МАТАЙ 22

1Исус дәкәд нег үлгүр келв. 2– Теңгрин йосн гисн эн: Нег хан кѳвүндән хүрм кеҗәнә. 3Зарцнран илгәһәд, гиичнриг дуудулна. Зуг ирх әмтн ирхәр седсн уга. 4Тиигхлә тер талдан зарцнриг илгәнә. – Тарһн малан алад, махна сәәнәснь хот белдчквидн. Тадниг күләҗәнәвидн. Мини кѳвүнә хүрмд иртн, – гиҗ теднәр зәңг илгәнә. 5Зуг тедн хаана үгиг оньгтан авлго, тал талдан эврәннь кергәрн тарад йовҗ одцхаҗ. Негнь – кеерәгшән, дарукнь хулд-гүүлгә кехәр йовҗ одв. 6Зәрмнь болхла, зарцнринь бәрҗ авад, му келәд алчкв. 7Хан уурлад, тер алач-булачнриг алад теднә бәәсн балһсиг шатачктн, гиҗ эврәннь цергчнртән зәрлг ѳгнә. 8Цааранднь хан эврәннь зарцнртан иигҗ келнә: – Бидн нәәрт белнвидн. Мини дуудсн гиичнр болхла хүрмд ирх ач уга бәәҗ. 9Тегәд балһсна уульнц болһнар йовад, харһсн улсиг цугтаһинь хүрмин нәәрт дуудтн! 10Зарцнрнь һазаран һарч йовад, олн әмтиг дуудҗ авч ирцхәнә. Тедн дунд сән чигн, му чигн улс харһҗ. Нәәрин хора гиичнрәр дүүрв. 11Хан әмтиг үзхәр нәәрин хорад орҗ ирхләрн хүрмин хувц ѳмсл уга ирсн кү үзҗ. 12– Чи яһад хүрмин хувц ѳмсл уга нааран ирвч? – гиҗ хан терүнәс сурна. Тернь тагчг, ә уга. 13Тиигхлә хан: – Эн күүнә һар-кѳлинь күләд, харңһу һазрт хайчктн, тенд әмтн ик зовлң эдләд, шүдән хәврҗ оркрҗ уульх, – гиҗ зарцнртан закна. 14Дуудгдснь олн, онц суңһгдснь цѳн болдг мѳн. 15Паршмуд һол сүмәс һарч йовад, Исусиг үгднь бәрҗ авхар хоорндан үгцнә. 16Тедн эврәннь сурһульчнран Херодын улсла хамднь илгәсмн. – Багш, Чамаг үн келҗәхинь бидн меднәвидн. Чи Бурхна заасар дасхнач. Тер учрар әмтн ю санҗахинь чи оньгтан авхшич, күүнә чирә хәләхшич. 17Тегәд маднд келҗ ѳгхнчн, бидн Римин хаанд алв ѳгх йостай аль угай? 18Исус теднә хар санаһинь медчкәд: – Хойр чирәтә улс! Намаг ю хәәҗ сѳрәд бәәнәт? 19Алв ѳгдг мѳңгән Нанд үзүлтн, – гив. Тедн Исуст мѳңгән үзүлв. 20– Кенә дүр энд зурата, кенә нерн бәәнә? – гиҗ Исус сурв. 21– Римин хаана, – гиҗ тедн хәрүднь келв. – Тер учрар хаана юмиг хаанд ѳгтн, Бурхна юмиг Бурхнд ѳгтн, – гиҗ Исус келв. 22Эн үгмүд соңсад, тедн ик алң болад, Исусиг үлдәһәд, һарад йовҗ одцхав. 23Тер цагт Исус тал цадукмуд ирцхәв. (Тедн үксн әмтн әмдршго гиҗ иткдг бәәҗ.) 24– Багш! Моше маднд: кемр үрн уга күн ѳңгрхлә, терүнә дүнь авалинь авад, ахиннь тохминь залһтха. 25Манахнд ах-дү долан күн бәәҗ. Эләднь гер авад, үрн угаһар ѳңгрәд, гергән дүүдән үлдәв. 26Тиим кевәр хойрдгчнь, һурвдгчинь болн ах-дү долан тиигҗ ѳңгрв. 27Теднә хѳѳн күүкд күн ѳңгрҗ. 28Үксн әмтн әмдрсн цагт тер ах-дүүһин кенәннь гергн болҗ һархмб? Тер күүкд күн цуг ах-дүүһин болһна гергн биләлм? – гиҗ тедн сурцхав. 29– Тадн Бурхна Бичгиг болн Бурхна күчиг эс меддг тѳләд буру ухалҗанат. 30Үксн әмтн әмдрхләнь гер авдго, күүнд оддго болна. Тедн Бурхна элчнрлә әдл болна. 31Бурхн үксн күн әмдрнә гиснә тускар ю келсинь тадн умшсн угавт? 32«Би Абрахамин Бурхн, Ицхакин Бурхн болн Яковин Бурхнв», – гиҗ Бурхн келсмн. Зуг Бурхн – үксн әмтнә биш, әмд әмтнә Бурхн мѳн. 33Исусиг соңссн әмтн терүнә номд икәр ѳврцхәв. 34Паршмуд Исусиг цадукмудын амнь хаасинь соңсад, цуһар хамдан цуглрцхав. 35Терүнә дундас нег ном цәәлһәч Исусиг үгднь бәрҗ авхар: – Багш, Закана ямаран зааврнь хамгин һол чинртәв? – гиҗ сурв. 37– «Халун зүркәрн, әрүн седкләрн, бәәсн уха санаһарн эврәннь Деед Эзн Бурхндан дурта бол». 38Эн хамгин түрүңк болн хамгин һол чинртә заавр. 39Хойрдгч заавр түрүңк зааврла әдл «хаҗудк күүндән бийдән дурта кевәр дурл». 40Эн хойр һол зааврмудар эркн биш Закан болн әәлдәчнр тогтна, – гиҗ Исус келв. 41Цааранднь Исус ѳѳрнь хурсн паршмудас сурв: – Бурхна илгәсн Аврачин тускар ю санҗанат? Тер ямаран уңг-тохмта? – Тер Давидин тохмин үлдл, – гиҗ тедн хәрүднь келв. 43– Тиигхлә юңгад Бурхна Сәкүсәр дүүрхләрн Давид Терүг Деед Эзн гиҗ нерәдәд, иигҗ келсмб: 44«Чини ѳшәтниг диилҗ кѳлдчнь эс хайтл, Мини барун бий тал сууҗ йов, – гиҗ Деед Эзн мини Деед Эзнд келсмн». 45Тегәд кемр Давид Терүг Деед Эзн гиҗ келхлә, яһҗ Тер Давидин уңг-тохмин үлдл болҗ чадхмб? – гиҗ Исус сурв. 46Күн Исуст хәрү ѳгч чадсн уга. Тер ѳдрәс авн Исуст сурвр ѳгх дурн кенд чигн дәкҗ күрсн уга.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\