МАТАЙ 18

1Тер цагт Исус тал сурһульчнр ирәд: – Теңгрин орнд хамгин икнь кемб? – гиҗ сурцхав. 2Исус бичкн кѳвүг дуудҗ авад, сурһульчнрин ѳмн зогсаһад: – Кемр тадн хүврәд, үрдүдлә әдл эс болхла, Теңгрин орнд орҗ чадшгот гиҗ үнәр келҗәнәв. 4Бийән номһрулад, эн үрнлә әдл бичкн болҗ чадсн күн Теңгрин орнд хамгин ик болх. 5Мини нернә тѳлә иим бичкн үриг орулҗ авдг күн, тер намаг орулҗ авна. 6Нанд итксн хамгин бичкн күүнә иткл эвдсн күүнд әмд бәәхин ормд теермин чолу күзүнднь бооһад, теңгсин гүүнд шивҗ хайхла, деер болх. 7Күүнә иткл эвдсн учрас әмтн муулян эдлх. Әмтн күүнә иткл эвдлго бәәхш. Зуг энүг кедг күн басл муулян эдлх. 8Кемр һарчн эс гиҗ кѳлчн иткл эвддг йовдлла харһулхла, тәәрәд цааран шивчк. Хойр һар кѳлтәһән мѳңк һалд тусхин ормд ѳрәсн һар кѳлтәһән әмн җирһлд орсн деер. 9Кемр зүн нүднчн иткл эвддг йовдлла харһулхла, салһад авад шивчк. Хойр нүдтәһән мѳңк һалд тусхин ормд ѳрәсн нүдтәһән әмн җирһлд орсн деер, – гиҗ Исус келв. 10– Хәләтн, Нанд иткдг хамгин бичкн күүг бичә бастн. Теднә Бурхна элчнр Мини Теңгрин Эцкин ѳѳр оньдин зогсна. 12Тадн ю санҗанат? Кемр нег күн зун хѳѳтә болад негинь геехлә, йирн йисн хѳѳһән уул заагт үлдәһәд, тѳѳрсн хѳѳһән хәәхм, тиим эсий? 13Болв түүгән олҗ авсн цагтан йирн йисн хѳѳндән тиигҗ байрлл уга, олсн хѳѳндән теңкән уга байрлх, – гиҗ Би үнәр келҗәнәв. 14Тиим кевәр тадна Теңгрин Эцктн эврәннь хамгин бичкнән үкүлшгоһар седҗәнә. 15– Ахчн чини ѳмнәс килнц һарһхла, әмтнд медүллго терүн тал йовад, килнцин тускар чирәднь кел. Кемр үгичинь соңсхла, чи тѳѳрсн ахан олҗ аввч. 16Кемр ахчн үгичинь эс соңсхла, «хойр эс гиҗ һурвн герчтә керг тѳр хаһлгдх зѳвтә», гидг тѳләд нег эс гиҗ хойр кү авч ирәд, терүнә килнцин тускар кел. 17Кемр ахчн тедниг чигн эс соңсхла, хургт кел, кемр хургиг эс соңсхла, тер буру номта болн алв цуглулдг күүнлә әдл болв гиҗ сан. 18Үнәр келҗәнәв, эн һазр деер тадна хѳрсн юмн теңгрт хѳргдх, эн һазр деер зѳвшәрсн юмн теңгрт зѳвшәргдх. 19Эн орчлңд бәәсн тадн дундас хойрнь зѳвшәрҗ ю эс сурв чигн Теңгрин Эцкм сурситн ѳгх, үнәр келҗәнәв. 20Кемр хойр эс гиҗ һурвн күн Мини тѳлә цуглрхла, теднә дунд Би бәәхв, – гиҗ Исус келв. 21– Деед Эзн! Кемр ахм нанд гем кесн болхла, кедү дәкҗ би геминь тәвх зѳвтәв? Дола дәкҗий? – гиҗ Пётр Исусас сурв. 22– Уга, долан биш, дал дәкҗ долан. 23Теңгрин йосн гисн эн: Нег хан эврәннь зарцнрин тооцаг шүүхәр седв. 24Мѳңгнә тооцан эклхлә, терүн тал нег зарциг авч ирнә. Тернь кесг тербум арслң ѳртә бәәҗ. 25Ѳртә күн мѳңгинь хәрү ѳгч эс чадхлань, эзн терүг гергтәһинь, гер-малтаһинь мухла кеҗ хулдад, ѳрән авхар шиидв. 26Зарц эзнәннь кѳлднь мѳргәд: – Буйн болтха! Дәкәд невчкн зуур күләҗәтн. Би ѳритн цугинь цуглулҗ ѳгчкнәв! – гиҗ сурв. 27Эзн зарцдан санань зовад, ѳринь хәрүләд тәвчкв. 28Энүнә хѳѳн зарц цааран һарч йовад, нег хамдан кѳдлҗәсн күүнлә харһв. Тернь зуухн цаһан мѳңг ѳгх зѳвтә бәәҗ. Зарц ѳртә күүг бахлураснь базһад: – Ѳрим ас нааран! – гиҗ келв. 29Ѳртә күн ѳвдглҗ унад: – Буйн болтха, күләҗә! Би удл уга ѳричинь ѳгчкнәв! – гиҗ ээрв. 30Зуг зарц терүг хәәрлл уга ѳринь эс ѳгтлнь түүрмд суулһна. 31Талдан зарцнр энүг үзәд, икәр уурлад, цугинь эзнд медүлнә. 32Тиигхлә эзн тер зарциг дуудҗ авад: – Муульта мухла! Чи намаг ээрәд сурад бәәхлә, би чини ѳричинь хәрүлүв. 33Яһҗ би чамаг ѳршәләв, тиим кевәр чи ѳртә күүг ѳршәх зѳвтә биләч, – гиҗ келв. 34Дәкәд эзнь ууртан бүтәд: – Эн зарциг ѳрән эс ѳгтл засгла харһултн, – гиҗ талдан зарцнрт закв. 35Кемр тадн әрүн седкләрн ахиннь геминь эс тәвхлә, тиим кевәр Теңгрин Эцкм тадна гемитн тәвшго.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\