МАТАЙ 23

1Цааранднь Исус эврәннь сурһульчнрт, олн әмтнд иигҗ келв: 2– Ном цәәлһәчнр, паршмуд Мошен зака цәәлһх йос һартан бәрҗәнә. 3Тер учрар теднә келсн ном соңсад, теднә заасар кетн, зуг тедниг дураҗ, үлгүр авч үүлән бичә күцәтн. Тедн бийснь дасхҗах номарн бәәхш. 4Тедн күчр күнд аца овалҗ тәвәд, әмтнә нурһнднь үүрүлнә, зуг бийснь нѳкд болхар хурһан чигн кѳндәхш. 5Зуг юм кехләрн, тедн әмтн үзтхә гиҗ кенә. Тедн бийән сәәхрүләд маңнадан болн һартан Бурхна ном бичәтә кенчр зүүдг болна, хувцна хормаһан залаһар утдулад кеерүлнә. 6Байр-нәәрт ирхләрн, тедн ачта орм эзлхдән дурта. Хурлд деегшән һарад суулдна. 7Балһсна талвңд ирәд зогсхла, әмтн тедниг күндлҗ «Багш» гиҗ мендлхлә, икәр таасцхана. 8Тадниг багш гиҗ күн бичә дуудтха! Тадн ах-дүүнр болҗанат, Тадн негхн Багштат. 9Һазр деер эцк гиҗ кү бичә тоолтн! Тадн һанцхн Эцктәт. Тер теңгрт бәәнә. 10Сурһмҗлач гиһәд тадниг күн бичә дуудтха! Бурхна илгәсн Аврач тадна һанцхн сурһмҗлач. 11Тадна дунд хамгин икнь зарц болтха! Бийән деегшлсн күн лавта кевәр дорацулгдх! 12Бийән дорацулсн күн лавта кевәр деегшлх! 13Ном цәәлһәчнр, паршмуд! Басл зовлңган эдлхит! Хойр чирәтә улс! Тадн Теңгрин йосиг оньслчкад, бийстн дотрнь орхшит. Орхар седсн күүг тѳрүц орулхар седхшит! 15Ном цәәлһәчнр, паршмуд! Басл зовлңган эдлхит! Хойр чирәтә улс! Негхн күүг номдан орулхар теңгс һатлҗ, һазр эргәд гүүлднәт! Кү номдан орулчкад, бийәсн дор кенәт! Тертн таднас шулун мѳңк һалд тусх! 16Чавас, сохр җолачнр! Басл зовлңган эдлхит! Күн сүмәр андһар тәвхлә, ѳңгәр тәвсн андһар болх! Сүмин алтар андһарлснь андһаран күцәх зѳвтә, гиҗ тадн әмтиг дасхнат! 17Чавас, сохр һәргүд! Алтн болн алтыг әрүлсн сүм хойраснь юн деер? 18Тәклин ширәһәр андһарлсн андһар юмн биш. Зуг терүн деер бәәсн бәрцәр андһарлсн андһаран күн күцәх зѳвтә, – гиҗ тадн бас дасхнат. 19Сохр улс! Бәрц болн бәрциг әрүлҗәсн тәклин ширә хойрас юн деер? 20Тегәд тәклин ширәһәр андһарлснь ширә деернь бәәсн юмар андһарлна. 21Сүмәр андһарлсн күн дотрнь бәәсн Бурхнар андһарлна. 22Теңгрәр андһарлсн күн Бурхна ширәһәр болн ширә деернь суусн Бурхнар андһар тәвнә. 23Ном цәәлһәчнр, паршмуд! Басл зовлңган эдлхит! Хойр чирәтә улс! Тадн тәрсн бадрашкас, зорһдас болн зирәс арвдгч хүвинь цуглулҗ авад, Бурхнд нерәдәд ѳгнәт. Зуг закана һол тѳрмүдиг, үнн чик бәәдлиг, ѳршәлтиг болн сүзгиг оньгтан икәр авхшит! Наадк юман мартлго, энүг бас күцәх кергтә. 24Сохр җолачнр! Тадн ундас бѳкүниг шүүҗ хаяд, бүкл темә зальгдг улс! 25Ном цәәлһәчнр болн паршмуд! Хойр чирәтә улс! Тадн ааһ-савиг һазаһаснь арчнат, ааһин дотркинь болхла ховдглҗ хулхалсн олзар дүүрң. 26Сохр парш! Түрүләд ааһ-савин дотркинь арч, тиигхлә, терүнә һазакнь цевр болх. 27Ном цәәлһәчнр болн паршмуд! Басл зовлңган эдлхит! Хойр чирәтә улс! Тадн ширдчксн үкәр мет тедн һазаһаснь сәәхн болҗ медгднә, дотркинь болхла күүнә үксн цогцар болн яс-үсәр дүүрң. 28Тер учрар тадн һазаһас чик седклтә болҗ медгднәт, дотрктн болхла килнцәр болн хойр чирәтә йовдлмудар дүүрң. 29Цааранднь Исус иигҗ келв: – Ном цәәлһәчнр болн паршмуд, зовлңган эдлхит! Хойр чирәтнр! Тадн әәлдәчнрт үкәрмүд тосхнат. Чик седклтә улсин бумблвс сәәхрүлнәт. 30Тадн келнәт: «Бидн мана ѳвкнрин цагт әмд бәәсн болхла, әәлдәчнрин асхрсн цуснд гемшәгдшго биләвидн». 31Тиигәд тадн әәлдәчнриг алсн әмтнә үрдүд гиҗ бийстн эврәннь тускар герчлҗәнәт! 32Ода эврәннь ѳвкнрин эклсн кергиг күцәтн! 33Тадн хойр кѳлтә моһас! Мѳңк һалас болн зарһас зулҗ чадшгот! 34Соңстн! Би таднур әәлдәчнриг, цецн ухата улсиг болн багшнриг илгәҗәнәв. Зәрмнь тадн моднд телҗ хадҗ алхит, зәрминь хурлд малядҗ, хотнас хотн күртл кѳѳхит. 35Тадн чик седклтә улсин үкләс кѳлтә икәр цааҗлгдхит. Орчлң үүдснәс авн чик седклтә улсин цус асхрлһнд тадн гемшәгдҗ килнцән эдлхит. Чик седклтә Абелин асхрсн цуснас экләд, тәклин ширә болн һол сүм хойрин хоорнд Берекьян кѳвүнә Зехарьян асхрсн цусн күртл цугнь тадна толһа деер! 36Энүнәс кѳлтә эн үйнр басл цааҗлгдх гиҗ үнәр келҗәнәв, – гив. 37– Хәәрн Ерусалим! Ерусалим! Чини улс әәлдәчнриг уга кенә, Чам тал илгәсн әмтиг чолуһар цокҗ ална. Кедү дәкҗ Би чини үрдүдиг һууҗмулмудан җивр доран цуглулсн така мет цуглулхар седләв. Чини улс тиигхәр седсн уга! 38Тер учрар чини һол сүм хоосн болтха! 39Би чини улст келҗәнәв: «Деед Эзнә нерн деерәс ирснь әдстә!» гиҗ эс келтл, Намаг үзшгот, – гиһәд Исус үгән тѳгсәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\