МАТАЙ 13

1Тер ѳдр Исус гертәсн һарад нуурин кѳвәд одад суув. 2Ѳѳрнь дала күн хурсн тѳләд Тер оңһц дотр орв. Әмтн нуурин кѳвәһәр зогсцхав. 3Исус үлгүрләд иигҗ келв: – Нег күн тәрәһән тәрхәр йовҗ. 4Цацҗ йовсн тәрәнә экин зәрмнь хаалһ деер унҗ. Шовуд нисҗ ирәд, терүгинь чоңкад идчкнә. 5Зәрмнь чолута һазрт унна. Тенд һазр баһ болад, буудя дарунь босҗ урһна. Тедн һазрин гүүнд туссн уга. 6Нарн һарад тедниг шатачкна, урһмл хатҗ одна. Яһад гихлә, буудян уңгнь йосндан урһҗ чадсн уга. 7Зәрмнь хатханчг заагт унцхана. Хатханчг урһад, буудяг бүтәһәд дарна. 8Зәрмнь сән урһцта һазрт унцхана. Тедн зун, җирн, һучн холванд ик урһц ѳгнә. 9Мини келснә тускар сәәнәр ухалтн. 10Сурһульчнр Терүн тал ѳѳрдәд: – Та эднлә үлгүрәр юңгад келәд бәәдмтә? – гив. 11– Теңгрин йосна туск нууцин медрл таднд секгдлә. Эдн болхла медхш. 12Бәәснднь улм немгдх. Тер ик олзта болх. Угарад бәәснәснь бәәсинь булаҗ авгдх. 13Эдн нүдәрн хәләнә – үзхш. Чикәрн соңсна – соңсхш, медхш. Тер учрар Би эднлә үлгүрәр келҗ бәәнәв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 14Бурхн Эшья әәлдәчәр дамҗҗ иигҗ келҗ: «Чикәрн соңсхит – медхн угат, нүдәрн хәләхит – үзхн угат. 15Яһад гихлә, ухантн тенҗ, чикнтн соңсдган уурч, нүднтн хаагдҗ. Кемр тадн нүдәрн үзәд, чикәрн соңсад, седкләрн медҗ авдг болсн болхла, тадн уха-санаһан Нанд ѳгх биләт, Би тадниг эдгәх биләв». Ода эн үгмүд бүтҗ. 16Нүднтн сәәнәр үздг тѳләд тадн буйн-кишгтәт! Чикнтн сәәнәр соңсдг тѳләд тадн буйн-кишгтәт! 17Үнәр келҗәнәв, кесг әәлдәчнр болн чик седклтә әмтн тадна үзҗәсн юмиг үзхәр седлә, зуг үзсн уга. Тадна соңсҗасн юмиг соңсхар седлә, зуг соңссн уга. 18– Соңстн! Тегәд тәрә тәрсн күүнә туск үлгүрин чинринь эн: күн Бурхна йосна тускар соңсна, зуг чинринь медхш. Эрлг ирәд, терүнә седклд тәрсн үгмүд булаһад авад йовҗ одна. Эн күн хаалһ деер тәрсн буудя мет. 20Чолута һазрт тәрсн буудя гиснь: бурхна үг соңсад, байртаһар седклдән багтадг күн. 21Зуг тер үг күүнә седклд гүүнәр эс орсн учрас тер бичкн зуурт иткҗәһәд, үгәс кѳлтә кѳѳлһнә цаг ирхлә, иткдгән уурна. 22Хатханчг заагт унсн буудя гиснь: Бурхна үгиг соңссн күн. Зуг орчлңгин үүмлдәнәс кѳлтә болн һазрин зѳѳрт җилвтсн учрас тер үг олз ѳгхш. 23Урһцта һазрт унсн буудя гиснь: Бурхна йосна тускар соңсад, цугнь сәәнәр медҗ авдг күн. Тер олзта урһц зун җирн һучн холванд икәр ѳгнә. 24Цааранднь Исус үлгүрләд иигҗ келв: – Теңгрин йосн гисн эн: күн эврәннь һазртан сән урһцта цаһан буудя тәрнә. 25Сѳѳһәр цуһар унтҗасн цагт ѳшәтн ирәд, буудя заагт буг ѳвс хайҗ тәрәд йовҗ одна. 26Цаһан буудя босад урһад ирхлә, толһань йосндан дүүрәд ирхлә, буг ѳвсн бас энд-тенд үзгддг болв. 27Һазрин эзнә зарцнр терүн тал ирәд: «Ах Нойн, Та сән урһцта цаһан буудя тәрсн бишийт? Буг ѳвсн альдас һарч ирсмб?» – гиҗ сурцхав. 28«Энтн ѳшәтә күүнә кесн үүл», – гиҗ эзн хәрүднь келнә. «Бидн тиигәрән йовад, буг ѳвсиг таслад хайчкнавидн, зѳвән ѳгит», – гиҗ тедн келцхәв. 29«Бәг. Бичә кѳндәтн! Буг ѳвс таслҗаһад, тадн эндүрәд цаһан буудяг таслчкхт! 