МАРК 9

1– Би үнәр келҗәнәв, эн зогсҗасн улсин зәрмнь Теңгрин Йосн ирәд, күчән автл үкл үзшго, – гиҗ Исус аш сүүлднь келв. 2Зурһан ѳдр давсна хѳѳн Исус Пётр, Яков, Йохан һурвиг дахулад, уул давшв. Уул деер сурһульчнриннь нүднд Исус генткн хүврҗ одв. 3Энүнә хувцнь уһачксн цаһан ѳңгтә хувцнас цаһан болҗ одв. 4Дарунь Элья Моше хойр үзгдв. Тедн Исусла күүндснь медгдв. 5Пётр ю келхән эс медсн учрас: – Багш, энд маднд дегд сән, Танд, Моше, Элья һурвнд һурвн сег татхмн болвза? – гиҗ Исуст келв. 6Яһад гихлә, тер ю келхинь медсн уга. Учрнь: тедн һурвн дегд икәр сүрдцхәв. 7Дарунь үүлн эдниг бүркчкв. Үүлн дотрас: «Энтн хәәртә Кѳвүн Мини, Энүнә үгинь соңстн!» – гисн дун соңсгдв. 8Тиигхлә сурһульчнрнь тѳгәлңдән эргҗ хәләһәд, Исусас талдан кү үзҗ уга. 9Эн үзсн юман Күмни Кѳвүн үкәд әмдртл бичә күүнд келтхә гисн зәрлг, Исус эн сурһульчнртан уулас бууҗ йовад ѳгч. 10Энүнә тускар теднь талдан улст келҗ уга, зуг: «Үкәд әмдрхв» – гисн үгин утхинь медҗ авхар седәд, хоорндан күүндҗ. 11Эн сурһульчнрнь Исуст иим сурвр ѳгч: – Элья түрүлҗ ирх зѳвтә гиҗ юңгад ном цәәлһәчнр келцхәдв? 12– Чик, Элья түрүлҗ ирәд, цуг юминь белдх зѳвтә. Бурхна Бичгт: «Күмни Кѳвүн дала зовлң үзәд дорацулгдх?» – гиҗ юңгад бәәхмб? 13Элья чигн ирләлм, терүнд әмтн эврәннь дурарн кесн бәәнәлм. Тиигҗ учрх зѳвтә юмн Бурхна Бичгт бичәтә билә, – гисн хәрү сурһульчнрнь Исусас соңсв. 14Хәрү ирәд тедн иим юм үзв: теднә үүрмүдлә закана багшнр зүткҗ бәәцхәҗ, хаҗуднь олн әмтн соңсад зогсҗ. Исусиг үзчкәд, әмтн ѳврмҗ кеһәд гүүһәд тосв. 16– Юуна тускар зүткҗәхмт? – гиҗ Исус сурв. 17Цуглрсн улсас негнь: – Багш, би Танур кѳвүһән авч ирләв. Кѳвүһим хар сәкүсн эзләд, келн-амн уга кечкв. Хар сәкүсн энүг икәр зована: һазрур авад шивнә – кѳвүн харһцад унна, амнаснь кѳѳсн һарад шүдән хәврнә, бәәсн бийнь менрҗ одна. Би Тана сурһульчнриг кѳвүнәсм хар сәкүс кѳѳҗ һарһтха гиҗ сурлав, зуг эдн чадсн уга, – гиҗ келв. 19– Сүзг уга улс! Кезә күртл Би таднла бәәхмб? Кедү дәкч Би тадниг тесхмб? Кѳвүг нааран авч иртн! – гив. 20Кѳвүг авч ирв. Исусиг үзчкәд, хар сәкүсн түүнә шүрүсинь татулв, амнаснь кѳѳсн һарад, кѳвүн харһцад унв. 21– Кѳвүнчнь кезә эклҗ гемтв? – гиҗ Исус сурв. – Бичкнәсн авн. Хар сәкүсн энүг һалд чигн, уснд чигн әмнь авхар седәд, авч шивнә. Буйн болтха, чадхла, хәәрләд нѳкд болхнтн? – гиҗ эцкнь эрв. 23– Чадхла гисн үг юн болҗахмб? Итксн күн ю болв чигн чадх зѳвтәлм, – гиҗ Исус келв. 24– Иткҗәнәв! Итклм батрулыт! – гиһәд хәәкрәд, эцкнь сурҗ эрв. 25Әмтн олар цуглрҗ бәәхинь үзәд: – Күүг соңсдго, келдго болдгар кегүлдг хар сәкүсн, һарч әрл эн кѳвүнәс, энүнә дотр дәкч ордг болвзач гиҗ Би чамд закҗанав! – гиҗ Исус закв. 26Хар сәкүсн хәәкрәд, кѳвүнә шүрүсинь татулад һарч одв. Кѳвүн әмн уга күүнлә әдл кевтв. Хурсн әмтн терүг үкҗ одв гиһәд шимлдцхәв. 