МАТАЙ 21

1Ерусалимур ѳѳрдҗ ирәд, Олив уулын ташуд бәәсн Бетпәг тал күрсн цагла Исус хойр сурһульчнриг илгәһәд келв: – Эн ѳмнтн бәәсн хотнур йовтн. Тенд уята баахн элҗгниг эктәһән зогсҗахинь тадн үзхит. Боодһаһинь тәәләд, тедниг нааран кѳтлҗ авч иртн. Кемр эзнь таднас юңгад малм авчахмт гиҗ сурхла, эдн Деед Эзнд кергтә болҗана, удл уга хәрү илгәх гитн. 4– Ерусалим хотнахнд келтн! Тана номһн заңгта хаантн элҗгн деер, баахн элҗгн деер сууһад аашна! – гисн әәлдәчин үг бүттхә гиҗ тиим юмн учрсмн. 6Сурһульчнр йовад, Исусин келсиг цугинь күцәв. Баахн элҗгниг эктәһинь авч ирәд, деернь хувцан хаяд, Исусиг суулһв. 8Йовсн хаалһднь олн әмтн ѳмсҗ йовсн хувцан делгҗ хайцхав. Зәрмнь моддын ноһан бүчрмүдинь таслад, хаалһднь хайцхав. – Давидин Кѳвүн тууртха! Деед Эзнә нерн деерәс ирснь әдстә болтха! Бурхн тууртха! – гиҗ Исусин ѳмн ард бийднь йовсн олн әмтн хәәкрсмн. 10Исусиг Ерусалим балһснд орҗ ирхләнь, балһснд бәәсн олн әмтнә зүркнь догдлв. – Энтн кен гидг күмб! – гиҗ тедн хоорндан сурцхав. 11– Эн Һалилья һазрин Назаретас ирсн Исус гидг әәлдәч, – гиҗ зәрм әмтн хәрүднь келдг бәәҗ. 12Исус һол сүмд ирәд, юм хулдҗ авчасн болн хулд кеҗәсн улсиг һарһҗ кѳѳв. Мѳңг сольдг улсин ширәһинь, кѳглҗрһ хулддг әмтнә сандлынь кѳлврүләд хайчкв. 13– «Мини герм – мѳргүлин гер болҗ нерәдгдх», – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә. Тадн энүгәр «деермчнрин бәәр кеҗит!» – гиҗ Исус теднд келв. 14Һол сүмд Исус тал сохр, доһлң әмтн ѳѳрдцхәв, Исус тедниг гемәснь эдгәв. 15Ах гелңгүд, ном цәәлһәчнр Исусин кесн ѳвәрцсиг үзәд, «Давидин Кѳвүн тууртха!» – гиҗ хәәкрсн бичкн күүкдиг үзәд, хорнь буслад уурлцхав. 16– Эдниг ю келҗәхинь чи соңсҗанчи? – гиҗ тедн Исусас сурцхав. – Соңсҗанав, «Чи үрдүдин болн нилхдин амар бийдән магтал ѳргләч!» – гисинь умшсн уга биләт? – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 17Цааранднь Исус тедниг үлдәһәд, балһснас һарад, Бетәнья гидг хотнд одад, тенд хонсмн. 18Ѳрүн босад Исус хәрү Ерусалим балһснур йовҗ йовла, зууран геснь ѳлсв. 19Хаалһин амнд урһҗасн инҗр модыг үзәд Исус ѳѳрдв. Зуг хамтхаснас даву юм эс үзсн учрас: – Чини бүчр деер дәкҗ темсн бичә урһтха! – гиҗ келв. Тер дарунь инҗр модн хагсад хумхарҗ одв. 20Энүг үзсн сурһульчнр ик гидгәр ѳврцхәв. – Эн модн тиим шулун юңгад хагсҗ одсмб? – гиҗ тедн сурцхав. 21– Үнәр келҗәнәв. Кемр тадн маһдл угаһар иткхлә, тадн Мини кеснәс үлү юм кеҗ чадхит. «Ормасн кѳндрәд, теңгсин уснд ун!» – гиҗ эн уулд келхләтн, тадна келсәр болх. Кемр тадн иткхлә, зальврҗ ю эс сурв чигн сурсан авхит, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 23Исус һол сүмд орад, әмтиг ном умшҗ дасххла, ах гелңгүд болн толһачнр Исус тал ѳѳрдәд: – Кенә йосар Чи тиигҗ кеҗәхмч? Кен чамд тиим йос ѳгв? – гиҗ келцхәв. 