МАТАЙ 25

1– Теңгрин йосн иим болх. Арвн гиҗгтә күүкд һартан шам авчксн күргиг тосхар һарч ирҗәнә. 2Тавн күүкн ухата бәәҗ, наадк тавнь ухан уга. 3Ухан угань шам авад, шамин тосинь авхан мартчкҗ. 4Ухатань шамта хамднь тоста сав авсн бәәҗ. 5Күргн оратад ирхлә, күүкд үргләд унтҗ одна. 6Сѳѳни ѳрәллә: «Күргн аашна, һарад тостн!» – гиҗ хәәкрсн дун соңсгдна. 7Тер кемд күүкд серлдәд, шам сәәнәр герл ѳгтхә гиҗ түүгән ясҗ белдцхәнә. 8– Шамин тос ѳгит, мана шамвидн унтрн гиҗәнә, – гиҗ ухан угань ухата күүкнәс сурцхана. 9– Тосан таднд ѳгхлә, маднд күртшго. Лавкур одад, бийдән тос хулдҗ автн, – гиҗ ухата күүкд хәрүднь келцхәнә. 10Зуг тедниг тос авхар лавкур йовсн хѳѳн күргн ирҗ. Күргнлә харһхар седәд, белн бәәсн күүкд терүнлә хамдан хүрмин нәәрт йовцхана. Теднә ардаснь үүдн хаагдна. 11Үлдсн күүкд хѳѳннь ирәд: – Деед Эзн! Деед Эзн! Үүдән тәәлит! – гиҗ сурцхана. 12– Үнәр келҗәнәв, Би тадниг медхшв, – гиҗ күргн хәрү ѳгв. 13Тер учрар оньдин бийән сергг бәртн, юңгад гихлә, тадн Күмни Кѳвүнә ирх ѳдринь чигн, цагинь чигн медхшт. 14– Теңгрин йосна тускар дәкәд нег үлгүр соңстн. Нег нойн хол һазрт йовхин ѳмн эврәннь зарцнран дуудҗ авад, зѳѳрән теднд даалһҗ үлдәҗ. 15Нег зарцдан тер тавн миңһн алтн мѳңг ѳгч, дарукднь – хойр миңһн, һурвдгчднь – нег миңһн алтн мѳңг ѳгч. Күн болһнд арһ чадсарнь ѳгәд, хол һазрт йовҗ одна. 16Тавн миңһн алт авснь мѳңгән кергт орулад, немҗ дәкәд тавн миңһн олз авч ирнә. 17Хойр миңһн алт авсн зарцнь бас олз авч, тернь дәкәд хойр миңһ болв. 18Нег миңһн алт авснь эврәннь эзнә мѳңгән кеер авч одад, һазрт булад хадһлна. 19Кесг цаг давсна хѳѳн эзнь ирәд, зарцмудас тооца авчана. 20Тавн миңһ авснь дәкәд тавн миңһ немәд авч ирнә. – Эзн минь, хәләтн, та нанд тавн миңһн алтн мѳңг ѳгвт, би танд дәкәд тавн миңһн олз авч ирүв, – гиҗ тер келнә. 21– Сән, чи нәәлвртә сән зарц. Чамаг бичкн юмнд итклтә болсн тѳләд, би чамд энүнәс ик керг даалһнав. Мини нәәрт ир, – гиҗ эзн келнә. 22Дарукнь хойр миңһн олзта ирәд: – Эзн, та нанд хойр миңһ ѳгләт, би танд дәкәд хойр миңһн олз кеһәд авч ирүв, – гиҗ келнә. 23– Сән, чи нәәлвртә сән зарц. Чамаг бичкн юмнд итклтә болсн тѳләд, би чамд энүнәс ик керг даалһнав. Мини нәәрт ир, – гиҗ эзн терүнд келнә. 24Нег миңһн алтн мѳңг авсн зарц ирв. – Эзн, таниг догшн гиҗ би меднәв. Та эр үкр сааҗ, үснәснь тарг кетн гиҗ әмтнд зәрлг ѳгдг күнт. 25Би танас әәһәд, мѳңгитн кеер булҗ хадһллав. Тертн эн бәәнә. 