МАТАЙ 26

1Исус цуг келсн үгән тѳгсәһәд, эврәннь сурһульчнртан: 2– Песахин нәр күртл хойр ѳдр үлдсинь тадн меднт? Күмни Кѳвүнәс урвҗ Терүг ик кирсд хадҗ әмнәснь хаһцулх, – гиҗ келв. 3Тер цагт ах гелңгүд болн Израилин толһачнр Кәәп гидг ах гелңгин бәәшңд ирәд, 4Исусиг нууцар бәрҗ авад, әмнәснь яһҗ хаһцулхинь үгцв. 5Зуг әмтн медҗ, буцлт бичә ѳргтхә гиһәд байрин ѳдрмүдт биш талдан ѳдрт кех юман кехмн гиҗ тедн келцхәв. 6Исусиг Бетәнья хотна арсна гемәр урднь гемтсн Шимона герт бәәсн цагт 7хот ууҗахла, нег күүкд күн каңкнсн сәәхн үнртә тос бичкн җуңһшу савд авч ирәд, Исусин толһа деер кев. 8Энүг үзсн сурһульчнр уурлад: – Эн ик үнтә тосиг иигҗ үрәхин ормд 9хулдад, яду әмтнд мѳңгинь түгәҗ ѳгхм билә, – гицхәв. 10Исус тедниг дурго болҗахинь үзәд: – Эн күүкд күүг юңгад кѳндәһәд бәәнәт? Энтн Нанд сә кев! 11Угатя яду әмтн тадн дунд оньдиндән бәәх, Би болхла таднла оньдин бәәшгов. 12Эн күүкд күн Мини толһад тос кеһәд, Мини цогц оршахар белдҗәнә. 13Үнәр келҗәнәв, Сән Зәңг цәәлһгдсн һазрт эн күүкд күүнә кесн йовдлын тускар тодлҗ келгдх, – гив. 14Тиигхлә арвн хойрин негнь, Йуда Искериот ах гелңгүд тал йовад: 15– Таднд Исусиг бәрүлхлә, нанд ямаран шаңнлт ѳгхвт? – гиҗ сурв. 16Тедн Йудад һучн цаһан мѳңг тоолад ѳгчкв, тер цагас авн Йуда Исусиг бәрүлх цагинь күләв. 17Эс искәсн һуйрин байр эклсн түрүңк ѳдр бәәҗ. Сурһульчнр Исус тал ѳѳрдәд: – Песахин хот альд белдхмб? – гиҗ сурцхав. 18– Ѳѳрк балһснд одад, Мини заасн күүнд: Мана Багш келүлв гиһәд «Мини цагм ѳѳрдҗәнә, чини герт Би сурһульчнртаһан Песахин хот эдлнәв», – гиҗ Исус келсмн. 19Сурһульчнр Исусин келсн үгинь күцәв. Тедн Песахин хот белдв. 20Асхн болад ирхлә, Исус арвн хойр сурһульчнртаһан ширә эргҗ сууцхав. 21Тедниг байрин хот эдлҗәсн цагт Исус: – Соңстн, тадн дундас негнь Намаг ѳшәтнә һарт бәрүлҗ ѳгх, – гив. 22– Деед Эзн минь, тер күн би биший? – гиҗ сурһульчнр икәр гейүрҗ хоорндан урлдад сурцхав. 23– Нанла хамдан нег ааһд һаран тәвсн күн Намаг бәрүлҗ ѳгх. 24Күмни Кѳвүн Бурхна Бичгт заясн хаалһарн күцц йовх зѳвтә. Зуг Терүг бәрүлҗ ѳгсн күн басл муулян эдлх. Тер эс тѳрсн болхла, деер болх билә, – гиҗ Исус теднд келв. 25– Багш, чи намаг тиигҗ кех гиҗ санҗанч? – гиҗ Йуда сурв. – Чи эврән энүг келвч, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 26Тедниг хотан эдлҗәсн цагт Исус ѳдмг авад, Бурхнд ханлт ѳргәд, хуһлҗ хуваһад сурһульчнрт ѳгәд: – Энүг авч эдлтн. Эн Мини Бий цогцм, – гиҗ келв. 27Ааһан авад, Бурхнд ханлт ѳргәд, сурһульчнртан ѳгәд: – Энүг авч уутн, 28энтн Мини цусн – Шин Бооцаг батлҗах темдг. Эн цусн әмтнә тѳлә, теднә килнц тәвүлхин тѳлә асхрх. 