МАТАЙ 12

1Энүнә хѳѳн бемб ѳдрлә Исус тәрсн тәрәһәр йовҗ йовла. Сурһульчнр ѳлсәд, тәрәнә толһас таслад идцхәв. Паршмуд энүг үзәд: – Хәлә, Чини сурһульчнр бемб ѳдрт кех зѳв уга юмиг кеҗәнә, – гиҗ келцхәв. 3– Ѳлсҗ йовсн Давид эврәннь үүртән ю кесинь умшсн угавт? 4Давид Бурхна герт орад, Бурхна ѳмн тәвсн ѳдмг теднлә хувалцҗ идв. Тер ѳдмгиг һанцхн гелңгүд иддмн. Сүмд бемб ѳдрин йосиг эвдсн гелңгүдиг бурушахш, гисиг Мошен заканд тадн умшсн угавт? 6Медҗ автн: энд сүмәс деер күн бәәнә. 7Кемр тадн «Бәрц бәрхин ормд ѳршәңгү болтн», – гисн үгмүдин чинринь медсн болхла, тадн буру уга әмтиг гемшәхн уга биләт. 8Яһад гихлә, Күмни Кѳвүн бемб ѳдрин Эзн мѳн, – гиҗ Исус теднд хәрү ѳгв. 9Тендәс һарад Исус хурлур ирв. 10Тенд әмн уга һарта күн бәәҗ. – Бемб ѳдрлә кү эдгәх зѳв бәәнү? – гиҗ Исусас зәрм әмтн сурцхав. (Терүг гемшәх учр хәәһәд тедн сурҗ.) 11– Кемр ор һанцхн хѳѳнтн бемб ѳдрлә нүкнд унҗ одхла, тадн хѳѳһән үлдәлго, нүкнәснь татҗ авхм бишвт? 12Күн болхла хѳѳнәс деер биший? Тиим эс мѳний? Тер учрар закаһар бемб ѳдрлә күн сә кех зѳвтә, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 13Цааранднь Исус әмн уга һарта күүнд: – Һаран суңһ! – гив. Тернь һаран суңһв, һарнь дарунь эдгәд одв. 14Паршмуд болхла хурлас һарч йовад, Исусиг яһҗ хорлҗ уга кехән селвлцхәв. 15Энүг медчкәд Исус тендәс әрләд йовҗ одв. Олн әмтн Исусин ардаснь дахҗ йовцхав. Исус тедниг цугинь эдгәһәд: 16– Мини тускар күүнд бичә келтн, – гиҗ әмтнәс үг авв. 17Эшья әәлдәчәр дамҗҗ келсн эн үгмүд күцәхин тѳлә тер йовдл учрв: « 18Мини онц йилһҗ авсн Хәәртә Зарц эн! Мини седклин байр эн! Эврәннь Әрүн Сәкүсән Энүнд белглҗ ѳгчәнәв! Эн келн әмтн болһнд Аврлһна тускар зәңглҗ келх! 19Күүнәс үг булалдҗ, уульнц болһнд дууһан ѳргҗ, үгән хәәкрҗ тѳрүц аман секшго. 20Унҗсн хулсиг хуһлшго, утан һарчах зулыг унтрашго. Үнн чик йосн орчлңд диилтл Эн тѳрүц зогсҗ амршго. 21Буру номта улс Терүнд нәәлх!» 22Исусур нег сохр, келн уга күүг авч ирҗ. Тер хар сәкүснд эзлгдсн бәәҗ. Исус терүг эдгәв, ѳвчтә күн келдг, үздг болв. 23Әмтн алң болцхав. – Энтн Давидин тохмта күн биший? – гиҗ тедн сурцхав. – 24Эрлгин, Баал-Зебүлин күчн угаһар Энтн хар сәкүсдиг һарһҗ кѳѳҗ чадшго билә, – гиҗ паршмуд әмтнә үг соңссн хѳѳн келцхәв. 25Паршмудын ухаһинь медәд, Исус: – Кемр алвт болһн дотран дәәлдхлә, тер хоосрад ирх. Кемр балһсн болһн бүл болһн, дотран эс таархла, тер әңгрәд буурад одх. 26Тер учрар кемр эрлг эрлгиг кѳѳҗ һарһхла, тер бийләһән дәәлдҗәх темдг. Тиигхлә алвтнь ормдан яһҗ торад бәәхмб? 27Кемр Би хар сәкүсдиг Баал-Зебүлин күчәр кѳѳхлә, ямаран күчәр тадна кѳвүд хар сәкүсдиг кѳѳдмб? Тер учрар тедн тадна зарһчнр болтха! 