МАТАЙ 20

1– Теңгрин ориг юунла дүңцүлҗ болхмб? Үлгүрлхд: Нег герин эзн ѳрүн ѳрлә босад, эврәннь уста үзм тәрсн һазрт кѳдлх кѳдләчнриг нәәмәдлхәр йовсмн. 2Ѳдрт нег цаһан мѳңг авхит гиҗ тер кѳдләчнрлә бооцад, уста үзм урһсн һазрур илгәв. 3Ѳрүн йисн часла тер базрин талвңд ирәд, кѳдлмш уга зогсҗасн әмтиг үзв. 4Эзн теднд: – Тадн бас мини уста үзм урһдг һазр тал йовтн, Би тадна кѳдлмшин кѳлситн ѳгхв, – гив. Тедн йовцхав. 5Һал үдлә арвн хойр часла, һурвн часла бас тер тиигв. 6Тавн час болад ирхлә, тер дәкәд базрин талвңд ирәд, тенд зогсҗасн әмтиг үзәд: – Ѳдрин дуусн кѳдлмш угаһар ю хәәҗ энд зогсҗахмт? – гиҗ сурв. 7– Маднд күн кѳдлмш ѳгчәхш, – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. – Тадн бас мини уста үзм тәрсн һазрур йовцхатн, – гиҗ эзн келв. 8Асхн болад ирхлә, эзн эврәннь һардачдан келҗәнә: – Кѳдләчнриг цуглулад, кѳлсинь ѳгәд йовулчк. Экләд сүл ирсн кѳдләчнрт мѳңгинь ѳг, дәкәд түрүн ирсн кѳдләчнрт җалвинь ѳгчк. 9Асхн тавн часла ирсн кѳдләчнр ирәд, күн болһн нег цаһан мѳңг авцхав. 10Түрүн ирсн кѳдләчнр энүнәс ик мѳңг авх саната бәәҗ. Зуг эдн бас нег цаһан мѳңг авв. 11Мѳңгән авчкад, тедн эзнд: 12– Сүл ирсн кѳдләчнр негхн час кѳдлв. Чи болхла, тедниг маднла әдлцүлвч. Бидн ѳдрин дуусн нарнд шатад кѳдлвидн, – гиҗ һундл ѳргҗ келцхәв. 13Зуг эзн негнднь иигҗ келв: – Би чамаг ѳѳлүлсн угав, нѳкд минь, чи нанла нег цаһан мѳңгәр кѳдлмш кенәв гиҗ эс келлчи? 14Кѳлсән авад хәр цааран. Би болхла сүл күүнд бас нег цаһан мѳңг ѳгх санатав, 15би мѳңгән эврәннь дурарн күүнд ѳгх зѳв угавий? Намаг ѳгәнч гиһәд, чи үлү үзҗәнчи? 16Тиигәд сүүлңкнь түрүңк болх, түрүңкнь сүүлңк болх. 17Исус Ерусалим балһснур темцҗ йовад, арвн хойр сурһульчнран әмтнәс хооран дуудҗ авад: 18– Ода бидн Ерусалим балһснур йовҗанавидн. Күмни Кѳвүг ах гелңгүдин болн ном цәәлһәчнрин һарт бәрүлх, тедн Терүг цааҗла харһулхар шиидх, буру номта улсин медәнд ѳгх. 19Тедн наад бәрәд, малядҗ цокад, кирсд хадасар хадҗ алулх. Болв тер һурвдгч ѳдртнь әмдрх, – гиҗ Исус теднд онц келв. 20Дәкәд Зебедана гергн кѳвүдтәһән Исус тал ѳѳрдҗ одад сѳгдв. Тер Исусас юм сурхар седҗ. 21– Юн кергтәв танд? – гиҗ Исус сурв. – Тана орнд эн мини хойр кѳвүн Тана хаана ширән ѳѳр суух гиҗ үгән ѳгтн. Негнь – барун талд, дарукнь зун талд суутха! – гиҗ тер күүкд күн келв. 22– Тадн ю сурҗахан эврән медҗәхшит! Мини үзх зовлңгиг тадн дааҗ чадхийт? – гиҗ Исус теднәс сурв. – Чадхвидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 23– Мини зовлңгиг та хойр даахит, зуг Мини барун эс гиҗ зүн һартм суух зѳв Би ѳгдгов. Эцкимм заасн әмтн тенд суух. 24Наадк арвн сурһульчнр энүг соңсчкад, ах-дү хойриг гемшәцхәв. 25Зуг Исус: – Буру номта хаадуд әмтән даҗрдгинь, нойдуднь әмтн деер эзн болдгинь тадн меднәлмт. Тадн дунд тиим юмн болх зѳв уга. Күмни Кѳвүн әмтиг зархар биш Бийнь теднд заргдхар ирҗ. Тер олн әмтиг килнцәснь сулдххин тѳлә әмән ѳгх зѳвтә. Тиим кевәр тадн тиигтн: тадна дундас алдр болхар седснь тана зарц болтха. Ахлач болхар седснь мухла болтха, – гиҗ келв. 29Тедн Ерихог үлдәһәд һархла, олн әмтн ардаснь дахҗ йовцхав. Хаалһин амнд хойр сохр күн суусн бәәҗ. Тедн Исусиг хаҗуһарнь йовҗ йовхинь соңсад: – Деед Эзн! Давидин Кѳвүн мадниг ѳршәһич! – гиҗ хәәкрцхәв. 31Әмтн тедниг хѳрәд, дууһан таттн гиҗ келцхәв, зуг тедн улм чаңһур: – Деед Эзн! Давидин Кѳвүн мадниг ѳршәһич! – гиҗ хәәкрцхәв. 32– Нанас таднд юн кергтә? – гиҗ Исус зогсад тедниг дуудҗ келв. 33– Деед Эзн! Мана нүднд хара орулыч! – гиҗ тедн сурцхав. 34Исус теднд сана зовад, нүднднь һаран күргв. Агчмин зуур тер хойр күүнә нүднд харан орв, тедн Исусиг дахҗ йовцхав.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\