27Исус ѳѳрдҗ одад, кѳвүг һараснь авад босхв. Кѳвүн босад зогсв. 28Исусиг герүр орхла, сурһульчнрнь әмтнәс онц үлдәд: – Бидн тер хар сәкүсиг юңгад эс кѳѳҗ чадсмб? – гиҗ сурв. 29– Тиим хар сәкүсдиг зальврҗ эс кѳѳхлә, талданар кѳѳҗ болшго, – гиҗ хәрү ѳгв. 30Исус сурһульчнртаһан бәәсн һазрасн һарад, Һалилья һазрар дәврәд йовв. Исус йовсн хаалһан әмтнд медүлл уга бәәхәр седҗ. 31– Намаг, Күмни Кѳвүг, әмтн бәрүлҗ ѳгәд алулх болв һурв хонад Би әмдрхв, – гиҗ Исус сурһульчнран сурһв. 32Сурһульчнрнь Энүг юуна тускар келҗәхинь медсмн биш. Сурхар седв чигн әәһәд сурҗ уга. 33Исус сурһульчнртаһан Капернам балһснд ирҗ: – Нааран йовҗ йовад тадн хоорндан юуна тускар зүтквт? – гиһәд Исус герт орхларн сурһульчнрасн сурҗ. 34Тедн дундас хамгин алдрнь кен болхв гисн зүтквр һарсн бәәҗ. Тегәд эмәһәд сурһульчнрнь тагчг бәәҗ. 35Исус сууһад, арвн хойр сурһульчнриг дуудад: – Түрүңкнь болхар седснь – сүүлңкнь болад, наадксиннь зарцнь болтн, – гиҗ Исус келв. 36Исус бичкн үриг авад, тедн дунд зогсав. – Бичкн үриг Мини нернә тѳлә орулҗ авснь Намаг орулҗ авх, Намаг авснь Намаг йовулсинь орулҗ авх, – гиһәд бичкн үриг теврәд келв. 38Йохан иигҗ Исуст келв: – Багш! Бидн Тана нерн деерәс хар сәкүсдиг кѳѳҗәсн кү үзләвидн. Бидн терүг хѳрәд зогсалавидн, юңгад гихлә, тер маднла йовхш, – гиҗ Йохан Исуст келв. 39– Бичә хѳртн. Мини нерн деерәс ѳвәрц юм һарһсн күн Намаг тер дарунь му келҗ чадшго. 40Маднла эс сѳрүцснь – маднла бәәхнь мѳн. 41Мини нер зүүҗәх таднд уух ус ѳгсн күн ачан геешго. 42Эн Нанд иткҗәх бичкдүдин негинь килнцд уңһасн күүнд күзүндән теермин чолута теңгст хайгдсн деер болх. 43Кемр тадна һартн килнцтә үүл һарһхла, һаран тәәрчктн. Хойр һартаһан мѳңк һалд тусснд орхнь ѳрәсн һартаһан Теңгрин Йоснд орсн деер болх. 45Кемр тадна кѳлтн килнцд уңһахар седхләнь кѳлән тәәрчктн. Хойр кѳлтәһән мѳңк һалд хайгдснд орхнь ѳрәсн кѳлтәһән мѳңк җирһлд орсн деер болх. 47Кемр нүднтн тадниг килнцд уңһахар седхләнь нүдән сохлчктн. Хойр нүдтәһән мѳңк һалд тусснд орхнь нег нүдтәһән Бурхна Йоснд орсн деер болх. 48Мѳңк һалд туссн күн мѳңкинд засгдх, мѳңкинд зовлңгнь чилшго. 49Кен чигн күн һалар әрвслгдх. 50Давсн сән юмн. Зуг давсн амтан геехлә, кен түүнд амт орулхмб? Бийәсн давсна амтынь гел уга, нег-негнләһән ни-негн эвтәһәр бәәтн, – гиҗ Исус келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\