МАРК 6

1Тендәс цааранднь йовад, Исус сурһульчнртаһан тѳрскн балһсурн ирв. 2Бемб ѳдр Исус хурлд ном сурһв. Терүг соңссн әмтн икәр ѳврцхәв: – Альдас иим цецн уха Эн авсн болхв? Эн юн болхв? Яһҗ Эн ѳвәрц юм кедг болхв? Эн эгл модч күн эсий? Эн Марийин кѳвүн, Яков, Йосип, Йуда болн Шимона ахнь бәәнәлм. Мана ѳѳр Энүнә дү күүкднь чигн сууналм. Тегәд Исусиг һәәләд, Назаретин улс Терүнд итксн уга. 4– Әәлдәчиг күндлдго һазр уга. Зуг тѳрскн һазртнь, гертнь болн ѳрк-бүлднь әәлдәчиг әәлдәчд тоолдмн биш, – гиҗ Исус теднд келв. 5Тенд Исус ѳвәрц юм һарһҗ чадсмн биш. Зуг цѳѳкн күн деер һаран тәвәд, тедниг эдгәҗ. 6Назаретин әмтн иткл уга бәәснднь, Исус алң болв. Тегәд Исус Назаретин эргн шидр бәәсн хотдудар йовад, Сән Зәңг цәәлһв. 7Арвн хойр сурһульчнран чигн дуудҗ авад, хошадар илгәв. Тедндән хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһдг йос ѳгв. 8Исус теднд иигҗ закв: – Бийләһән түшх тайгас талдан юм бичә автн. Идх хот-хол, сольҗ ѳмсх хувц-хунр, түңгрцг чигн, мѳңг чигн бичә автн, зуг кѳлдән буршмг ѳмстн. 10Нег хотнас һарч йовтлан түрүн олҗ авсн бәәрән бичә сольтн. 11Кемр күн тадниг герүрн орулҗ эс авхла, тадна келсиг эс соңсхла, тер ормас һарч йовад, хормаһиннь тоорминь саҗчктн. Тер темдг теднә гемин герч болҗ һарх. 12Тегәд сурһульчнрнь, килнцтә җирһлән үлдәтн гиҗ әмтнд келхин тѳлә һарад йовцхав. 13Тедн кесг улсас хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһад, гемтә әмтиг оливин тосар түркәд эдгәв. 14Исусин туск зәңг олн әмтн дунд тарҗ соңсгдв. Тер учрар Херод хан Терүнә тускар соңсҗ. Зәрмнь Энүг уснд кирслдг Йохан әмдрҗ ирәд, ѳвәрц йовдлмуд һарһҗ бәәнә гиҗ тоолҗ. 15Зәрмнь Исусиг Элья гиҗ сансмн. Зәрмнь болхла Энүг кезәңк әәлдәчнрлә әдл әәлдәч гисмн. 16Херод хан терүг соңсад: – Нанар толһаһан тәәрүлсн Йохан әмдрәд ирсн билтәл, – гиһәд ухаһан туңһаҗ. 17Херод хан эврәннь Пилип дүүһиннь авалиг, Херодидаг, авсмн. Йохан тер йовдлынь бурушаһад: – Дүүһиннь гергнлә бәәх чамд зѳв уга, – гиҗ оньдин келдг бәәсмн. Херод хан, терүг түүрмд суулһсмн. 19Терүнәс авн Херодида Йоханд дурго болад, терүг алх ирлцәтә учр хәәһәд, олҗ чадсмн биш. 20Херод хан Йоханыг чик седклтә, Бурхна күүһинь медәд терүнәс әәв. Тер учрар Херод Йоханыг алҗ уга. Йохана келсн үгинь таасад, Херод соңсдмн. Зуг, тер үгмүдин утхнь, терүнд амр ѳгдмн биш. 21Аш сүүлднь, Йоханыг алх арһ учрҗ. Херод хаана һарсн ѳдрнь болҗ. Хан нәр кеһәд, нойдуд, цергин ахлачнр болн Һалильян байн улсиг дуудҗ. 22Тер нәәрт Херодидин күүкн йир сәәнәр биилҗ. Херод хаанд болн гиичнрт күүкнә би дегд икәр таасгдҗ. 23Хан икәр таасад, күүкнд: – Ю сурнач, сурсичн күцәнәв! Орн-нутгин ѳрәлинь чигн ѳгнәв, – гиҗ андһарлсмн. 24Күүкн гүүҗ одад, экәсн селвг сурҗ. – Уснд кирслдг Йохана толһаһинь сур, – гиҗ экнь закҗ. 25Түдл уга күүкн хаанур одад: – Эрк биш уснд кирслдг Йохана толһаһинь тәвүр деер авхулҗ ас, – гиҗ сурв. 26Хан дегд икәр гейүрв. Зуг күүкнә сурсиг бурушал уга, гиичнрин ѳѳр ѳгсн үгән күцәх күн болад 27ялчан илгәһәд, Йохана толһа тәәрҗ авч иртхә гив. 28Түүрмд суусн Йохана толһаһинь тәәрәд, тәвүр деер ялчнь күүкнд авч ирҗ ѳгв. Күүкн терүгинь экдән ѳгчкв. 