МАТАЙ 1

1Исус Христосин уңг-тохм: Исус Давидин болн Абрахамин тохмин үлдл. 2Ицхакин эцкнь Абрахам бәәҗ; Яковин эцкнь Ицхак, Йудан болн терүнә дүүнрин эцкнь Яков. 3Пәрецин болн Зарахин эцкнь Йуда, экнь Тамар, Хецрона эцкнь Пәрец, Арамин эцкнь Хецрон. 4Аминадабин эцкнь Арам, Нахшона эцкнь Аминадаб, Салмона эцкнь Нахшон. 5Боозин эцкнь Салмон, экнь Рахаб, Йоведин эцкнь Бооз, экнь Рут, Ишайин эцкнь Йовед. 6Давид хаана эцкнь Ишай, Соломона эцкнь Давид, экнь нег күүкд күн (урднь тер Урийин аваль билә). 7Рехабамин эцкнь Соломон, Абьяна эцкнь Рехабам, Асапин эцкнь Абья. 8Ехошапатин эцкнь Асап, Ехорамин эцкнь Ехошапат, Узийин эцкнь Ехорам. 9Йотамин эцкнь Узий, Ахазин эцкнь Йотам, Хизекьян эцкнь Ахаз. 10Манашен эцкнь Хизекья, Амона эцкнь Манаше, Йошьян эцкнь Амон. 11Ехояхина болн терүнә дүүнрин эцкнь Йошья. Цуг эдн Вавилонд күчәр нүүлһснә ѳмн бәәсн бәәҗ. 12Шалтэлин эцкнь Ехояхин, Зерүбәбелин эцкнь Шалтэль. 13Абихудын эцкнь Зерүбәбель, Эльякимин эцкнь Абихуд, Азорин эцкнь Эльяким. 14Цадкин эцкнь Азор, Ахьяма эцкнь Цадк, Элихудин эцкнь Ахьям. 15Элеазарин эцкнь Элихуд, Матана эцкнь Элеазар, Яковин эцкнь Матан. 16Йосипин эцкнь Яков бәәҗ, цуг эдн Вавилонд күчәр нүүлһснә хѳѳн бәәдг санҗ. Йосип Марийин аваль бәәҗ. Марийас Исус тѳрҗ. (Терүг Бурхна илгәсн Аврач гиҗ нерәддг бәәҗ.) 17Тиигәд Абрахамас авн Давид күртл цуг тооһарн арвн дѳрвн үй бәәҗ; Давидәс авн Вавилон тал күчәр нүүлһсн цаг күртл арвн дѳрвн үй бәәҗ, Вавилонд нүүҗ ирснәс авн Христос күртл бас арвн дѳрвн үй бәәҗ. 18Исус Христос иигҗ тѳрҗ һарсмн: Марий Йосипин келсн күүкн бәәҗ. Тер хәрд һарад уга бәәтлән гесндән Әрүн Сәкүснәс үр тееҗ. 19Терүнә күргн Йосип чик седклтә күн болсн тѳләдән Марийин тускар әмтн бичә му сантха гиһәд күүнд медүлл уга терүнәс салхар седҗ. 20Болв тиим ухан орхла, Бурхна элч зүүднднь үзгдәд иигҗ келҗ: – Давидин кѳвүн Йосип! Келсн күүкән Марийиг орулҗ авхдан бичә ә, юңгад гихлә тер Әрүн Сәкүснәс үрән теев. Терүнәс кѳвүн һархмн, Терүнд Исус гидг нер ѳг, юңгад гихлә, Эн Кѳвүн Эврәннь келн-әмтиг килнцәснь гетлгҗ аврхн. 22Әәлдәчәр дамҗад, Деед Эзнә келсинь күцәхин тѳлә цуг эн тоот учрсмн. 23Әәлдәч: «Соңстн! Окн күүкн гесндән үр тееһәд кѳвү һарһх, тегәд Терүнд Эмануль гидг нер ѳгхмн», – гиҗ келҗ. (Эмануль гидг үг – Бурхн маднла гиҗ орчулгдна.) 24Йосип серв. Бурхна элчин заквриг күцәһәд, тер Марийиг гертән орулҗ авв. 25Гергнәсн ууһн үрн һартл, Йосип дерән хуваҗ авалян кѳндәсн уга. Кѳвүнд тер Исус гидг нер ѳгв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\