МАТАЙ 10

1Исус эврәннь арвн хойр сурһульчнриг дуудҗ авад, ямаран чигн гемиг эмнҗ эдгәдг болн хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһдг йос теднд ѳгв. 2Арвн хойр апостолмудын нерд эн: Пётр гидг нертә Шимон, терүнә дүнь Андрей, Зебедана кѳвүн Яков, терүнә ахнь Йохан, 3Пилип, Бар-Толма, Томас, алв цуглулдг Матай, Алпана кѳвүн Яков болн Тадда, 4зилот гидг багин гешүн Шимон болн Йуда Искериот (тер Исусиг урвсн билә). 5Эн арвн хойриг Исус илгәһәд, иигҗ зааҗ келсмн: – Буру номта улсин һазрас хол йовтн! Шамарьян хотнд бичә ортн! 6Тѳѳрсн хѳд болсн Израилин улс тал одтн! 7«Теңгрин йосн ѳѳрдв!» – гиҗ номан делгрүлтн! 8Ѳвчтәһинь эдгәтн. Насан барсинь әмдрүлтн. Арсн гемтә улсиг цеврлүлтн! Хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһтн! Ѳңгәр авсн тѳләд ѳңгәр ѳгтн! 9Хаалһд һарч йовад, алтта, цаһан улан мѳңгтә кетч, уут, селвх хувц, ѳмсх буршмг, хаалһин тайг чигн авч бичә һартн! Кѳдлҗәх күн кѳлсән авх ачта! 11Ямаран чигн балһснд эс гиҗ хотнд орҗ ирхлә, итклтә күүг хәәтн. Тер һазрас эс һартл эн күүнә герт бәәтн. 12Амулң менд бәәтн, – гиҗ гертксинь йѳрәтн. 13Кемр тер гер-бүл тиим бәәх ачта болхла, тадна йѳрәл бүтх! Кемр тер гер-бүл тиим бәәх ач уга болхла, тадна йѳрәл бүтхн уга! 14Кемр тадниг күн герүрн орулҗ эс авхла, тадна келсиг эс соңсхла, тер гертәс эс гиҗ хотнас цааран һарч йовад, тавгасн шора саҗтн! 15Зарһин ѳдрлә Содомин болн Гоморин һазрас үлү күчр күнд зовлң тедн эдлх гиҗ Би үнәр келҗәнәв. 16Би тадниг зерлг чон дунд бәәх хѳд мет йовулҗанав. Моһа мет гүн ухата, кѳглҗрһн мет нүл уга болтн! 17Әмтнәс саглҗ йовтн. Тедн тадниг бәрҗ авад, зарһд авч ирх. Хурлмудт маляһар цокҗ цааҗлх. 18Нанас кѳлтә тадниг хаадудт, ахлачнрт авч одх. Тадн Мини тускар теднд болн буру номта улст герчлхт. 19Тадниг зарһд авч одхла, ю келхән, яһҗ келхән бичә зовтн. Тер цагт ю келхинь таднд заагдх. 20Юңгад гихлә, тадн бийстн биш Эцкинтн Сәкүсн тадна келәр келх. 21Ах дүүһән, эцк үрән үкллә харһулх. Үрдүд эцкнрин ѳмнәснь буцлт ѳргәд, әмнәснь салһх. 22Нанас кѳлтә күн болһн таднд дурго болх. Экнәс авн сүл күртл тесснь авргдх! 23Тадниг нег хотнас кѳѳхлә, талдан хотн тал зулҗ гүүтн. Израилин хотн болһниг эргҗ күцтл, Күмни Кѳвүн лавта күрәд ирх, – гиҗ таднд үнәр келҗәнәв. 24Сурһульч багшас, зарц эзнәс деер болҗ чадшго. 25Сурһульч багшла әдл, зарц эзнлә әдл болхла, болад бәәх. Кемр герин эзнд Баал-Зебүлин нер ѳгсмн болхла, герткст улм шулуһар эн нерн ѳггдх. 26Тер учрар бичә әмтнәс әәтн! Нег чигн эс илдкҗ секгдсн далд юмн уга, нег чигн эс тәәлгдсн нууц уга. 27Харңһу хорад келсн үгим һал ѳдрәр келтн! Чикнд шимлдҗ келсим герин ора деерәс зәңглтн! 28Күүнә бий цогциг алдг зуг уха-седклиг алҗ чаддго әмтнәс бичә әәтн. Бий цогциг болн седклиг мѳңк һалд хайҗ чаддг Бурхнас әәтн. 29Хойр бичкәхән богшурһаг нег деншгәр эс хулдну? Тадна Эцкин медән угаһар теднә негнь чигн һазрт унҗ үкшго! 30Тадна толһа деерк үсн күртл тоота! Тер учрар бичә әәтн! 31Тадн Бурхнд кесг бичкәхән богшурһасас үлү үнтә болҗанат! 32«Би Исусин», – гиҗ әмтнә чирәд ил келсн күүнә тускар «Мини», – гиҗ Теңгрин Эцкиннь ѳмн ил келхүв. 33«Би Исусин бишв», – гиҗ әмтнә чирәд ил келсн күүнә тускар «Эн күн Мини биш», – гиҗ Би Теңгрин Эцкиннь ѳмн гѳрдҗ келхүв. 34Намаг эн орчлңд эв авч ирхәр ирв гиҗ бичә сантн. Би эв биш, үлд авч ирхәр ирүв. 35Кѳвүг эцкәснь, күүкиг экәснь, бериг хадм экәснь салһхар Би ирүв. 36Күүнә хамгин әәмшгтә ѳшәтн гертксинь болх. 37Нанас үлүһәр эк эцкән хәәрлдгнь Мини сурһульч болҗ чадшго. Күүкән болн кѳвүһән Нанас үлүһәр хәәрлдгнь Мини сурһульч болҗ чадшго. 38Эврәннь кирсән авч дааһад, ардасм эс дахсн күн Мини сурһульч болҗ чадшго. 39Әмән аврхар седснь, әмән геех. Мини тѳлә әмән гееснь, әмән аврх. 40Тадниг седклдән орулдгнь, Намаг седклдән орулна. Намаг орулснь Бийм Илгәсиг орулна. 41Әәлдәчиг әәлдәч гиҗ седклдән орулдг күн әәлдәчин ачар ачлгдх. Чик седклтә күүг чик седклтә гиҗ седклдән орулдг күн тер күүнә ачар лавта ачлгдх. 42Тер учрар кен хамгин бичкниг Мини сурһульч гиҗ киитн ус чигн ѳгч, ундынь хәрүлхлә, эврәннь ачан лавта авх гиҗ Би үнәр таднд келҗәнәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\