МАТАЙ 16

1Исус тал паршмуд, цадукмуд ирцхәв. Тедн Исусиг сѳрхәр Бурхна онц темдг маднд үзүл гиҗ некҗ сурцхав. 2– Ѳдр чилҗ йовхла, теңгр улавтрад ирхлә, тадн маңһдур сән ѳдр болх гинәт. 3Ѳрүн ѳрлә теңгр темәнә үүләр бүркгдхлә, эндр хурта салькта ѳдр болх гиҗ келнәт. Теңгр хәләһәд, тадн ѳдрин бәәдл тааҗ келҗ чаднат, зуг ѳдгә цагин темдгинь цәәлһҗ медҗ чадхшит. 4Хар саната, Бурхн уга үйнр! Онц темдгүд сурнат, зуг әәлдәч Йонин темдгәс даву талдан темдг тадн тѳрүц үзшгот, – гиҗ Исус хәрү ѳгәд, тедниг үлдәһәд цааран йовҗ одв. 5Сурһульчнр нуурин телтр кѳвәд оңһцар усчад ирцхәв. Тедн хотан авхан мартчксн бәәҗ. 6– Паршмудын болн цадукмудын искәдг экнәс бийән саглҗ йовтн, – гиҗ Исус теднд келв. 7– Мадниг ѳдмг эс авснд эн тиигҗ келҗәнә, – гиҗ сурһульчнр хоорндан уха-санаһарн хувалцв. 8Исус түүгинь медчкәд: – Ю ухалҗахмт? Ѳдмг эс авсндан зовҗахмт? Баһ итклтә улс! 9Ода күртл юм меддго юмс бәәсмтә? Тавн миңһн күүнд күрсн тавн ѳдмгин тускар мартчквт? Кедү сав хот цуглулвт? 10Дѳрвн миңһн күүнд күрсн долан ѳдмгин тускар бас мартсн болхговт? Кедү сав хот тадн цуглулвт? 11Би ѳдмгин тускар келҗәхшв. Паршмудын болн цадукмудын искәдг экнәс бийән саглтн, – гив. 12Тиигхлә Исусиг ѳдмгин экнәс биш паршмудын болн цадукмудын дасхҗах номас бийән саглтн гисинь сурһульчнр лавта медҗ авцхав. 13Исус Пилипин Кесәрья хотна һазрур ирәд: – Күмни Кѳвүг әмтн кенд тоолҗахмб? – гиҗ эврәннь сурһульчнрас сурв. 14– Зәрмнь Таниг – уснд кирслдг Йохан гинә, зәрмнь Элья әәлдәч, наадкснь болхла, – Еремья эс гиҗ әәлдәчин негнь гинә, – гиҗ тедн хәрүднь келцхәв. 15– Тадн Намаг кен гиҗ санҗанат? – гиҗ Исус сурв. 16– Та әмд Бурхна Кѳвүнт. Та Бурхна илгәсн Аврач, – гиҗ Шимон Пётр хәрүднь келв. 17– Чи Йонин кѳвүн Шимон буйн-кишгтә күнч, юңгад гихлә, әмтн биш, Теңгрин Эцкм мини тускар чамд секҗ келсмн. Тер учрар Би келҗәнәв чамд. Чи – Пётр, эн чолун деер Би эврәннь хург тогтанав. Үклин һазрин күч чигн эн хургиг диилҗ чадшго. Би чамд Теңгрин йосна түлкүринь ѳгнәв. Эн һазр деер чини хѳрсн юмн теңгр деер хѳргдх. Эн һазр деер чини зѳвшәрсн юмн теңгр деер зѳвшәргдх. 20Цааранднь Исус: – Намаг Бурхна илгәсн Аврач гиҗ бичә күүнд келтн, – гиҗ сурһульчнртан закв. 21Тер цагас авн Исус: – Би Ерусалимд одх зѳвтәв, тенд толһачнрин, ах гелңгүдин болн ном цәәлһәчнрин һарас ик зовлң эдлхв. Намаг Ерусалимд әмнәсм хаһцулх, зуг һурвдгч ѳдртнь Би әмдрхв, – гиҗ сурһульчнртан ил келдг болв. 22– Деед Эзн, Бурхн Таниг гетлгтхә! Тиим юмн бичә болтха! – гиҗ Пётр Исусиг хооран дуудад, зѳрц келв. 23– Әрл цааран, эрлг! Чи Мини хаалһд харш болҗанач. Чи Бурхна санаһар биш, әмтнә санаһар бәәнәч, – гиҗ Исус Пётрт хәрү ѳгв. 24– Намаг даххар седсн күн эврәннь хаалһан үлдәһәд, кирсән авад, Бийм дахтха! 25Юңгад гихлә, әмән хармнсн күн әмән геех. Зуг Мини тѳлә әмән ѳгсн күн әмән харсҗ аврх. 26Күн делкә эзлҗ авсн бийнь зуг әмән геехлә, ямаран олз терүнд бәәх билә? Эврәннь әмән күн юуһар хулдҗ авхмб? 27Эцкиннь туурмҗин толянд Күмни Кѳвүн элчнртәһән ирх. Тегәд күн болһнд кесн үүләрнь ѳггдх. 28Би үнәр келҗәнәв, ода энд зогсҗасн тадн дундас зәрмнь Күмни Кѳвүг ирәд эн орчлңгиг залҗ йовхинь эс үзтл ѳңгршго, – гиҗ Исус сурһульчнртан келсмн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\