МАТАЙ 28

1Бемб ѳдр давсна хѳѳн маңһдуртнь ѳр цәәхлә Магдален хотна Мирьям, дарук Марий үкәриг хәләхәр йовцхав. 2Генткн ик һазр чичрлһн болв. Бурхна элч теңгрәс бууҗ ирәд ѳѳрдәд, үкәрин чолуһинь цааран түлкәд, деернь суув. 3Терүнә чирәнь цәклсн цәкллһн мет болад, хувцнь цасн мет цаһан бәәҗ. 4Харулчнр икәр әәһәд, сүмснь һарн гив. 5– Бичә әәтн! Кирсд алгдсн Исусиг тадн хәәҗәхинь би меднәв! 6Исус энд уга. Тер үкәрәсн босҗ әмдрв. Энүнә тускар Исус таднд урднь келсн билә. Наартн, хәләтн, Терүнә кевтсн орм эн бәәнә, 7сурһульчнр тал шулуһар йовад: «Исус үкәрәсн босҗ әмдрәд, тер таднас ѳмн Һалильяд ирх. Тенд тадн Исусиг үзхит», – гиҗ келтн. Келсн үгим соңстн, – гиҗ Бурхна элч күүкд улст келв. 8Тедн адһмтаһар үкәрәс һарад, сүрдҗ әәһәд бәәввчн дегц байрар дүүрәд, үзсән келхәр, сурһульчнр тал гүүлдцхәв. 9Генткн Исус бийнь теднә ѳмн зогсв. – Менд бәнт? – гиҗ Тер келв. Тедн Исус тал ѳѳрдәд, кѳлднь һаран күргәд сѳгдцхәв. 10– Бичә әәтн! Йовтн, Мини ах-дүүнрт Һалилья тал йовтха гиҗ келтн, тедн Намаг тенд үзх, – гиҗ Исус келв. 11Күүкд улс йовҗ одсн цагт харулын әмтн ах гелңгүд тал йовад, учрсн юмна тускар цугинь келҗ ѳгв. 12Тедн толһачнрла селвцәд, харулчнрт дала мѳңг ѳгәд келцхәв: 13– Мадн унтсн цагла сурһульчнр сѳѳһәр ирәд, Исусин цогцинь хулхалҗ авад йовҗ одла гиҗ әмтнд келтн. 14Кемр Римин һардач сурхла, бичә әәтн. Тадн буру угат гиҗ бидн терүнд келхвидн. 15Харулчнр мѳңгинь авад, теднә келсәр кецхәв. Тегәд тер зәңг Йудья улс дунд тарв. Ода күртл тер зәңг бәәһәтә. 16Арвн негн сурһульчнр болхла Исусин заасар Һалильяд бәәсн уулур йовцхав. 17Зәрмнь икәр итклго бәәсн бийнь Исусиг үзәд, ѳвдглҗ сѳгдв. 18Исус тедн тал ѳѳрдәд келв: – Теңгриг болн эн делкәг бәрх Йосн Мини һарт бәәнә. 19Тер учрар йовад Делкәд бәәсн келн-әмтн болһниг дуудҗ, Тедниг Мини сурһульчнр болһтн! Эцкин, Кѳвүнә болн Әрүн Сәкүснә нерн деерәс Тедниг уснд кирслтн! Нанас соңссн зааврмудыг күцәх 20Тедниг дасхҗ сурһтн! Лавлҗ тодлҗ автн: Орчлңгин чилгч күртл, Би оньдин таднла хамдан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\