26Тиигхлә эзн терүнд келҗәнә: – Залху, муульта зарц! Чи намаг эр үкр сааҗ, үснәснь тарг кетн гиҗ әмтнд зәрлг болдгнь меддг болхла, 27чи мѳңгән хоршаллһна герт ѳгәд, олз юңгад эс авсмч? 28Эн күүнәс нег миңһ авад, арвн миңһн алтн мѳңгтә күүнд ѳгчктн. 29Тер учрар бәәснднь дәкәд немгдх, тер ик олзта болх. Угарад бәәснәснь бәәсинь булаҗ авгдх. 30Эн керго залху зарциг харңһу һазрт хайчктн. Тенд әмтн ик зовлң эдләд, шүдән хәврҗ оркрҗ уульх, – гиҗ тер нойн зарцнртан зәрлг болв. 31Күмни Кѳвүн хан болад ирх, Терүнлә хамдан Бурхна элчнр ирх. Тер хаана ширәд суух. 32Күмни Кѳвүнүр келн әмтн болһнас цуг улс ирх. Хѳѳдиг ямадас йилһҗәсн хѳѳч мет Тер әмтиг хойр багд хувах. 33Хѳѳдиг барун бийд, ямадыг зүн бийд зогсах. 34Барун бийд зогсҗасн әмтнд Хан: – Мини Эцкәс әдс авсн әмтн наартн. Орчлң үүдәсн цагас авн таднд нерәдгдсн алвт эзлтн. 35Юңгад гихлә, Намаг ѳлн бәәсн цагт тадн хот ѳгәд цадхалат, ундассн цагтм ундм хәрүлләт, хонх һазр хәәҗәсн цагтм гертән хонуллат, 36нүцкн бәәсн цагтм хувцллат, гемнҗәхләм, асрҗ хәләләт, түүрмд суусн цагтм Намаг тѳвкнүлхәр ирләт, – гив. 37Тер цагт чик седклтә әмтн: – Деед Эзн! Таниг ѳлсҗәсн цагт бидн кезә хот ѳгсмб, ундассн цагттн ундытн кезә хәрүлсмб, 38хәр күн болсн цагттн кезә хонулсмб, нүцкн бәәсн цагттн кезә хувцлсмб? 39Таниг гемтҗәхлә, кезә асрҗ хәләсмб? Түүрмд бәәсн цагттн кезә бидн ирсмб? – гив. 40Тиигхлә Хан хәрүднь: – Мини хамгин бичкн дүүдм кесн сәәтн Нанд кесн сә болҗ һарла гиҗ үнәр келҗәнәв, – гив. 41Зүн бийд бәәсн әмтнд Тер: – Нанас цааран йовтн, му йорта әмтн! Эрлг болн терүнә зарцнр орх мѳңк һалд ортн. 42Юңгад гихлә, Намаг ѳлсҗәсн цагт тадн Нанд хот ѳгсн угат, ундасҗасн цагтм ундм хәрүлҗ ус ѳгсн уга биләт. 43Хонх һазр хәәсн цагтм гертән хонулсн угат, нүцкн бәәсн цагтм хувцлсн угат, гемнхләм болн түүрмд суусн цаглам нанд нѳкд болсн угат, – гив. 44Тиигхлә тедн: – Деед Эзн! Кезә бидн Таниг ѳлсҗәсн, ундасҗасн, хонх һазр хәәҗәсн цагттн, хувц хәәҗәсн цагттн, гемтә болн түүрмд суусн цагттн үзәд нѳкд эс болвидн! – гиҗ хәрү ѳгцхәв. 45Тиигхлә хан: – Мини хамгин бичкн дүүдм тусан күргҗ юм эс кесн болхла, Нанд тусан эс күргснлә әдл юмн гиҗ би үнәр келҗәнәв. 46Эдн мѳңк цааҗла харһх. Чик седклтәнь мѳңк җирһл әдлх, – гив.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\