МАТАЙ 27

1Ѳрүн ѳрлә ах гелңгүд болн толһачнр селвцәд, Исусиг үклин цааҗла харһулх шиидвр авцхав. Тедн Исусиг күләд, Пилат гидг Римин һардачин һарт бәрүлв. 3Урвач Йуда Исусиг үкллә харһулх цааҗ батлсинь медсн цагт бийән гемшәһәд, ах гелңгүдт болн толһачнрт һучн цаһан мѳңгинь хәрү ѳгәд: 4– Би ик килнц кечкүв, би нүл уга күүг урвсн бәәҗүв, – гив. – Мана юн кергв? Эн мана керг биш, чини керг, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 5Йуда цаһан мѳңг сүмд хайчкад, цааран зулҗ йовад, хоолан бооҗ үкҗ одв. 6Ах гелңгүд мѳңгинь авад: – Эн мѳңгиг сүмин саңгд тәвхм биш, эн цуста мѳңгн, – гицхәв. 7Тедн хоорндан селвцәд, буһш кедг күүнә һазр хулдҗ авхар шиидцхәв. Тенд хәр әмтиг оршахм гиҗ тедн келцхәв. 8Тер учрар тер һазр Цуста һазр гиҗ ода күртл нерәдгднә. « 9Израилин кѳвүд һучн цаһан мѳңгәр үнлсн Терүнә үниг авад, 10Деед Эзн заасар нег буһшчас һазр хулдҗ авцхав», – гисн әәлдәч Еремья келсн әәлдхл бүтв. 11Исус һардачин ѳмн зогсв. – Чи Йудья улсин ханвчи? – гиҗ һардач сурв. – Чи тиигҗ келҗәнәч, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 12Ах гелңгүд болн толһачнр Терүг гемшәхлә, Исус үг келлго тагчг бәәв. 13– Чи соңсҗахшийчи? Чини ѳмнәс кедү гемшәлһн бәәхинь үзҗәнчи? – гиҗ Пилат Исуст келв. 14Зуг Исус ә һарч, хәрүднь нег чигн үг келлго һардачиг ѳврүлв. 15Байрин ѳдрмүдт һардач әмтнә эрлһәр түүрмд суусн кү сулдхадг бәәҗ. 16Тер цагт нег нертә күн түүрмд суусн бәәҗ. Тер Бар-Аба гидг нертә Исус бәәҗ. 17Әмтн олар хурсн цагт Пилат: – Кениг сулдххмб? Бар-Аба гидг нертә Исусиг эс гиҗ Бурхна Илгәсн Аврач гиҗ нерәддг Исусиг? – гив. 18Юңгад гихлә, евреймүдин һардачнриг Исуст үлү үзәд, терүнә һарт бәрүлсинь Пилат медәд бәәҗ. 19Пилатыг зарһчин ѳѳдм деер суусн цагт авальнь: – Эн чик седклтә күүнд му юм бичә ке. Сѳѳһәр энүнә тускар му зүүд үзчкәд, би сѳѳни дуусн зовлав, – гисн зәңг зарцар илгәҗ. 20Тер саамд ах гелңгүд болн толһачнр: – Бар-Абаг сулдхатн, Исусиг цааҗлтн, – гиҗ келх кергтә, гиһәд әмтиг үгдән орулҗ теднд келцхәв. 21– Эн хойр күүнәс кениг сулдхх кергтә? – гиҗ һардач әмтнәс сурв. – Бар-Абаг! – гиһәд әмтн хәрүднь хәәкрцхәв. 22– Бурхна илгәсн Аврач гиҗ нерәддг Исусиг яахмб? – гиҗ Пилат сурв. – Кирсд хадҗ алтн Энүг! – гиҗ цуһар хәрүднь хәәкрцхәв. 23– Ямаран му юм Энтн кесмб? – гиҗ Пилат әмтнәс сурв. – Кирсд ал! Кирсд ал! – гиһәд әмтн улм чаңһур хәәкрцхәв. 24Юмн тус эс болҗахинь медәд, Пилат әмтн буцлт эклх гиҗ әәһәд, әмтнә ѳмн һаран усар уһаһад: – Эн күүнә үклд би биш тадн бурута болхит, – гив. 25– Болг! Энүнә үклд бидн, мана үрдүд бурута болтха! – гиҗ әмтн хәәкрцхәв. 26Тиигхлә Пилат Бар-Абаг тәвәд, Исусиг малядсна хѳѳн кирсд цааҗлтн, гиҗ закв. 27Римин цергүд Исусиг һардачин бәәшңд авч одв. Исусин ѳѳр цергүд цуглрв. 28Тедн Исусин хувцинь тәәләд, улан лавшг ѳмскв. 29Хатханчгта урһмлар гүрсн титм толһаднь күчәр ѳмскәд, барун һартнь мод бәрүләд, ѳмннь ѳвдглҗ суулдад наад бәрәд: – Йудья улсин хан менд болтха! – гиҗ хәәкрцхәв. 30Дәкәд тедн Исусин чирәднь нульмад, толһаһинь модар цокцхав. 31Цадтлан зоваҗ зовачкад, тедн Исусас улан лавшг тәәләд, бийиннь хувц ѳмскәд, кирсд цааҗлхар авад йовцхав. 32Һарч йовад, тедн Күрәнә балһснас йовҗ йовсн Шимон гидг күүг үзәд, Исусин кирсиг бәрүлв. 