурхн бас чигн ѳгх, угаһаснь бәәсинь булаһад авчкх, – гиҗ Исус цааранднь келв. 26– Бурхна Йосиг иим үлгүрлә дүңцүлҗ болхмн: күн тәрәһән тәрчкәд йовҗ одна. 27Түүг унтад серәд бәәтл экн экләд урһна. Тәрәнә экн һазрт яһҗ урһҗахинь тер медхш. Ѳдр ирвәс экн үндсләд, кѳк ишнь һазрас бултаһад урһна. Урһмл ноһарад, буудя толһална. Буудян толһа чидл авч урһна. 29Буудя болсн кемлә күн хадуран авч ирәд хадна, – гиҗ Исус немв. 30Исус цааранднь келҗ ѳгв: – Бурхна Йосиг бас юунла дүңцүлҗ болхмб? Ямаран үлгүр олҗ келхмб? 31Бурхна Йосн горчсин экн мет. Горчсин экн цугтаһаснь бичкн эсий? 32Болв түүнәс урһсн урһмлын ацмуднь шовуд үүрән ясҗ чадм дүңгә зәәтә болна. 33Тиигҗ әмтн ухандан тодлҗ авдгар Исус үлгүр орулҗ сурһдг бәәҗ. 34Үлгүр угаһар, Исус әмтиг сурһдмн биш. Сурһульчнртан болхла үлдәҗ авад, тер үлгүрмүдән цәәлһҗ ѳгдмн. 35Асхн харңһурҗ йовтл Исус сурһульчнртан: – Нур һатлад йовхмн, – гив. 36Соңсҗасн улсан үлдәчкәд, сурһульчнрнь Исусин суусн оңһцар кѳвәһәс усчад һарв. Теднлә хамдан талдан оңһцс усчв. Генткн шүрүн салькн кѳдлв, ик дольганд оңһц цокгдад, усар дүүрв. 38Исус болхла оңһцин сүл талнь дер дерләд кевтәд, унтҗ одҗ. Сурһульчнрнь Терүг серүләд: – Багш! Бидн чивҗәнәвидн! Танд йилһл уга болҗ бәәнү?! – гицхәв. 39Исус босад шүрүн салькиг уурулад, нуурин уснд: – Тагчг бол, тогтн! – гиҗ закв. Тер дарунь салькн номһрад, нур тогтнв. 40– Юунас әәсмт? Тадн ода күртл иткл уга бәнт? – гиҗ сурһульчнрасн сурв. 41Теднь сүрдәд, нег-негн талан хәләцхәв: – Салькн усн хойрт Эн зәрлг болна, теднь үгинь соңсна. Кен гидг күнв эн? – гицхәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\