МАТАЙ 24

1Исус сүмәс һарч йовхла, сурһульчнр сүмин бәәшңгиг үзүлхәр Исус тал ѳѳрдцхәв. 2– Цуг энүг үзҗәнт? Энд нег чигн бүтн чолун үлдшго гиҗ Би үнәр келҗәнәв. Цугнь хольврад, хамхрҗ одхинь тадн медх зѳвтәт, – гиҗ Исус келв. 3Исус һанцхарн Олив уулд суусн цагт сурһульчнр ѳѳрдәд: – Тана келснтн кезә учрхмб? Таниг хәрү ирҗ йовхин темдг цагин чилгчин темдг ямаран болхмб? Келҗ ѳгит маднд? – гиҗ сурцхав. 4– Хәлән бәәтн! Әмтн тадниг меклвзә! 5Кесгнь Мини нер зүүһәд, әмтиг мекләд, би Христос гиҗ келх. 6Тадн ѳѳрхн болҗах, бас хол болҗах дәәнә тускар соңсхит. Зуг бичә әәтн! Тиим болх зѳвтә. Зуг тер чилгч биш. 7Нег келн әмтн талдан келн әмтнә ѳмнәс босҗ дәврх. Нег орн-нутг талдан орн-нутгла дәәллдх. Ик харһнлһна, һазр чичрлһнә аюл энд-тенд учрх. 8Цуг эн үрн тѳрхин ѳмн экиннь элк мошклһна эклц мет болх. 9Тадниг басл зовах, дәкәд цокҗ алх. Келн-әмтн болһн Нанас кѳлтә таднд дурго болх. 10Кесгнь иткләсн цухрад, нег-негндән дурго болад урвх. 11Тер цагт кесг худл әәлдәчнр ирәд, олн әмтиг меклх. 12Хар үүлмүд немгдәд, кесгиннь дурнь киитрх. 13Күцднь тесснь авргдх. 14Зуг түрүләд келн әмтн болһнд һазрин зах күртл Теңгрин йосна туск Сән Зәңг делгрх. Орн-нутг болһнд Сән Зәңгиг авх арһ күртх. Тегәд чилгч ирх, – гиҗ Исус келв. 15– Һол сүмиг хоосрулҗах җигшүртә юмиг тадн әрүн бәәрнд үзхит. Энүнә тускар әәлдәч Даниэл бичсмн. (Эн юн гидг юмб? Умшач энүнә тускар ухалтха!) 16Тер цагт Йудья һазрин әмтн уул темцәд зулҗ һартха! 17Герин ора деер сууснь буухларн гер дотрас юм бичә автха! 18Кеер бәәсн күн дулан хувцан авхар, герүрн бичә хәртхә! 19Тер цагт ацата болн үр кѳкүлдг күүкд улс басл муулян эдлх! 20Тана зулҗ йовлһн үвләр, бемб ѳдрәр бичә болтха гиҗ зальвртн. 21Орчлң үүдснәс авн ода күртл болад уга, ик һашута ѳдрмүд учрх. Хѳѳннь чигн тиим юмн болшго. 22Кемр Бурхн тер ѳдрмүдиг эс ахрдулхла, нег чигн юмн әмд үлдҗ авргдшго билә. Зуг шүүҗ авгдсн улсин тѳлә тер ѳдрмүд ахрдх. 23Кемр таднд «Хәләтн, энд Христос бәәнә» эс гиҗ «Тенд бәәнә» гиҗ келхлә, бичә итктн! 24Юңгад гихлә, худл Христосмуд болн әәлдәчнр ирх йовдл учрхла, шүүҗ авгдсн улсиг чигн меклхәр ик ѳвәрц, онц темдгүд үзүлх. 25Соңсҗант? Би таднд цуг энүг эртәснь келҗәнәв. 26Тегәд кемр: «Хәләтн, Христос кѳдәд бәәнә!» – гиҗ таднд келхлә, бичә тиигәрән одтн. Эс гиҗ: «Хәләтн, эн герт Тертн бултҗ йовна» – гихлә, бичә күүнд итктн. 