МАРК 8

1Тер цагт Исусин ѳѳр дәкн олн күн цуглрҗ ирв. Эднд иддг хот уга болҗ. Исус сурһульчнран дуудҗ авад: 3– Эн әмтнд Би санаһан зовҗанав. Һурвн ѳдрин дуусн бийләһән авсн хотан чилтл эдн Мини ѳѳр бәәцхәв. Эдниг герүрнь хәрүлхлә, харһнад, хаалһан чигн дааҗ чадшго. Әмтнә зәрмнь ик хол һазрас ирцхәҗ, – гиҗ келҗ. 4– Иим эҗго һазрт альдас бидн тиим дала ѳдмг олҗ авхмб? – гиҗ сурһульчнрнь келцхәв. 5– Кедү кемҗән ѳдмг бәәнә? – гиҗ Исус сурв. – Долан бүкл ѳдмг, – гисн хәрү соңсв. 6Исус әмтиг суутха гив. Дарунь Бурхнд ханлт ѳргәд, тер ѳдмгәс хуһлад, сурһульчнртан ѳгв, теднь әмтнд түгәв. 7Цѳѳкн заһсн чигн олдв. Терүг бас Исус Бурхнд ханлт ѳргәд, түгәтхә гив. 8Удл уга цугтан цадв. Әмтн цадсна хѳѳн бас чигн долан савар дүүрң хот үлдв! 9Хот уусн цуг әмтнә тонь – дѳрвн миңһ шаху күн болв. 10Исус әмтиг герүрнь тәвчкәд, оңһцд сууһад, сурһульчнртаһан Далманута гидг һазр орв. 11Тенд паршмуд Исусур ѳѳрдҗ ирәд, зүтквр эклҗ. Бурхна онц темдг үзүлтхә гиҗ тедн Исусас некҗ. 12– Яһад эдн онц темдг некдг болхв? Нег чигн онц темдг эн цагин улст үзүлшгов гиҗ Би таднд үнәр келҗәнәв, – гиһәд гүүнәр саналдҗ келв. 13Исус тедниг үлдәһәд, оңһцд сууҗ авад, нур һатлад йовҗ одв. 14Сурһульчнрнь цугтаднь күрх ѳдмг авч һархан мартчкҗ. Оңһц дотр негхн бүкл ѳдмг бәәҗ. 15Тер зуур Исус саглулҗ үг келҗ йовсмн: – Тадн паршмудын болн Херодын экнәс болһаҗ йовтн. 16Сурһульчнрнь хоорндан: – Ѳдмг уга болсн тѳләд Тер тиигҗ келв, – гиҗ күүндцхәв. 17Исус эдниг ю келҗәхинь медәд: – Юңгад ѳдмг эс авсндан зовҗахмт? Ода күртл юм медәд уга болвзат? Зүркнтн тѳмр-болд болҗ одсн болвза? 18Нүдтә бийнь – үзл уга, чиктә бийнь – соңсл уга бәәхмт? Тодлҗ авсн угайт? 19Тавн зүсм ѳдмгиг тавн миңһн күүнд хувасн цагла кедү сав ѳдмгин үлдл тадн цуглулҗ авлат? – гиҗ сурв. – Арвн хойр, – гиҗ сурһульчнрнь хәрү ѳгв. 20– Долан ѳдмгәр дѳрвн миңһн кү цадхахт, кедү сав хот үлдлә? – гиҗ Исус сурв. – Долан, – гицхәв. 21– Тиигсн бийнь юм медҗ авсн угайт? – гиҗ дәкн Исус сурв. 22Бэтсадт ирәд бууцхав. Исус тал сохр кү кѳтлҗ авч ирәд, һаран күргтхә гиһәд эрцхәҗ. 23Исус сохр күүг һараснь кѳтләд, хотнас авч һарад, нүднднь нульмчкад, терүнә толһа деер һаран тәвәд: – Юм үзҗәнчи? – гиҗ сурв. 24Тернь эргндән хәләһәд: – Йовсн әмт үзҗәнәв: әмтн нанд модд болҗ үзгдҗәнә, – гиҗ келв. 25Исус дәкн терүнә нүдн деер һаран тәвв. Тернь дәкәд эргндән хәләхлә, нүднднь харан орҗ. Ода тер күн тодрхаһар юм үздг болв. 26Исус терүг герүрнь хәрүләд: – Эн хотнур хәрү бичә ор, – гив. 27Исус сурһульчнртаһан Һалильяс һарад, Пилипин Кесәрья гидг һазрин кесг хот орв. Зууран Исус теднәс: – Олн әмтн Намаг кенд тоолҗана? – гиҗ сурв. 28Сурһульчнрнь: – Зәрмнь Таниг уснд кирслдг Йохан гинә. Зәрмнь – Эльяд тоолҗана. Зәрмнь – хуучна әәлдәчнрин негнь гинә, – гиҗ хәрү ѳгв. 29– Тадн Намаг кенд тоолҗанат? – гихлә. Пётр: – Та Бурхна илгәсн Аврач, – гив. 30Исус энүнә тускар күүнд бичә келтхә гив. 31Исус сурһульчнртан: – Би, Күмни Кѳвүн, дала зовлң үзхв. Толһачнр, ах гелңгүд болн ном цәәлһәчнр Намар һә кеһәд алх. Болв һурвдгч ѳдртнь Би әмдрхв, – гиҗ келв. 32Энүнә тускар Исус илднь келҗ ѳгв. Пётр Исусиг хооран дуудҗ авад хәрүцв. 33Исус сурһульчнр талан хәләчкәд: – Эрлг, әрл цааран! Чи Бурхна санаһар биш, әмтнә санаһар бәәнәч, – гиҗ келв. 34Дарунь Исус сурһульчнран болн талдан әмтиг дуудҗ авад келв: – Намаг даххар седсн күн эврәннь хаалһан үлдәһәд, кирсән авад, бийм дахтха. 35Юңгад гихлә, әмән хармнсн күн, әмән геех. Зуг Мини тѳлә болн Сән Зәңгин тѳлә әмән ѳгсн күн – әмән харсҗ аврх. 36Делкә эзлҗ авад, әмән геесн күн ямаран олзта үлдхмб? 37Эврәннь әмән күн юуһар хулдҗ авхмб? 38Эн килнцтә болн Бурхнд иткдго улс Намаг медхшв гиһәд, Мини келсн үгәс ичхлә, тер улсас Би чигн Эцкиннь туурмҗд элчнрән дахулҗ ирхләрн, эдниг медхшв гиһәд ичхв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\