29Йохана сурһульчнрнь энүнә тускар соңсад, цогцинь авад оршав. 30Исусин апостолмуд хәрү ирәд, ямаран керг күцәсән болн ямаран ном әмтнд сурһсан Терүнд келҗ ѳгцхәв. 31– Нег аглһ һазр олҗ авхмн, тенд тадн невчк амрхт, – гиҗ Исус теднд келв. Ѳѳрнь дегд олн күн цуглрад, хот чигн уудг арһ уга болхлань, Исус тиигҗ келсмн. 32Оңһцдан сууһад, аглһ һазр орад тедн йовцхав. 33Болв оңһцд сууһад йовсинь үзәд, әмтн ардаснь усна кѳвәһәр гүүлдәд, теднәс түрүлҗ ирҗ. 34Исус оңһцасн бууһад, олн әмтн эрг деер Бийинь күләҗәсинь үзҗ. Олн әмтн хѳѳч уга хѳд мет бәәхинь Исус үзәд, теднд санань зовад, дала юм сурһв. 35Асхн, нарн сууҗ йовтл, Исусин сурһульчнрнь ѳѳрдҗ ирәд: – Ора болҗ одв, энтн эҗго һазр. 36Әмтиг йовулх кергтә. Эргндк хотдуд орад, идх хотан хулдҗ автха, – гицхәв. 37– Тадн асртн, – гиҗ Исус келв. – Цуг әмтнд күрх ѳдмг бидн хулдҗ авх зѳвтәви? Тедү мѳңг олхин тѳлә маднд долан сар шаху кѳдлх кергтәлм, – гиҗ сурһульчнр келцхәв. 38– Кедү кемҗән ѳдмг үлдсинь медәд иртн, – гиҗ Исус закв. – Тавн бүкл ѳдмг болн хойр заһсн, – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. 39Исус әмтиг баг-багмудар ноһан деер суулһтха гив. 40Цугтан тәвәһәд, зууһад күн болад зергләд сууцхав. 41Исус ѳдмг заһс хойриг авад, теңгр тал хәләһәд, Бурхнд ханлт ѳргв. Тиигчкәд ѳдмгиг зүсм-зүсмәр хуһлад, сурһульчнртан ѳгв, теднь әмтнд түгәв. Хойр заһсиг бас тиигв. 42Цугтан идәд цадв. 43Хотын үлдл цуглулхла, арвн хойр савар дүүрң хот үлдҗ. 44Хот идсн әмтиг тоолхла, зуг залу улсин тонь тавн миңһн күн болв. 45Дарунь Исус сурһульчнртан, оңһцар нур һатлад, Бетсәд гидг һазр ортха гив. Бийнь әмтән йовулхар үлдв. Әмтиг йовсна хѳѳн ѳѳдм һазрт һарад, Бурхнд мѳргв. 47Харңһу сѳ сурһульчнрнь оңһцарн нуурин тал дунд күрв. Исус һанцарн нуурин кѳвәд үлдв. 48Сурһульчнран салькна ѳмнәс хәәвдәд кѳшҗәхинь үзәд, Исус ѳр цәәхин ѳмн усн деегүр тедн тал йовв. 49Оңһциг күцәд давҗ йовтлнь сурһульчнрнь үзәд, ки үзгдл гиҗ медәд, йир икәр сүрдәд, хәәкрцхәв. 50– Бичә әәтн! Зѳргтә болтн! Энтн Бив! – гиҗ Исус теднд дууһан ѳгв. 51Исусиг оңһцд орад суусна дарунь салькн тогтнҗ одв. Сурһульчнрнь икәр алң болцхав. 52Тедн хату зүрктә бәәсн тѳләдән уханасн ода күртл ѳдмгин туск ѳвәрц йовдлыг медҗ чадл уга бәәцхәҗ. 53Нур һатлад, эдн Генесәрет гидг һазрт ирәд бууһад, оңһцан бооцхав. 54Эдниг оңһцасн буухлань, тер һазрин әмтн Исусиг үзн таньв. 55Зәрмнь гүүлдәд, Исус ирв гисн зәңг тарав. Эргндк хотдудас цуг әмтн күнд гемтә улсиг кевтсн девскртәһинь авч ирв. 56Альд, ямаран балһсд, хотдар Исус эс йовв чигн – делгүдән күнд гемтә улсиг әмтн хурдг ормд авч ирцхәдмн. Тедн Исусин хувцна хормаднь болв чигн һаран күргх зѳв эрәд сурдмн, Һаран күргснь – эдгҗ оддмн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\