27Теңгрин аһуг дорд үзгәс барун үзг тал цәкллһн керчснлә әдл Күмни Кѳвүн хәрү ирх. 28Үксн цогц кевтсн һазрт бүргд шовуд цуглрх. 29Тер һашута ѳдрмүдин хѳѳн генткн «Нарн унтрад, сар герл ѳгдгән уурх. Одд теңгрәс унад, теңгрин күчнь кѳндрх». 30Тиигхлә теңгр деер Күмни Кѳвүнә онц темдг үзгдх. Келн әмтн болһн һашудад оркрх. Тегәд Күмни Кѳвүг үүлн заагар алдр күчтә болн туурмҗта йовҗ йовхиг келн-әмтн болһн үзх. 31Алдр бүрә-бүшкүрин дун һархла, орчлңгин дѳрвн үзгәс, һазрин нег захас талдан зах күртл бәәсн Эврәннь шүүҗ авгдсн улсан цуглулхин тѳлә Күмни Кѳвүн элчнрән лавта кевәр йовулх. 32Эн инҗр модыг хәләҗ үлгүр автн. Терүнә бүчр дүүрәд, кѳк шин хамтхасн һархла, зуна цаг ѳѳрдҗ йовхинь тадн меднәт. 33Тедү мет тадн: Цуг энүг үзәд медтн. Тер ѳѳрхн, үүднә ѳѳр. 34Үнәр келҗәнәв, эн үйнр сольгдад уга бәәтл цугнь бүтх. 35Теңгр һазр хойр уга болҗ одх, зуг Мини келсн үгмүд сольгдшго. 36Тер ѳдрин болн цагин тускар келхлә, энүнә тускар күн медхш: Теңгрт бәәсн Бурхна элчнр чигн, Кѳвүн чигн медхш, һанцхн Эцк меднә. 37Ноах бәәсн цагт юн учрла, тиим юмн Күмни Кѳвүг хәрү ирхлә учрх. 38Тер ѳдрмүдт усна аюлын ѳмн әмтн хотан идлдәд, уулдад, гер авлдад, хәрд һарлдад бәәлә. Тиигәд тедн Ноах кермдән ортл бәәһәд бәәҗ. 39Усна аюл ирәд, тедниг уга кетл, тедн тиим юмн болх гиҗ сансн уга. Күмни Кѳвүг хәрү иртл бас тиигҗ болх. 40Тер цагт кеер бәәсн хойр күүнәс негнь авгдх, наадкнь үлдх. 41Һуйр теермдсн хойр күүкд улсас негнь авгдх, наадкнь үлдх. 42Бийән сергг бәртн! Тадна Эзн ямаран ѳдрт ирхинь тадн медхшлмт. 43Медтн! Кемр герин эзн хулхачиг гертнь орҗ ирхинь медсн болхла, тер сѳѳни дуусн унтлго, хулхачиг герүрн орулшго билә. 44Тер учрар бас белн бәәтн! Күмни Кѳвүн тадниг эс күләҗәсн цагт лавта күрәд ирх. 45Нәәлвртә ухата зарц гисн кемб? Талдан зарцмудыг ахлҗ, цагтнь хот ѳгх эзнә ѳгсн даалһврта зарц. 46Эзән хәрҗ ирсн цагт кѳдлмш кеҗәсн зарц хүвтә. 47Эврәннь һазран чигн Эзн терүнд лавта даалһҗ ѳгх, – гиҗ Би үнәр келҗәнәв. 48«Эзн кесгтән иршго», – гиһәд, 49наадк зарцнриг цокад, үүртәһән хот-хоолан эдләд, әркән ууһад бәәдг зарц – ухан уга зарц болҗана. 50Эзнь зарц эс күләҗәсн ѳдрт болн эс медсн цагт хәрҗ ирх. 51Тер зарцан догшн кевәр цааҗлад, хойр чирәтә улс бәәсн һазрур орулх. Тенд әмтн ик зовлң эдләд, шүдән хәврҗ оркрҗ уульх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\