30Тедн хамдан урһц хурах цаг күртл урһтха. Тәрәһән хурах цагтан түрүләд буг ѳвс таслҗ цуглулад, цугинь бооһад һалд шатачктн. Цаһан буудяг мини буудя хадһлдг хашад авч одтн, гиҗ хадачнрт закхв», – гиҗ эзн хәрү ѳгв. 31Исус теднд дәкәд үлгүрләд келв: – Теңгрин йосн гисн эн: нег күн бичкн горчсин экиг авад һазрт тәрҗ. 32Эн экн наадк тәрәнә экнәс хамгин бичкн. Зуг урһад ирхләрн, наадк цуг урһмлас ик болна. Тер ик моднд хүврҗ одна. Теңгрин шовуд нисҗ ирәд, терүнә бүчрмүд деернь үүрән ясна. 33Исус дарук үлгүр келв: – Теңгрин йосн гисн эн: күүкд күн һуйр искәдг эк авад, дѳчн кило һуйрт элдәд тәвнә. Тер һуйр ѳсҗ одна. 34Цуг энүг Исус әмтнд үлгүрләд келдг бәәҗ. 35«Би үлгүр олзлад, орчлң үүдәгдсн цагас авн бәәсн нууциг эднд цәәлһҗ келҗ ѳгнәв», гисн әәлдәчнрәр дамҗҗ келсн үгмүд бүттхә, гиһәд Исус әмтнлә үлгүр угаһар иләр юм келдг уга бәәҗ. 36Цааранднь Исус әмтиг сулдхад, герүрн хәрв. Сурһульчнр Багш тал ѳѳрдәд: – Тәрән заагт урһсн буг ѳвснә туск үлгүр цәәлһҗ ѳгхнтн маднд, – гиҗ келцхәв. 37– Сән буудя тәрснь – Күмни Кѳвүн. 38Һазр гиснь, орчлң болҗана. Сән буудя – Теңгрин орна улс. 39Буг ѳвсн – эрлгин улс. Тедниг тәрснь – эрлг. Урһц хадҗ хуралһн – орчлңгин сүл ѳдр, тәрә хадҗ хурадгнь – Бурхна элчнр. 40Тегәд буг ѳвсн цуглулгдҗ һалд шатгдсн мет юмн орчлңгин сүл ѳдрт учрх. 41Күмни Кѳвүн эврәннь элчнрән илгәх, тедн Күмни Кѳвүнә орнас әмтиг килнцлә харһулсн, әмтнд му кесн күн болһниг йилһҗ авад, шачасн бешд авад хайх. Тенд әмтн ик зовлң эдләд, шүдән хәврҗ оркрҗ уульх. Энүнә хѳѳн Бурхнла седкләрн чик бәәдгинь эврәннь Эцкин орнд, нарн мет гилвкх. Мини келснә тускар сәәнәр ухалтн. 44Теңгрин йосн кеер нүкнд бултулсн эрднь мет: Нег күн терүг олҗ авад, хәрү ормднь булчкна. Теңкән уга байрлад, тер герүрн хәрҗ ирәд, бәәсн юман хулдад, эрднь бәәсн һазриг хулдҗ авна. 45Теңгрин йосн гисн эн: Нег хулд кедг күн сән сувс хәәнә. 46Нег дәкҗ тер үнтә сувс олҗ авна. Тер күн йовад, бәәсн юман хулдад, сувсиг хулдҗ авна. 47Теңгрин йосн гисн эн: Заһсчнр теңгсин уснд гѳлмән хаяд, зүсн зүүл заһс бәрҗ авна. 48Гѳлмнь заһсар дүүрхлә, тедн гѳлмән уснаснь татҗ авна, заһс болһниг шүүнә. Сәәнинь йилһҗ авад сав дүүргнә, мууһинь авад хайчкна. 49Тиим юмн орчлңгин сүл ѳдрт учрх: Бурхна элчнр һарч ирәд, чик седклтә әмтнәс мууһинь йилһҗ авад, ик шачасн бешд авад хайх. Тенд әмтн ик зовлң эдләд, шүдән хәврҗ оркрҗ уульх. 51Ода тадн цугинь медҗ аввт? – гиҗ Исус теднәс сурв. – Ээ, медҗ аввидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 52– Тер учрар Теңгрин йосна сурһульч болсн ном цәәлһәч болһн эврәннь гертәс шин болн хуучн юмс һарһҗ йовсн эзн мет болна, – гиҗ Исус келв. 53Үлгүрмүд келәд, үгән тѳгсәһәд, Исус цааранднь һарад йовв. 54Тѳрскн хотндан ирәд, Тер хурлд әмтиг сурһв. Цуһар терүг соңсад, ик гидгәр ѳврцхәв: – Тиим ик күчн, цецн оюн уха эн альдас авсмб? 55Энтн модчин кѳвүн биший? Энүнә экиннь нерн Мирьям биший? Энтн Яков, Йосип, Шимон, Йуда гидг дүүнртә болх. 56Энүнә дү күүкд цугтан энд мана хотнд бәәдг биший? 57Энүнәс кѳлтә күн Исуст итксн уга. – Әәлдәчиг күндлдго һазр уга. Зуг тѳрскн һазртнь болн ѳрк-бүлднь әәлдәчиг әәлдәчд тоолдмн биш, – гиҗ Исус әмтнд келв. 58Тедн эс итксн тѳләд Исус тенд ѳвәрц юм әмтнд үзүләд уга.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\