МАТАЙ 14

1Тер цагт Һалильян хан Херод Исусин туск зәңг соңсад, эврәннь зарцнртан: – Эн уснд кирслдг Йохан үкәрәсн босҗ ирв, тегәд чигн Эн тиим ѳвәрц юм кедг күчтә, – гиҗ келв. 3Херод эврәннь Пилип дүүһиннь гергн Херодидас кѳлтә Йоханыг цевәр күләд, түүрмд хайсмн. 4Юңгад гихлә, Йохан терүг саглҗ: – Эн гергнлә бәәх чамд зѳв уга, – гиҗ оньдин келдг бәәсмн. 5Түрүн бийд Херод терүг алхар седҗ, зуг әмтнәс әәһәд үкллә харһулсн уга. Әмтн терүг Бурхна әәлдәч гиҗ тоолдг бәәсмн. 6Херодын һарсн ѳдр темдглҗәсн цагт Херодидин күүкн гиичнрин ѳмн биилҗәсмн. 7Терүнә биилҗәсн би Херодт икәр таасгдад, тер андһарлад: – Сурх юман сур. Би цугинь күцәсүв, – гиҗ күүкнд келв. 8Тер күүкн экиннь заасн үгәр: – Уснд кирслдг Йохана толһаг тәвүр деер тәвҗ, нанд авч ир, – гиҗ келҗ. 9Хан гейүрҗ ухалҗаһад, зуг гиичнрин ѳмн тәвсн андһаран күцәхәр, тер күүкнә сурсн юмиг ѳгхәр, түүрмд суусн Йохана толһаг хәәчлә харһултн гиҗ зәрлг болв. 11Толһаг тәвүр деер тәвәд, күүкнд авч ирҗ, тернь экдән авад одҗ. 12Йохана сурһульчнр Йохана цогцинь авад оршасна хѳѳн Исусур ирәд учрсн йовдлын тускар келсмн. 13Исус энүг соңсчкад, оңһц дотр сууһад, эҗго һазр хәәҗ йовсмн. 14Зуг олн әмтн энүг медчкәд, эврәннь хотнас һарлдад, Исусиг дахҗ йовһар йовсмн. Исус оңһцас һарад, һазр ишкәд, олн әмтиг үзҗ. 15Исус теднд сана зовҗ, ѳвчтә улсиг эдгәв. Ора болҗ одхла, сурһульчнр Исусур ѳѳрдцхәв. – Багш, энд эҗго кѳдә. Ора болҗана, әмтиг тәвчктн. Эдн эргндк хотн болһнар йовад, идх уух хотан бийдән хулдҗ авг, – гиҗ тедн келцхәв. 16– Эдниг йовулх керг уга, тадн бийстн эднд хот ѳгтн, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 17– Манад юмн уга. Тавхн ѳдмг, хойрхн заһсн, – гиҗ сурһульчнр келцхәв. 18– Түүгән Нан тал авч иртн, – гиҗ Исус келв. 19Исус әмтиг ноһан деер суулһад, тавн ѳдмг, хойр заһс авад, Бурхнд ханлт ѳргәд, ѳдмгиг хуһлҗ сурһульчнрт хуваһад ѳгв. 20Терүг күн болһнд түгәҗ ѳгцхәв. Цуһар хотан эдлҗ цадцхав. Энүнә хѳѳн үлдсн хот арвн хойр савд багтҗ. 21Күүкд улсиг, бичкн күүкдиг эс тоолхла, хот идснь тавн миңһн күн болҗ һарв. 22Энүнә хѳѳн тер дарунь Исус: – Оңһц дотр орад, теңгс һатлҗ телтр кѳвәд күртн, – гиҗ сурһульчнртан закв. Ѳѳрк әмтән үлдәһәд, Исус һанцарн зальврхар уул деегшән давшҗ һарв. Асхн болад ирхлә, һанцарн үлдсн бәәҗ. 24Сурһульчнр йовсн оңһц кѳвәһәс хол бәәсмн. Ик салькн зѳрүд ѳмнәснь үләһәд, усна дольган шуугад, оңһциг шивәд бәәв. 25Ѳр цәәхин ѳмн Исус сурһульчнр тал темцҗ усн деегүр йовҗ. 26Сурһульчнр Багшан усн деегүр йовҗ йовхинь үзәд, ик гидгәр сүрдцхәв. 27– Энтн ки үзгдл! – гиҗ тедн чочад хәәкрцхәв. – Байрлтн! Бичә Нанас әәтн! Энтн бив, – гиҗ Исус тер дарунь ә һарв. 28– Деед Эзн! Кемр Та мѳн болхла, усн деегүр Танур йовх зәрлг ѳгхнтн! – гиҗ Пётр Исуст келв. 29– Йов! – гиҗ Исус хәрү ѳгв. Пётр оңһц дотрас һарад, усн деегүр Исус тал йовв. 30Зуг салькн шүрүтәһәр үләсинь медәд, Пётр әәһәд, уснд чивҗ: – Деед Эзн минь! Намаг харсҗ авртн! – гиҗ хәәкрв. 31Исус һаран ѳгәд, терүг һараснь бәрәд, келв: – Итклчн баһ бәәҗ! Юңгад маһдлад бәәнәч? 32Тедниг оңһц дотран орхла, салькн тогтнв. 33Тенд бәәсн сурһульчнр Исусин ѳмн ѳвдглҗ сѳгдв. – Та үнәр Бурхна Кѳвүн мѳнт! – гиҗ тедн келцхәв. 34Нур һатлҗ йовад, тедн Генесәрет һазрин кѳвәд ѳѳрдҗ ирцхәв. Энүгинь медчкәд, тер бәәрн әмтн эргндән бәәсн күн болһнд зәңгләд, кесг ѳвчтә улсиг Исус тал авч ирцхәв. 36Тедн Исусин хувцна хормаднь күрх зѳв сурцхав. Хормаднь күрсн әмтн тер дарунь эдгдг болв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\