МАТАЙ 2

1Херод гидг хан бәәсн цагт Йудьян Бетлехемд Исус тѳрҗ һархла, дорд үзгәс Ерусалимд цецн улс ирәд: – Тѳрҗ һарсн Йудья улсин Хан альд бәәнә? Дорд үзгт бидн терүнә одынь үзләвидн, терүнд сѳгдхәр ирләвидн, – гиҗ тедн келцхәв. 3Энүг соңсад Херод хан икәр үүмв. Энүнлә хамдан Ерусалимд кесг әмтн бас үүмҗ кѳндрв. 4Цуг Йудьян гелңгүдиг болн закана багшнриг Херод цуглулҗ авад: – Христос альд тѳрх зѳвтәв? – гиҗ теднәс сурв. 5Тедн хәрүднь иигҗ келцхәв: – Йудьян Бетлехем гидг хотнд, юңгад гихлә, әәлдәчәр дамҗулад: «Йудьян ик хотдудас чи, Бетлехем, Йудьян һазр, бичкн бишич. Юңгад гихлә, Мини Израилин улсиг дахулҗ йовх Залач чамас тѳрҗ һархмн», – гиҗ бичәтә. 7Тиигхлә Херод нууцар цецн әмтиг дуудҗ авад, одн һарч ирсн цагиг теднәс медҗ авв. 8Тедниг Бетлехем тал илгәһәд: – Одад, Нилхин тускар кинән кевәр медҗ автн, олҗ авсн цагтан нанд келҗ ѳгтн, би бас йовад Терүнд сѳгднәв, – гив. 9Хаана келсиг соңсчкад, эдн һарад йовв. Дорд үзгт үзсн одыг тедн үзәд йир икәр байрлв, тернь теднә ѳмннь үзгдәд йовв, аш сүүлднь Нилх бәәсн һазрт ирҗ деернь зогсв. 11Герт орҗ ирчкәд, Марийиг Нилхтәһинь үзәд, тедн ѳвдглҗ унад, Нилх Кѳвүнд сѳгдв. Эврәннь хаалһин уутан секәд, Терүнд алтн, саңгин идә, мирр белглҗ ѳгв. 12Цааранднь тедн талдан хаалһар йовад, эврәннь орн нутгурн хәрцхәв. Юңгад гихлә, Бурхн тедниг Херод тал бичә одтн, гиҗ зүүднднь саглсн бәәҗ. 13Тедн һарч йовсна хѳѳн Йосипин зүүднднь Бурхна элч үзгдәд: – Бос, Нилхиг эктәһинь авад, Египет нутгур зулҗ йовтн, нанас зәңг автлан тенд бәәтн; юңгад гихлә, Херод Нилхиг алхар седх, – гив. 14Тер сѳѳһәр Йосип босад Нилхиг эктәһинь авад, Египет тал һарч йовв, Херодыг ѳңгртл тедн тенд бәәв. Әәлдәчәр дамҗулҗ келсн Бурхна үгнь күцхин тѳлә цуг эн тоот учрв. Әәлдәч: «Би Эврәннь Кѳвүһән Египетәс дуудлав», – гиҗ келсмн. 16Тер цагт Херод цецн әмтнд меклгдсән медчкәд цухлтҗ уурлад, Бетлехемд болн терүнә эргнд бәәсн шиңкән һарсн бичкдүдиг, нилхәс авн хѳ мѳстә күртл алтха гиҗ зәрлг ѳгнә. Нилхдин насинь тер цецн әмтнәс медҗ авсмн. 17Еремья гидг әәлдәчәр дамҗулад келсн тоотнь учрв: «Рамад ик орклһн, уульлһн, һашута хәәкрлһн соңсгдна. Рахел геесн үрдүдтән зовҗ уульҗана. Күн терүг тогтнулҗ чадш уга, юңгад гихлә, үрднь үкҗ одв». 19Херодыг үкснә хѳѳн Бурхна элч Египетд бәәсн Йосипин зүүднднь үзгдәд: – Бос, Нилхиг эктәһинь авад, Израилин һазрур йов, юңгад гихлә, Нилхин әмнднь күрхәр седцхәснь үкҗ одцхав, – гив. 21Тер босад, Нилхиг эктәһинь авад, Израилин һазрт ирв. 22Йудьяд Херодын хѳѳн Архела гидг кѳвүнь хаана ширәд суусинь соңсчкад, Йосип тиигәрән одхдан әәв. Тер зүүдндән ил зәңг авад, Һалильян һазрт ирәд, Назарет гидг хотнд бәәршлв. Тиигәд «Назаретин күн гиҗ Тер нерәдгдх», гисн әәлдәчәр дамҗулҗ келсн тоот күцтхә гиҗ, цуг эн учрв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\