МАТАЙ 15

1Тер цагт Ерусалимас Исус тал паршмуд болн закана багшнр ирцхәв. 2– Чини сурһульчнр ѳвк эцкнриннь заңшалан эвдҗәнә, тедн хотыннь ѳмн һаран уһахш, – гиҗ тедн келцхәв. 3– Юңгад тадн бийстн тана заңшалас кѳлтә Бурхна заавриг эвдәд бәәнәт? 4«Эк эцк хойран күндлҗ тевч», «Эк эцк хойран му келсн күн үкх зѳвтә» гиҗ Бурхн келсмн. 5Зуг тадн әмтиг: «Эврәннь зѳѳрәсн эк-эцкдән ѳглго Бурхнд нерәдҗ ѳгдг күн, эк-эцкдән туслҗ тевчх йоснас сулдна» гиҗ дасхнат. Тиим кевәр тадна заңшал Бурхна заавриг уга кенә. 7Тадн хойр чирәтә улст! Тадна тускар Эшья әәлдәч чик келҗ: « 8Эн улс хоосн амарн Намаг күндлнә. Теднә зүркнь Нанас хол бәәнә. 9Эдн күүнә ухалҗ һарһсн номиг Бурхна ном гиҗ дасхна. Эднә сѳгдлһн юмн биш», – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 10Әмтиг дуудҗ авад Исус: – Соңсад медҗ автн! Амар орсн юмн биш, амар һарсн юмн лавта күүг бузрдулна, – гив. 12– Тана үгмүд паршмудыг һундасинь Та меднт? – гиҗ сурһульчнр Исус тал ѳѳрдәд келцхәв. 13– Мини Теңгрин Эцкин эс тәрсн урһмл болһн уңгтаһинь хамднь таслҗ хайгдх. Тедн эврәннь хаалһарн йовтха! Тедн сохр әмтнә сохр залачнр. Сохр сохран кѳтлҗ йовхла, лавта нүкнд унх! – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 15– Эн үлгүрин тәәлвринь маднд келҗ ѳгит, – гиҗ Пётр сурв. 16– Тадн чигн мини келсим медҗ авсн угавт? 17Амар орсн юмн геснд орад, һазаран һарч одна. 18Амар һарсн юмн күүнә седкләс һарад, күүг бузрдулдг мѳн. 19Юңгад гихлә, күүнә седкл дотрас хар санан, аллһн-буллһн, күүнә авальта дерән негдүлһн, аля йовдл, хулха, худл герчллһн, хов зѳѳлһн һарна. 20Цуг эн күүг бузрдулна, зуг кемр күн хотын ѳмн һаран эс уһахла, тертн күүг бузрдулхш. 21Цааранднь Исус Тир болн Сидон һазр эргәд йовсмн. Тер бәәрн Кенаана күүкд күн Исус тал ирв. – Деед Эзн, Давидин Кѳвүн! Намаг хәәрлит! Мини күүкн догшн хар сәкүснд эзлгдҗ. Тер дегд зовҗана! – гиҗ күүкд күн хәәкрв. 23Зуг Исус ә һарсн уга. – Буйн болтха! Энүг цааран йовултн! Энтн мадниг дахҗ йовад, хәәкрәд бәәнә, – гиҗ сурһульчнр Исус тал ѳѳрдҗ келцхәв. 24– Бурхн Намаг тѳѳрсн хѳд мет Израилин әмтн тал илгәв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 25– Деед Эзн минь! Нанд нѳкд болыт! – гиҗ күүкд күн саак ээрв. 26– Үрнәсн ѳдмг булаҗ авад, нохад хайхла, сән юмн биш, – гиҗ Исус келв. 27– Тиим-тиим, Деед Эзн минь, зуг Эзнә ширәһәс унсн хотын шавхрнь нохас иднә, тиим эсий? – гиҗ күүкд күн хәрүднь келв. 28– Чини сүзг ик! Эгч, чини сансн санаһар болтха! – гиҗ Исус келв. Тер агчмд күүкн эдгәд одв. 29Исус Һалилья нуурин кѳвәһәр йовҗ йовла. Тер уул деер һарад суув. 30Кесг доһлң, сохр, эрмдгтә, келн уга болн нань чигн улсиг Исус тал авч ирәд кѳлднь тәвцхәв. Исус тедниг эдгәв. 31Келн угань келнд орад, эрмдгтәнь эдгәд, доһлңгнь йосндан йовдг болад, сохрнь үздг болв. Тер йовдлыг олн әмтн үзәд йир икәр ѳврцхәв. Тедн Израилин Бурхиг магтҗ ханлт ѳргцхәв. 32– Эн әмтнд Би сана зовҗанав, эдн һурвн ѳдрт Нанла бәәлә, хотнь чилҗ. Эдниг цадхал уга тәвхән седҗәхшв. Хаалһд эднд му болвза, – гиҗ Исус сурһульчнран дуудҗ келв. 33– Эн эҗго кѳдәд эн олн әмтиг цадхах тиим дала ѳдмг альд бәәх билә? – гиҗ сурһульчнр Багштан хәрү ѳгв. 34Исус: – Кедү ѳдмгтәвт? – гиҗ сурв. – Долахн ѳдмг болн цѳѳкн бичкн заһсн бәәнә, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 35Исус әмтиг һазрт суулһад, долан ѳдмг болн заһс авад, Бурхнд ханлт ѳргв. 37Дәкәд ѳдмгиг хуваһад, сурһульчнртан түгәҗ ѳгв, тедн әмтнд хуваҗ ѳгв. Әмтн хотан эдләд цадцхав. Дәкәд үлдсн хот долан савд цуглулцхав. Күүкд улсиг болн бичкдүдиг эс тоолхла, хот эдлҗәснь дѳрвн миңһн күн бәәҗ. Исус әмтиг тәвәд, оңһц дотран орад, Магадан һазрур темцҗ йовв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\