МАТАЙ 11

1Эврәннь арвн хойр сурһульчнртан сурһмҗ ѳгәд, үгән тѳгсәһәд, Исус хотн болһнар сурһхар болн Бурхна ном делгрүлхәр һарч йовв. 2Христосин күцәсн үүлмүдин тускар түүрмд бәәсн Йохан соңсад, хойр сурһульчнран Исус тал илгәһәд: – Ирх зѳвтә күн Та болҗахмт? Аль бидн талдан кү күләхмб? – гиҗ суртн! – гив. 4Исус: – Йоханур хәрү ирәд чикәрн соңссан, нүдәрн үзсән медүлҗ келтн: 5Сохр күн үздг болна, доһлңгнь йосндан һазр ишкәд йовна, арсн ѳвчтәнь гемәсн цевргднә, дүлә күн соңсдг болна, ѳңгрснь босҗ әмдрнә, угатя әмтнд Сән Зәңг цәәлһгдҗ тархагдна. 6Нанд итксн күн итклән эс геехлә, буйн кишгтә болхмн, – гив. 7Тедн йовҗ одхла, Исус олн әмтнд Йохана тускар экләд келв: – Эҗго кѳдә һазрур кениг хәләхәр тадн йовсмт? Салькнд нәәхлсн хулсигий? Кемр тиим биш болхла, кениг хәләхәр йовсмт? Байн үнтә хувц ѳмссн кү хәләхәрий? Байн хувц ѳмссн улс хаана бәәшңд бәәдмн. 9Кениг хәәҗ тадн одсмт? Әәлдәчиг? Э-э. Йохан әәлдәчәс деер күн гиҗ таднд келҗәнәв. 10Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Би Зәңгчән урдасчн илгәнәв. Тер Чини хаалһичнь белдх». Эн Йохана тускар бичәтә. 11Би үнәр келҗәнәв. Эн орчлң деер тѳрсн әмтн дунд Йоханас ик алдр күн уга бәәҗ. Зуг Теңгрин орнд бәәсн хамгин бичкнь терүнәс ик алдр. 12Уснд кирслдг Йохан Бурхна ном экләд тархасн ѳдрмүдәс эндр ѳдр күртл Теңгрин йосна ѳмнәс ик дән болҗана. Кесгнь күчәр энүг эзлҗ авх саната. 13Әәлдәчнр болн Закан Йоханас урд иргчин тускар келдг бәәсмн. 14Тедн Элья хәрү ирх гиҗ әәлдҗ келҗ. Эн әәлдхл Йохана ирлһнә тускар келҗ. Иткхәр седхлә, итктн. 15Мини келсн тускар сәәнәр ухалтн. 16Эн цагин үйнриг кенлә дүңцүлҗ болхмб? Эднтн талвңд суусн талдан бичкдүдт иигҗ хәәкрҗәсн бичкн күүкд мет: 17«Бидн таднд бүрә бүшкүрәрн айс татдг биләвидн. Тадн биилсн уга биләт! Бидн һашута ду дуулдг биләвидн. Тадн уульсн уга биләт!» 18Чаһр уудго, йосн хот иддго Йохан ирлә. Терүнә тускар хар сәкүстә күн гиҗ әмтн келнә. 19Би, Күмни Кѳвүн, ирв. Би чаһр уунав, йосн хот иднәв. Тиигхлә: «Хәләтн Энүг! Яһсн ик хотта, әркнч юмнв! Алв цуглулгчин, килнцтә улсин үрн!» – гиҗ тедн келнә. Зуг Бурхна цецн ухан кесн үүләрнь үзгддмн, – гив. 20Исусин үзүлсн ѳвәрцин ик зунь үзсн хотн болһн килнцән үлдәҗ, Бурхнд итксн уга. Тер учрар Исус тедниг гемшәҗ иигҗ келв: 21– Хоразина әмтн, зовлңган эдлхит! Бетсәдин әмтн, зовлңган эдлхит! Танад учрсн Бурхна ѳвәрцс Тирин әмтн болн Сидона әмтн үзсн болхла, тедн кезәнәһә хар хувцан ѳмсҗ, толһадан үмс цацҗ, килнцәсн хольҗх билә. 22Тер учрар келҗәнәв, зарһин ѳдрт Тирәс болн Сидонас дор таднд му болх. 23Чи, Капернам хотнахн, тадниг теңгрт ѳргх гиҗ санҗант? Уга, үклин һазрт уңһах! Кемр Содомд танад учрсн ѳвәрцс лавта учрсн болхла, тертн ода күртл бүклдән бәәх билә. Тер учрар келҗәнәв таднд, 24Зарһин ѳдрт Содомас дор таднд му болх, – гив. 25– Теңгрин болн һазрин Эзн, Аав Минь! Танд магтал ѳргҗәнәв! Та энүг цецн ухата номта әмтнәс нууһад, эгл бичкдүдт секҗ цәәлһвт! 26Аав Минь, цуг энүнәс Тана цаһан саната дурн үзгдҗәнә. 27Эцкм бәәсән Нанд даалһв. Теңгрин Эцкәс даву сәәнәр Кѳвүһән ямаранынь күн медхш. Кѳвүнәс даву сәәнәр Эцк ямаранынь күн медхш. Кѳвүн олн әмтнәс онц улсиг йилһҗ авад, Эцкин тускар медүлнә. 28Күнд аца үүрч муурснь Нан тал иртн! Би тадниг тѳвкнүлхүв. 29Мини ацаг ээм деерән үүрәд, Нанас сурһмҗ автн. Юңгад гихлә, Би номһн тѳвкнүн седклтәв. Тадна седкл чигн амрад җирһәд бәәх! 30Мини номиг дахлһн – күнд юмн биш, Мини ацан гиигн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\