29Мини Аавин орнд таднла хамдан шин чаһр эс уутл, Би эн чаһр дәкҗ тѳрүц ууҗ чадшгов, – гиҗ Исус келв. 30Исусин үгин хѳѳн тедн Бурхнд магталын дуд дуулад, Олив уул тал йовцхав. 31– Эн сѳѳһәр тадн цуһар Намаг үлдәхт. Энүнә тускар Бурхна Бичгт: «Би Хѳѳчинь уга кехв, хѳѳднь тарҗ одх», – гиҗ бичәтә. 32Зуг үкәд босҗ әмдрснә хѳѳн Би тадниг Һалилья гидг һазрт күләхв. 33– Цугтан үлдәвв чигн, би Таниг тѳрүц хайшгов, – гиҗ Пётр Исуст келв. 34– Соңс! Эн сѳѳһәр эр така хәәкртл, чи һурв дәкҗ Намаг медхшв гиҗ келхич, – гиҗ Исус Пётрт келв. 35– Танла хамдан үквчн би Таниг үлдәшгов! – гиҗ Пётр хәрү ѳгв. Наадк сурһульчнр бас тиигҗ келцхәв. 36Исус эврәннь сурһульчнртаһан, Гетсемән гидг модта һазрт ирәд: – Намаг йовад зальврҗ иртл, энд күләҗәтн, – гив. 37Исус Пётриг болн Зебедана кѳвүдиг, ах-дү хойриг, авад, цааран йовв. Исусин зүркнь бүтәд, Бийнь үүмәд бәәв. 38– Седклм уудьврта бәәнә. Би үктлән зовҗанав. Тадн унтл уга Нанла хамдан бәәтн, – гиҗ Исус келәд, 39цааран йовҗ, һазр элкдҗ унад зальврв. – Эцк минь! Та эн зовлңгас Намаг гетлгх болвзат? Зуг Мини таалар биш, Тана таалар болтха! 40Исус сурһульчнрур ѳѳрдхләнь, тедн нѳѳртән диилгдәд унтҗ одсн бәәҗ. – Тадн унтлго Нанла нег част серглң бәәҗ чадсн угат. Сѳрлһнлә харһшгон тѳлә зальвртн. 41Серглң бәәтн! Күүнә сүмснь чидлтә, зуг цогцнь чинән чидл уга, – гиҗ Исус Пётрт келв. 42Цааран йовад, дәкн зальврв: – Эцк минь! Кемр Та эн зовлңгас Намаг эс гетлгхлә, кемр Би эн зовлңгиг даах зѳвтә болхла, Тана таалар болтха! 43Исус һурвдад сурһульчнрур ѳѳрдхлә, тедн үргләд, саак кевәрн унтад кевтсн бәәҗ. 44Тедниг үлдәчкәд, Исус һурвдад урдк келсн үгәрн зальврв. 45Цааранднь Исус сурһульчнр тал ѳѳрдәд: – Тадн одачн амрад кевтнт? Цагнь ирв, Күмни Кѳвүг килнцтә әмтнә һарт бәрүлҗәнә. 46Босад йовхм! Хәләтн, Намаг бәрҗ ѳгх күн аашна, – гиҗ келв. 47Исусиг үгән келҗәсн цагт генткн арвн хойр сурһульчнрин негнь Йуда үзгдв. Терүнлә хамдан ах гелңгүдин болн толһачнрин илгәсн кесг улс һартан мод, үлд авчксн ирәд зогсцхав. 48«Мини үмссн күн Исус болх, Терүг бәрҗ авхит», – гиһәд Йуда теднлә урдаснь үгцсн бәәҗ. 49Йуда тер дарунь Исус тал ѳѳрдәд: – Багш, менд! – гиһәд Исусиг халхаснь үмсв. 50– Ухалсн кергән ке, – гиҗ Исус терүнд келв. Тиигхлә харулчнр Исусиг бәрҗ авад йовн гихлә, 51тер кемд Исусин нег сурһульч генткн үлдән һарһад, ах гелңгин зарцин чикинь тәәрәд хайчкв. 52– Үлдән ормднь орулчк! Үлд ѳргсн күн үлдәс үкдмн! 