24– Би таднд бас нег сурвр ѳгнәв. Кемр тадн хәрүһинь ѳгхлә, Би таднд кенә йосар тиигҗ кеҗәхән бас келҗ ѳгнәв. Йохана кирсллһн альдас ирсмб, теңгрәсий эс гиҗ әмтнәсий? – гиҗ Исус келв. Тедн хоорндан күүндцхәв, кемр «Теңгрәс» гихлә, тер: «Юңгад тадн Йоханд эс итквт?» – гиҗ сурх. 26«Әмтнәс» гихлә, эн улсас әәсн күрчәнә, юңгад гихлә, цуһар Йоханыг әәлдәч гинә. 27– Медҗәхшвидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. – Тиигхлә кенә йосар тиигҗ кеҗәхән, Би таднд бас келшгов. 28– Нег күн хойр кѳвүтә бәәҗ. Нег дәкҗ тер ик кѳвүндән: – Кѳвүн минь, эндр уста үзм тәрсн һазрур йовад, кѳдлхнчн! – гинә. 29Тернь: – Кѳдлшгов, – гиҗ келнә. Зуг бәәҗәһәд, уха-санаһан сольҗ йовв. 30Эцк бичкн кѳвүндән бас тиигҗ келв. Тернь: – Аав минь, ода йовнав, – гичкәд йовсн уга. 31Тадн ю санҗанат? Эн хойр кѳвүнәс кен эцкиннь үг соңссмб? – гиҗ Исус сурв. – Түрүңкнь, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. – Үнәр келҗәнәв, алв цуглулгчнр болн хуульч күүкд улс таднас түрүн Бурхна орн-нутгт тусх. 32Юңгад гихлә, Йохан таднд чик хаалһ зааҗ ирсмн, зуг тадн терүнд итксн угат. Алв цуглулгчнр, хуульч күүкд улс болхла терүнд иткцхәв. Тадн Энүг үзә бәәсн бийнь килнцтә җирһлән үлдәсн угат, терүнд итксн угат, – гиҗ Исус келв. 33– Дәкәд нег үлгүр соңстн. Нег нойн бәәҗ. Тер эврә һазрта бәәҗ. Тендән уста үзм тәрәд, Терүг хашаһарн хашалад, уста үзм шахдг нүк малтад, харулын цамхаг тосхад, уста үзмән кѳдләчнрт нәәмәдлҗ ѳгв. Бийнь хол һазрт одсмн. 34Темс цуглулх цагнь ирхлә, темсән авхар нойн кѳдләчнр тал ялчнран илгәнә. 35Зуг тедн ялчнринь бәрҗ авад, негинь цокад, дарукиннь әмнь таслад, һурвдгчинь чолуһар үктлнь цокҗ. 36Эзнь талдан ялчнриг илгәнә. Теднә тонь урдкас ик бәәҗ. Кѳдләчнр тедниг бас тиигнә. 37Аш сүүлднь, Эзн Кѳвүһм тевчх гиһәд Кѳвүһән илгәнә. 38Зуг Терүг үзчкәд, тедн «Эн ѳнчән авх күн, энүг алчкад, ѳнчинь авий!» – гиһәд 39кѳвүг бәрҗ авад, уста үзм тәрсн һазрас авч һарһад, цокад алчкв. 40Уста үзмин Эзнь хәрү ирхләрн эн кѳдләчнриг яах тер? – гиҗ аштнь Исус сурв. 41– Ик әәмшгтәһәр цааҗлҗ алх! Уста үзмин олз цагтнь ѳгдг талдан кѳдләчнрт ѳгх! – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. 42– «Тосхачнрин һолсн чолун герин ѳнцгин һол чолун болв. Бурхн эн ѳвәрцтә керг күцәсмн. Бидн энүг үзләвидн. 43Эн чолун деер унсн күн цокгдх. Зуг күүнә толһа деер эн чолун унхла, дарад алчкх» гисн үгмүд Бурхна Бичгт умшсн угавт? Тер учрар Би келҗәнәв таднд, Бурхна йосн таднас булаҗ авгдад, олз ѳгдг улст ѳггдх, – гиҗ Исус келсмн. 45Исусин келсн үгмүд соңссн ах гелңгүд болн паршмуд Исусиг теднә тускар келҗәхинь медцхәв. Тедн Исусиг бәрҗ авхар седҗ, зуг Исусиг әәлдәч гиҗ тоолҗасн улсас тедн әәдг бәәҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\