33Голгот гидг бәәрнүр ирхләрн (Голгот – Һавл гиҗ орчулгдна) 34Исуст цѳстә ниилүлсн чаһр ѳгв, Тер амсчкад, уухар седсн уга. 35Исусиг кирсд телҗ хадад, тедн Исусин хувцинь авхар җирв хайцхав. 36Дәкәд тедн Терүг гетәд сууцхав. 37Исусин толһа деер бәәсн моднд: «Исус – Йудья улсин хан!» – гиҗ бичәтә. 38Терүнлә хамдан хойр деермчнр бас кирсд цааҗлгдв. Негнь барун бийднь, дарукнь зүн бийднь. 39Зууран йовҗ йовсн әмтн толһаһан зааляд, Исусиг му келцхәв. 40– Не, сүмиг хольврулад, һурвн ѳдрт тосхҗ тәввч? Чи Бурхна Кѳвүн болхла, әмән аврхнчн! Кирс деерәс бууҗ ирхнчн! – гиҗ тедн келцхәв. 41Ах гелңгүд, ном цәәлһәчнр болн толһачнр бас Исусиг наад бәрәд: 42– Талдан әмтнә әм аврдг билә, Бийән аврч чадхш! Иим бәәдлтә Израилин хан болҗана! Ода эн кирсәс буутха! Тиигхлә бидн Энүнд иткхвидн! 43Эн Бурхнд нәәлҗәлә. Кемр Эн Бурхнд кергтә болхла, Бурхн ода Энүг харсҗ авртха! Эн Бийән Бурхна Кѳвүн гиҗ нерәддг биләлм! – гиҗ тедн келцхәв. 44Исусла хамдан кирсд телҗ хадулгдсн деермчнр бас тиим кевәр му келцхәв. 45Үдин цаг ирхлә, эргндк һазр генткн харңһурв. 46Һурвн час күртл харңһу болв. Һурвн часин алднд: – Эли! Эли! Лема сабахтани! (Еврей келнәс орчулхла: Бурхн минь! Бурхн Минь! Намаг юңгад үлдәсмч?) – гиҗ Исус бәәсн дууһарн чаңһур келв. 47Тенд бәәсн әмтнәс зәрмнь: – Элиг дуудҗана, – гиҗ келцхәв. 48Негнь гүүҗ ирәд, ишклң чаһрар кенчр норһҗ, моднд ораһад, Исуст ѳргҗ ѳгв. 49– Болх! Күләҗә! Элья Энүг харсҗ авхар ирхм угай? Хәләй! – гиҗ әмтн келцхәв. 50Исусиг дәкн чаңһур хәәкрсн хѳѳн әмнь тер дарунь һарв. 51Һол сүмд бәәсн кѳшг деерәс ул күртлнь хойр әңгрәд шуурв. Һазр догдлад, хад чолуд шуурад, 52үкәрмүд секгдв. Бурхна кесг үксн улс үкәрәсн әмдрҗ 53босад һарцхав. Хѳѳннь Исусиг үкәрәсн босҗ әмдрсн цагт тедн Ерусалим балһснд орҗ ирв, кесг әмтн тедниг үзцхәв. 54Исусин цогциг манҗасн Римин әңгин цергин ахлач болн терүнә цергүд һазр чичрлһиг, учрсн юмиг үзәд ик гидгәр сүрдцхәв. – Эн күн йосн Бурхна Кѳвүн бәәҗ, – гиҗ тедн келцхәв. 55Тенд кесг күүкд улс бәәҗ. Тедн холас цугинь үзцхәв. (Тер күүкд улс Исусиг Һалильяс һарсн хѳѳн дахад, килмҗән ѳгәд, нѳкд болҗ йовла.) 56Тедн дунд Магдален хотна Марий, Марий (Яков Йосип ах-дү хойрин экнь) болн Зебедана аваль. 57Асхнднь Ариматья хотнас Йосип гидг байн күн ирсмн, тер бас Исусин сурһульч бәәҗ. 58Пилатур ирәд, Йосип Исусин цогцинь сурв. Пилат цогцинь авх зѳв ѳгв. 59Йосип Исусин цогцинь авад, үнтә цаһан эдәр ораһад, 60хад чолунд шин кесн үкәрт оршав. Тер үкәрин амнь ик чолуһар хаачкад, йовҗ одв. 61Магдален хотна Марий болн оңдан Мирьям үкәрин ѳмн тедүкнд сууҗасмн. 62Маңһдуртнь бемб ѳдрлә Пилатур ах гелңгүд болн паршмуд ирцхәв. 63– Ах Нойн! «Һурвн ѳдр давсна хѳѳн Би үкәрәсн босҗ әмдрхв», – гиҗ Тер худлч келсн билә. Терүнә үгмүд бидн мартсн угавидн, – гиҗ тедн келцхәв. 64– Нѳкәдүр күртл үкәринь харулх заквр цергүдт ѳг, эс гиҗ Терүнә сурһульчнр ирәд, цогцинь хулхалҗ авчкад, «Тер үкәрәсн босв», – гиҗ әмтнд келцхәх. Тер худл урдк худлас дор болх. 65– Эн харулыг автн, йовад үкәриг эврә дурарн хәләтн, – гиҗ Пилат теднд келв. 66Тедн йовад, үкәрин амна чолунд тииз тәвчкәд, харулыг зогсаһад Исусин цогцинь манцхав.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\