МАРК 7

1Нег дәкҗ Ерусалимас паршмуд болн закана багшнр ирәд, Исусин ѳѳр цуглрцхав. 2Исусин сурһульчнрин зәрмнь Мошен закаһар һаран уһал уга хот ууҗ бәәсинь тедн үзҗ. 3Ѳвкнрин заңшалар болхла, цуг евреймүд болн паршмуд хотан уухиннь ѳмн һаран тохнятаһар уһах зѳвтә бәәсмн. 4Базрас ирчкәд, һаран уһал уга хот уудго сәнҗ. Терүнәс талдан чигн заңшал күцәдг бәәсмн: ааһ-шаңһан, хәәсән, зесәр кесн саван болн ширәһән уһацхадмн. 5Тегәд паршмуд болн закана багшнр Исусас сурцхаҗ: – Тана сурһульчнртн ѳвкнрин заңшалан юңгад мартҗ бәәхмб? Һаран уһал уга юңгад хот ууҗ бәәхмб? 6– Әәлдәч Эшьян дегтрт таднла әдл хойр чирәтә улсин тускар иигҗ бичәтә бәәнә: «Эн улс хоосн амарн Намаг күндлнә. Теднә зүркнь Нанас хол бәәнә. Эдн күүнә ухалҗ һарһсн номиг Бурхна ном гиҗ дасхна. Эднә сѳгдлһн юмн биш». 8Тадн Бурхна заавриг мартад, әмтнә ухалҗ һарһсн заңшалар бәәнәт. 9Әмтнә һарһсн заңшалар бәәхәр седәд, тадн Бурхна заавриг сольҗит! 10Моше таднд иигҗ келлә: «Эк эцк хойрин күндл». Бас «Эк эцк хойран му келсн күн үкх зѳвтә» – гисн. 11Тадн болхла: «Эк эцк хойрт ѳгх белгәрн Бурхнд бәрц бәрчкләв» – гисн уха әмтнд зааҗанат. 12Тер номарн тадн әмтиг эк-эцкән күндлдгинь уурулҗ бәәнәт. 13Сурһҗах заңшаларн тадн Бурхна Үгиг уга кеҗит. Талдан чигн түүнлә әдл кесг юм кеҗит, – гиҗ Исус келв. 14Исус олн әмт цуглулад келв: – Мини келсиг соңсад медҗ автн: 15Күүнә дотр орсн юмн күүг бузрдулшго. Зуг күүнә зүркнәс һарчах юмн күүг бузрдулхмн. 16Соңсхар седснь – соңстн! 17Герт орхларн келсн үгиннь утхинь цәәлһҗ ѳгтн гиҗ, сурһульчнр Исусас сурв. 18– Тадн бас ода күртл юм медҗ авад угайт? Күүнә дотр орсн юмн күүг бузрдулшго. 19Юңгад гихлә, тер орсн юмн күүнә зүркнд орҗ бәәхш, зуг күүнә геснд орад, һарч одна. (Терүгәрн Исус ямаран болв чигн хот цевр гиҗ зәрлв.) 20Зуг күүнә зүркнәс һарсн юмн күүг бузрдулна. 21Күүнә зүркнәс му ухата юмн һарна: аля келһн, хулха келһн, кү аллһн, күүнә авальта дерән негдүллһн, ховдг седкл зүүлһн, хар санлһн, худл келлһн, ичр уга йовдл һарһлһн, үлү үзлһн, кү му келлһн, деегүрдлһн, һәрһллһн. 23Цуг эн хорта йовдл күүнә дотрас һарад, күүг бузрдулна, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 24Һалильяс һарч йовад, Исус Тир гидг балһсна нег герт ирҗ. Нег чигн күүнд бийән эс медүлхәр седсн бийнь чадсмн биш. 25Исус ирв гисн зәңгиг нег күүкд күн бас соңсҗ. Энүнә күүкинь хар сәкүсн эзлҗ. Күүкд күн ирәд, Исусин кѳлд сѳгдәд, күүкинь эдгәтхә гиҗ сурҗ. 26Тер буру номта күүкд күн Сирий һазрин Поник әәмгин күн бәәҗ. 27– Түрүләд Би бичкн күүкд цадхх зѳвтәв. Күүкдәсн ѳдмг булаҗ авад, нохаст ѳгч болшголм, – гиҗ Исус күүкд күүнд келҗ. 28– Деед Эзн, тернь тиим! Болв ширә дор кевтсн нохас чигн күүкдәс үлдсн үлдл иднәлм, – гиҗ хәрү ѳгв. 29– Тиим хәрү ѳгсн тѳләдән йов, хар сәкүсн чини күүкнәсчн һарч одв, – гиҗ Исус келв. 30Күүкд күн хәрҗ ирәд, орн деерән кевтсн үрән үзв. Хар сәкүсн түүнәс һарч одҗ. 31Тир балһснасн һарад, Сидон балһсар дәврәд, Исус Декапол һазр талк Һалилья нуурин кѳвәһүр ирв. 32Тенд Исус тал тодрхаһар келҗ чаддго болн дүлә кү дахулҗ авч ирәд, һаран күргәд эдгәтхә гиҗ сурцхаҗ. 33Исус терүг хооран авч һарад, хойр чикнднь һариннь хурһан орулв. Нульмчкад, тер күүнә келнднь һар күрв. 34Дарунь Исус деегшән хәләчкәд саналдад: – Эфата! (тернь секгд гидг арамейин келн үг). 35Тер дарунь дүлә күн соңсдг болв, тодрхаһар экләд келв. 36Исус эн ѳвәрц йовдлын тускар бичә күүнд келтхә гив. Зуг кедү бичә келтхә гисн бийнь әмтн зогсл уга, нег-негндән келәд йовцхаҗ. 37– Энүнә кеһәд йовсн юмн йир сән, дүлә улс соңсдг болна, келн уга улс келдг болна, – гиҗ әмтн ик ѳврмҗ кеҗ, хоорндан күүндцхәҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\