53Чи Намаг Эцкәсн сурҗ чадшго гиҗ санҗанчи? Эцкм тер дарунь далн хойр миңһн элчнрән эс гиҗ Терүнәс үлү ик элчнриг илгәх билә. 54Зуг тиигхлә Бурхна Бичгт бичәтә үгмүд яһҗ күцхмб? Цуг эн учрх зѳвтәлм! – гиҗ Исус тер сурһульчд келв. 55Дәкәд Исус ирсн әмтн тал хәләһәд: – Мууха кевәр тадн үлдән, модан атхчкад, Намаг авхар ирсмт? Би тиигтлән деермч биш! Ѳдр болһн Би һол сүмд әмтнд ном цәәлһдг биләв, тадн Намаг бәрҗ авдго биләт. 56Зуг әәлдәчнрин үгмүд бүттхә гиһәд, цуг эн учрҗана, – гиҗ келв. Тиигхлә сурһульчнр Исусиг үлдәһәд, зулҗ гүүһәд йовҗ одцхав. 57Исусиг бәрҗ авсн улс Терүг Кәәп гидг ах гелң тал авч ирцхәв. Тенд ном цәәлһәчнр болн толһачнр цуглрад белн сууҗ. 58Пётр нууцар теднә ардас ах гелңгин гер күртл йовҗ. Герин һаза үлдәд, цааранднь юн болхинь гетәд сууҗ. 59Ах гелңгүд болн Деед хург Исусиг алхин тѳләд, Терүнә ѳмнәс герчлх худл герчнриг олҗ авхар шунцхаҗ. 60Кесг улс худлар герчлв чигн, тедн ик күцәмҗтә юм кеҗ чадсн уга. 61Аштнь хойр герч күн үг келцхәв: – Эн күн: «Би Бурхна сүмиг хамхлад, һурвн ѳдрин болзгт шинәр тосхҗ чадхв гилә», – гиҗ тедн келцхәв. 62– Эднә гемшәлин ѳмнәс ю келхмч? – гиҗ ах гелң босад, Исуст келв. 63Зуг Исус ә һарсн уга. Тиигхлә ах гелң келҗәнә: – Әмд Бурхна нернә тѳлә кел! Чи Христос Бурхна Кѳвүнвчи? 64– Энүг чи келҗәнәч! Энүнәс үлү Би келҗәнәв таднд: эндр ѳдрәс авн Күмни Кѳвүг хамгин күчтә Бурхна барун һарт суусинь, теңгрин үүлн деегүр йовҗ йовхинь үзхит! – гиҗ Исус келв. 65Тиигхлә ах гелң ѳмссн хувцан шуулад келв: – Энтн Бурхна тускар му келв! Дәкәд герчнриг юңгад хәәҗәхмт? Бурхна нериг эн яһҗ бузрдулҗахинь тадн ода соңсвт! 66Шиидврән келтн! – Эн бурута! Үкх зѳвтә! – гиҗ тедн хәрүднь хәәкрцхәв. 67Энүнә хѳѳн әмтн Исусин чирәднь нульмад, халхарнь ташад, басл икәр цокцхав. 68– Кен чамаг ода цокв, Христос, тааҗ кел маднд, – гиҗ тедн наад бәрцхәв. 69Пётр герин һаза суусн бәәҗ. Терүн тал нег зарц күүкд күн ѳѳрдәд: – Чи бас Исусла хамдан биләч, – гиҗ тер келв. 70– Юуна тускар чамаг келҗәхинь би медҗәхшв, – гиҗ Пётр гѳрдҗ келв. 71Пётриг хашан үүднд йовад зогсхла, талдан зарц күүкд күн үзәд: – Эн күн Назаретин Исусла бас билә, – гиҗ ѳѳрнь зогссн әмтнд келв. 72Пётр саак кевәрн гѳрдҗ андһарлв: – Би эн күүг медхшв, таньхшв! 73Удл уга герин һаза зогссн әмтн Пётрүр ѳѳрдәд келцхәв: – Чи теднлә хамдан бас биләч, келсн келәрчн медгдҗәнәвидн. 74Пётр Бурхиг зааҗ дәкн андһарлад: – Би эн күүг таньхшв! – гиҗ келв. Тер кемд эр така хәәкрв. 75«Эр така хәәкртл чи һурв дәкҗ Намаг медхшв гиҗ келхич» – гисн Исусин үгмүдиг Пётр тодлв, тер кеерәгшән һарад һашудад уульв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\