МАТАЙ 17

1Зурһан ѳдр давсна хѳѳн Исус һанцхн Пётриг, Яковиг болн терүнә Йохан гидг дүүг авад ик уул темцҗ дахулв. Генткн терүнә бәәдл-зүснь хүврәд, чирәнь герл асҗ, нарн мет гилвкв. Хувц-хунрнь герл мет цәәв. 3Генткн Моше Элья хойр үзгдәд, Исуст үг келәд күүндцхәв. 4– Деед Эзн, ямаран сән энд! Би энд һурвн сег татх болвзав? Негинь Чамд, дарукнь Мошед, һурвдгчинь Эльяд, – гиҗ Пётр Исуст келв. 5Түүг үгән келҗәтл, генткн сәәхн герләр гилвксн үүлн теңгрәс бууҗ ирәд, тедниг бүркв. – Эн Мини хәәртә Кѳвүн! Эн Намаг байрлулна! Энүнә үгинь соңстн! – гисн дун үүлн заагас соңсгдв. 6Энүг соңссн сурһульчнр сүмсән алдтл сүрдцхәв, тедн цуһар һазр элкдәд киисцхәв. 7– Бостн! Бичә әәцхәтн! – гиҗ Исус тедн тал ѳѳрдәд, күн болһнд һаран күргв. 8Сурһульчнр толһаһан ѳргәд хәләхлә, Исусас даву талдан күн дәкҗ үзгдсн уга. 9– Күмни Кѳвүнә әмдрллһнә цаг эс иртл үзсн юман күүнд тѳрүц бичә келтн, – гиҗ Исус теднлә хамдан уул деерәс бууҗ йовсн цагт келв. 10– Багш, юңгад ном цәәлһәчнр түрүләд Элья ирх гиһәд келдмб? – гиҗ зууран сурһульчнр Исусас сурцхав. 11– Түрүләд Элья лавта ирҗ цугнь белдх зѳвтә. Элья ирчксн билә гиҗ Би таднд келҗәнәв. Зуг күн терүг таньлго эврәһәрн кечкв. Тиим кевәр Күмни Кѳвүн әмтнәс кѳлтә ик зовлң эдлх, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 13Тиигхлә сурһульчнр Исусиг уснд кирслдг Йохана тускар келҗәхинь медцхәв. 14Тедниг әмтнүр ѳѳрдҗ ирхлә, Исус тал нег күн ѳѳрдәд сѳгдв. 15– Деед Эзн минь! Кѳвүһим ѳршәтн! Кѳвүм хар сәкүстә болсн учрас харһцдг гемтә болв. Тер шатҗ бәәсн һалд харһцҗ унад, уснд унад бәәнә. Басл икәр зовҗана. Би Тана сурһульчнриг эдгәтн гиҗ сурлав, зуг тедн кѳвүһим эдгәҗ чадсн уга, – гиҗ тер күн келв. 17– Яһсн иткл уга, килнцтә улсвт! Кедү цагтан би таднла бәәһәд иигҗ тесхмб? Кѳвүһән нааран авч иртн! – гиҗ Исус келв. 18Исус хар сәкүсиг хѳрҗ кѳѳв. Тер дарунь хар сәкүсн кѳвүнә дотрас һарв, кѳвүн эдгәд одв. 19Әмтн тарад йовҗ одсн хѳѳн сурһульчнр Исусас сурцхав: – Мадн юңгад энүг кѳѳҗ чадсн угавидн? 20– Итклтн баһ болад тадн энүг кѳѳҗ чадсн угат. Кемр тадна иткл бичкәхән горчсин экн мет болсн болхла, тадн эн уулд ормасн кѳндрәд, цааран зогс гиҗ келсн болхла, эн уул ормасн кѳндрх билә. Тер учрар таднд эс кеҗ чаддго юмн уга болх билә, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 22– Удл уга Намаг, Күмни Кѳвүг, әмтнә һарт ѳгәд әмнәсм хаһцулх. Би үкәд болв һурвдгч ѳдртнь босҗ әмдрхв, – гиҗ Һалилья һазрур йовсн цагт Исус сурһульчнртан келв. Тедн Исуст санан зовҗ һашудад гейүрцхәв. 24Тедниг Капернам хотнд ирхлә, Пётр тал Ерусалимин сүмин саңгин алв цуглулдг кѳдләчнр ѳѳрдәд ирв. – Тадна Багш сүмин саңгд алв ѳгнү? – гиҗ тедн сурцхав. 25– Ѳгнә, – гиҗ Пётр хәрү ѳгв. Исус Пётрин герүр орҗ ирн: – Шимон, юн гиҗ санҗанч? Эн орчлңгин хаадуд кенәс алв цуглулдв? Эврә улсас эс гиҗ хәр улсас? – гиҗ сурв. 26– Хәр улсас, – гиҗ Пётр хәрү ѳгв. 27– Тиигхлә эврәкснь алв ѳгдгәс сулдна. Зуг эн йосиг эвдшгоһар нур тал йовад, һахулян хаяд, түрүн харһсн заһс бәрҗ авад, амнь сек. Амнь секәд, нег цаһан мѳңг олҗ авхч. Тер мѳңг авад эднд ѳгчк. Тер чи бид хойрин алв болх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\