МАТАЙ 19

1Исус эврәннь үгән тѳгсәһәд, Һалильяс һарад, Йордана ца бәәсн Йудьян һазр темцҗ йовв. Терүнә ардаснь олн әмтн дахҗ йовцхав, Исус тедниг эдгәв. 3Исус тал паршмуд ирцхәв. – Залу күүнд ямаран чигн учрар гергнәсн салх зѳв Закан ѳгнү? – гиҗ тедн сѳрҗ сурцхав. 4– Экн цагас авн Үүдәч «залу гергн хойриг үүдәҗ», гисиг умшсн бишвт? «Тер учрар күн һарһсн эк-эцкән үлдәһәд, авальтаһан ниилх, тедн хоюрн нег бий цогц болх». Тегәд хойр күн биш нег бий цогц болҗ тоолгдна. Бурхн ниилүлсн юмиг күн бичә салһтха, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 7– «Гергнәсн салхларн терүнд саллһна цаас ѳгәд тәвх кергтә» гиҗ юңгад Моше зәрлг ѳгсмб? – гиҗ тедн сурцхав. 8– Тадна зүркд хату болсн тѳләд Моше таднд авальтаһан салх зѳв ѳгв. Экн цагт тиим юмн уга билә. 9Би болхла таднд келҗәнәв: күүнә залута дерән эс негдүлсн авальтаһан салад, талдан герг авсн залу күн күүнә гергтә дерән негдүлнә, – гиҗ Исус келв. 10– Кемр тиим юмн болхла, гер эс авхла деер болх, – гиҗ сурһульчнр Исуст келцхәв. 11– Эн үгмүд цуһар седклдән багтаҗ чадшго, болв Бурхна заясн әмтн багтаҗ чадх. Зәрм улс тѳрснәс авн, зәрмнь әмтнәс кѳлтә ясата болсн учрас гер авх арһ уга болдг. Зәрмнь болхла Теңгрин орна тѳлә шунҗ, гер авлго, тохман залһхш. Эн номиг багтаҗ чадх күн багтатха! – гиҗ Исус келв. 13Исус бичкн күүкдт һаран күргҗ, әдс ѳгтхә гисн седклтәһәр әмтн күүкдән авч ирҗ. Сурһульчнр болхла, тедниг тәвсн уга бәәҗ. 14– Бичә хѳртн эдниг! Күүкд нан тал иртхә! Яһад гихлә, бичкдүдлә әдл улс Теңгрин орнд орх, – гиҗ Исус келәд, бичкдүдин толһад һаран күргв. Энүнә хѳѳн Исус тер һазрас һарад цааран йовҗ. 16Нег дәкҗ Исус тал нег баахн кѳвүн ирәд: – Багш, мѳңк җирһл эдлхин тѳлә ямаран сән юм би кех зѳвтәв? – гиҗ сурв. 17– Сән юм кехин тускар Нанас юңгад сурнач? Һанцхн Бурхн сән. Кемр чи мѳңк җирһл эдлхәр седхлә, Бурхна зааврмудыг күцә, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 18– Ямаран? – гиҗ тер сурв. 19– «Кү бичә ал», «залу гергн хойрин итклиг бичә эвд», «хулха бичә ке», «күүнә тускар худлар бичә герчл», «эк-эцк хойран күүндлҗ тевч», «хаҗудк күүнд бийтәһән әдл хәәртә бол», – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 20– Би цуг энүг күцәдүв. Дәкәд нанд ю кех кергтә? – гиҗ баахн кѳвүн сурв. 21– Кемр буйн тѳгс күн болхар седхлә, йовад эврәннь зѳѳрән хулдад, мѳңгинь угатя улст түгәһәд ѳгчк. Тиигхлә, теңгрт байн зѳѳртә болхич. Аш сүүлднь Нан тал ирәд, Намаг дахад йов, – гиҗ Исус келв. 22Кѳвүн Исусин үгинь соңсчкад, икәр гейүрәд үлдв. Тер ик байн күн бәәҗ. 23– Үнәр келҗәнәв, байн күүнд Теңгрин орнд орхд басл берк юмн. Дәкәд болхла, байн күн теңгрин орнд орснд орхнь темән зүүнә сүвәр орсн амр, – гиҗ Исус сурһульчнртан келв. 25Энүг соңссн сурһульчнр дегд икәр ѳврцхәв. – Тиигхлә кен әмән аврҗ чадхмб? – гиҗ тедн сурцхав. 26– Күн әмән аврҗ чадшго, Бурхн күүнә әм аврҗ чадх, – гиҗ Исус теднүр ширтҗ хәләһәд келв. 27– Бидн бәәсән үлдәһәд, Таниг дахҗ йовхинь Та үзәд бәәнәлмт? Ода олзнь ямаран болхмб? – гиҗ Пётр Исусас сурв. 28– Орчлң шинәр үүдхлә, Күмни Кѳвүн теңгрин туурмҗин ширәд суухла, тадн, Намаг дахсн сурһульчнр, Израилин арвн хойр уңг-тохм зарһла харһулхар арвн хойр ширә эзлҗ суухит. Мини тѳлә герән, ах-дүүнрән, эк-эцкән, үрдән, тѳрскн һазран үлдәсн күн болһн зун холван ик олз авх. Цагнь ирхлә, мѳңк җирһл эдлх. Зуг хамгин түрүңкнь хамгин сүүлңкнь болх. Сүүлңкнь – хамгин түрүңкнь болх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\