МАРК 5

1Нур һатлад, тедн Геразин гидг нертә һазрур ирцхәв. 2Исусиг оңһцасн буухлань ѳмнәснь үксн кү оршадг хадын кѳндәһәс хар сәкүснд эзлгдсн нег күн гүүҗ һарч ирв. 3Әмтн терүг цевлдгән уурсн учрар тер күн оршалһна һазрт бәәдг болсмн. 4Кедү дәкҗ һар-кѳлинь цевлсн бийнь тер күн цевән таслад гүүдг сәнҗ. Нег чигн күн энүг тогтнулҗ чаддго бәәсмн. 5Эн күн ѳдр-сѳ уга уул заагар йовад, үкәрин һазр эргәд, му дууһар хәәкрәд, махмудан чолуһар цокад йовдг сәнҗ. 6Исусиг үзн тер күн гүүҗ ирәд сѳгдҗ: – Бурхна Кѳвүн, нанас Танд юн кергтә? Бурхна нерн деерәс сурҗанав, бичә намаг зоваһит! – гиһәд чаңһар хәәкрҗ. 8– Хар сәкүсн, һар эн күүнәс! – гиҗ Исус заксн тѳләд тер күн тиигҗ келсмн. 9– Нернчн кемб? – гиҗ Исус сурв. – Мини нерн Түмн, юңгад гихлә, мана то олн, – гиҗ тернь хәрү ѳгв. 10– Мадниг эн ормас бичә кѳѳхнтн! – гиһәд тедн ээрцхәв. 11Уулын ѳѳр идшлҗ йовсн кесг эзнә һахас йовҗ. 12– Исус, маднд эн һахас дотр орх зѳв ѳгит? – гиҗ хар сәкүсн сурҗ. 13Исус зѳв ѳгч. Хар сәкүсд тер гемтә күүнәс һарад, һахасиг эзлҗ. Тер дарунь хойр миңһн шаху һахас гүүлдәд, эрг деерәс уснд унад чивҗ одҗ. 14Һаха хәрүлчнр гүүһәд, эргндк балһсн болн хошмудын әмтнд юн учрсинь келҗ. Олн әмтн юн болсинь хәләхәр ирҗ. 15Тедн Исусин ѳѳр цуглрад, түмн хар сәкүснд эзлгдсн күн хувц ѳмсчксн ухата-сегәтә суусинь үзәд, дегд икәр сүрдҗ. 16Хар сәкүстә күүнлә болн һахасла учрсиг үзсн әмтн цугинь наадксдан келҗ ѳгч. 17Тиигхлә тер һазрин әмтн Исусиг тендәс һарч йовтха гиҗ сурҗ. 18Исусиг оңһцд орад суухлань, хар сәкүсдәс сулдсн күн: – Таниг дахч болхий? – гиһәд сурҗ. 19Болв Исус зѳв ѳгсмн биш: – Герүрн одад, Деед Эзн чамд ю кесинь, чамаг яһҗ хәәрлҗ авсинь тѳрл-садндан келҗ ѳг, – гисмн. 20Эдгсн күн Декапол һазр орад, әмтнд Исусин тускар келәд йовҗ. Терүнә келсн үгинь соңссн әмтн, икәр ѳврәд алң болҗ. 21Исусиг оңһцар нур һатлад хәрү ирхләнь, ѳѳрнь нуурин кѳвәд дала улс цуглрад хурҗ. 22Тедн дунд бәәсн хурлын толһач, Яир, Исус тал ѳѳрдәд, кѳлднь мѳргҗ: – Мини күүкм әрә әмтә бәәнә. Күүкм әмд үлддгәр ирәд, деернь һаран тәвәд эдгәһит? – гиҗ ээрәд сурҗ. 24Исус терүнлә йовв. Ардаснь олн әмтн дахв. Әмтн дегд олн болад дарцв. 25Әмтн дунд арвн хойр җилин туршт цусн һардг гемтә күүкд күн йовҗ. 26Тер күүкд күн кесг олн эмчнрт бийән үзүләд, бәәсн мѳңгән цугинь һарһҗ. Зуг гемнь эдгх биш улм икдҗ. 27Исусин тускар күүкд күн урднь соңсҗ йовҗ. Тегәд ардаснь ѳѳрдҗ одад, хувцнднь һаран күргҗ. 28«Кемр хувцна хормаднь һаран күргхлә, дарунь эдгхв», – гиһәд тер дотран ухалҗ. 29Цусн һардг гемнь тер дарунь уурч. Күүкд күн эдгсән медҗ. 30Исус чигн Терүнәс күн күч авад эдгсинь дарунь медҗ. – Кен Мини хувцнд һаран күргв? – гиһәд ардан хәләҗ. 31– Танд һаран кен күргв гиҗ юңгад сурҗ бәәхмт? Тана ардас олн күн дарцҗ йовналм! – гиҗ сурһульчнрнь сурцхав. 32Исус цуг олн әмтиг эргҗ хәләһәд, кен һаран күргсинь медҗ авхар седв. 33Юн болсинь медсн күүкд күн әәһәд, чичрн йовҗ ѳѳрдҗ ирәд, кѳлднь сѳгдәд, цугинь келҗ ѳгв. 34– Күүкн минь, чини итклчн чамаг эдгәв! Энүнәс хооран тѳвкнүн, эрүл-менд йовҗ йов! – гиҗ Исус келв. 35Тер зуур цаг удҗ одв. Яирин герәс: – Күүкн ѳңгрҗ одв. Багшиг бичә үүмүл, – гисн зәңг ирв. 36Исус түүг тѳртән авл уга хурлын толһач Яирт: – Бичә ә, итк, – гив. 37Пётр болн Яков Йохан ах-дү хойрас талдан кү Бийләһән дахулл уга Исус йовв. 38Яирин герүр орхла, әмтн үүмәтә, зовлңта бәәцхәҗ, оркрад уульҗасн ә соңсгдҗ. 39Исус орҗ ирн: – Яһад үүмҗәхмт? Юңгад уульҗахмт? Күүкн ѳңгрсн уга, зуг унтҗ кевтнә, – гихләнь, 40әмтн Исусар наад бәрәд инәлдцхәв. Исус цугинь һазаран һартха гив. Бийнь күүкнә эк-эцктә болн эврәннь һурвн сурһульчнртаһан, күүкнә кевтсн хораһур орв. 41Күүкнә һаринь авад Исус: – Талита кум! – гив. (Тернь күүкн бос гидг арамейин келнә үгмүд.) 42Тернь босад йовв. (Күүкн арвн хойрта сәнҗ.) Цугтан икәр ѳврцхәв. 43Исус эн ѳврмҗтә йовдлын тускар, әмтнд бичә келтхә гиҗ закв. Күүкнд болхла хотынь уулһтха гив.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\