МАТАЙ 3

1Тер ѳдрмүдт уснд кирслдг Йохан ирәд, Йудьян кѳдәд Бурхна ном тархаҗ иигҗ келв: – Теңгрин йосн ѳѳрдв, тер учрар килнцтә җирһлән үлдәтн. 3Әәлдәч Эшья Йохана тускар кезәнә иигҗ келсмн: «Деед Эзнд хаалһинь белдтн, Терүнә җиминь ястн, – гиҗ хәәкрсн дун эҗго кѳдәд соңсгдв». 4Йохан бийнь болхла, темәнә ноосар гүрсн хувцта, хувцн деерән арсн бүстә бәәҗ, терүнә иддг хотнь царцахас болн зерлг зѳгин бал бәәҗ. 5Тиигхд Ерусалимас, Йудьяс болн Йордана эргндк һазрас олн әмтн терүн тал ирсмн. 6Тедн эврәннь килнцән медүлҗ келәд, Йордана уснд Йоханар бийән кирслдг бәәҗ. 7Бийән уснд кирслхәр ирсн паршмудыг болн цадукмудыг үзчкәд, Йохан теднд иигҗ келв: – Хойр кѳлтә моһас! Бурхна иргч цухлас зулҗ чадхит гиҗ кен таднд келв. 8Эврәннь җирһл-бәәдләрн килнцтә җирһлән үлдәсән үзүлтн! 9«Эцкимдн Абрахам», – гиһәд Бурхна цааҗас зулҗ чадхвидн гиҗ бичә сантн, юңгад гихлә, Бурхн эн чолудас чигн Абрахамд үрдүд тѳрүлҗ чадх гиҗ би таднд келҗәнәв. 10Модыг уңг күртл чавчх сүк белн бәәнә. Сән темс ѳгдго модыг Тер чавчад һалд хайна. 11Тадниг килнцтә җирһлән үлдәсиг үзүлхин тѳлә Би тадниг уснд кирслҗәнәв. Зуг мини ардас Ирҗ йовхнь нанас күчтә, Тер таднд Әрүн Сәкүс ѳгәд, тадниг һалд орулх. Би Терүнә буршмгднь һар күрх зѳв угав. 12Тер буудяһан севглхәр күрзән авчксн белн. Тегәд эврәннь буудяһан хашадан хураҗ тәвәд, ѳвсинь болхла, унтрдго һалд хаяд шатах. 13Тер цагт Һалильяс Исус Йордан һолын уснд бийән кирслхәр Йохан тал ирсмн. 14Йохан болхла Терүг зогсаҗ келв: – Би Танар уснд кирслгдх зѳвтәв, юңгад Та Нан тал ирсмт? 15– Тиим болтха, юңгад гихлә, бидн тиигҗ Бурхна неквриг күцәх зѳвтәвидн, – гиҗ Исус хәрүднь келв. Тиигхлә Йохан зѳвән ѳгв. 16Исус уснд кирслгдәд һарв. Тер дарунь теңгр зааград, Бурхна Сәкүсн кѳглҗрһн мет Терүн деер бууҗ ирсинь Йохан үзв. 17– Энтн Мини Хәәртә Кѳвүн, Тер Намаг байрлулна! – гисн дун теңгрәс соңсгдв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\