28Кемр Би Бурхна Сәкүсәр хар сәкүсдиг кѳѳхлә, тертн Бурхна йосн ирснә темдг! 29Чидлтә күүг күләд уга бәәтл чидлтә күүнә герт орад, күн терүнә ѳлг-эдинь хулхалҗ чадхий? Эзинь күлсн хѳѳн күн терүнә геринь тонҗ, ѳлг-эдинь хулхалҗ чадх! 30Намаг эс дахсн күн Нанла сѳрүд бәәнә. Нанла хурадго күн тарана. 31Тер учрар Би таднд келҗәнәв: Әмтнә килнцчн тәвгдх. Бурхиг му келдг күүнә гемньчн тәвгдх. Зуг Әрүн Сәкүсиг күн му келхлә, терүнә бурунь тәвгдшго. 32Кемр күн Күмни Кѳвүнә ѳмнәс үг келхлә, терүнә бурунь тәвгдх. Зуг күн Әрүн Сәкүснә ѳмнәс үг келхлә, терүнә бурунь ѳдгә цагтчн, иргч цагтчн тѳрүц тәвгдшго, – гиҗ келв. 33Сән темс авхин тѳлә сән урһцта модн кергтә. Му модн му темс ѳгнә. Модна сән мууһинь темсәрнь медгднә. 34Хойр кѳлтә моһа! Хар сана зүүһәд, сән үг яһҗ келҗ чаддмт? Седклд бәәсн юмн келн-амар дамҗҗ һардг эсий? 35Цаһан саната күн цаһан зѳѳрәсн цаһаһинь һарһна. Хар саната күн хар зѳѳрәсн харинь һарһна. 36Зарһин ѳдр ирхлә, санамр келсн үг болһнас кѳлтә күн тооцаһан ѳгх. 37Юңгад гихлә, келсн үгчн чини буруг болн буру угаг үзүлх, – гиҗ Исус келв. 38– Багш, бидн Танас онц темдг үзх санатавидн, – гиҗ паршмуд болн ном цәәлһәчнр Исуст келцхәв. 39– Бурхн уга, хар саната үйнр онц темдг некәд бәәнә. Зуг Йона әәлдәчин темдгәс үлү онц темдг теднд үзүлгдшго. 40Йона теңгсин ик заһсна гесн дотр һурвн ѳдр болн һурвн сѳ бәәсн кевәр Күмни Кѳвүн һазр дор һурвн ѳдр болн һурвн сѳ бәәх. 41Зарһин ѳдрт Ниневин әмтн эн цагин үйнртә босад, эдниг гемшәх. Тедн Йонин келсн үгинь соңсад, килнцән хайцхав. Энд болхла, Йонас ик алдр күн бәәнә! 42Зарһин ѳдрт ѳмн үзгин һазрин хатн эн цагин үйнртә босад, эдниг гемшәх. Юңгад гихлә, тер ик холас Соломон хаана цецн уха авхар ирсмн билә. Энд болхла, Соломонас ик алдр күн бәәнә! 43– Хар сәкүсн күүнә дотрас һарад, хатад хагсҗ одсн кѳдә эргәд, амрх орм хәәнә, зуг олхш. 44Тиигхлә тер: «Урдк бәәсн герүрн би хәрү йовнав», – гиҗ санад хәрү ирнә. Хәрү ирхләнь, эврәннь бәәсн герән цевр цер ахулчкснь, сул бәәсинь үзнә. 45Тиигхлә тер һарч йовад, бийәсн ик догшн хар сәкүсдиг дахулҗ авч ирнә. Тедн ирәд күүнә дотр бүүрлнә. Аштнь күн урдкас үлү му бәәнә. Эн цагин хар саната үйнрлә бас тиим юмн учрх! – гиҗ Исус келв. 46Исусиг олн әмтнлә күүндҗәхлә, Терүнә дүүнр эктәһән герин һаза зогсла. Тедн Исуста хамдан күүндхәр седҗ. 47– Тенд һаза эктн Тана дүүнртә зогсҗана, Танла күүндх саната, – гиҗ нег күн Исуст келв. 48– Мини эк гисн кемб? Мини дүүнр гисн кемб? – гиҗ тер күүнд хәрү ѳгәд, Исус хурһарн сурһульчнр тал зааһад, – Мини экм болн дүүнрм эн, Теңгрин Эцкимм заасинь күцәдгнь, Мини экм, ахнр-дүүнрм, – гив.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\