МАТАЙ 4

1Тиигхд Исусиг эрлг сѳртхә гиһәд Әрүн Сәкүсн кѳдәд дахулҗ авч ирв. 2Дѳчн ѳдр сѳ уга Исус мацг бәрв, сүүлднь Исусин геснь ѳлсв. 3Тегәд эрлг Терүн тал ѳѳрдҗ ирәд: – Кемр Чи Бурхна Кѳвүн болхла, эн чолуд ѳдмг болтха гиһәд кел, – гив. 4– «Һанцхн ѳдмгәр күн бийән цадхаҗ хаңһашго, зуг Бурхнас һарсн үгәр күн цадхлң болх», гиһәд бичәтә, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 5Тер дарунь эрлг Исусиг Ерусалим балһснд авч ирәд, һол сүмин ора деер тәвнә. 6– Кемр Чи, Бурхна Кѳвүн болхла, эн ора деерәс дорагшан һәрәдәд «Бурхн Эврәннь элчнртән Чамаг әрвләд хәләтхә гиҗ зәрлг болх. Тедн Чамаг һар деерән авад теврәд йовх, тегәд кѳлчнь чолунд тѳрүц цокгдшго», гиҗ бичәтә, – гиһәд эрлг келв. 7– «Эврәннь Деед Эзн Бурхан бичә сѳрәд бә» гиҗ бас бичәтәлм, – гиһәд Исус келв. 8Дәкәд эрлг йир ѳндр уул деер Исусиг күргәд, делкән цуг орн-нутгудыг, теднә байн зѳѳриг үзүлнә. 9– Кемр нанд сѳгдхләчн, цуг эн тоотыг Чамд ѳгнәв, – гиҗ эрлг келв. 10– Йов цааран Нанас, эрлг! «Эврәннь Деед Эзн Бурхндан сѳгд, һанцхн Бурхндан цергл» гиҗ бичәтә, – гиһәд Исус хәрү ѳгв. 11Тиигхлә эрлг Исусиг үлдәһәд цааран йовҗ одна. Тер дарунь Бурхна элчнр ирәд, Исуст дѳң болв. 12Йоханыг түүрмд суулһсинь соңсад, Исус Һалильяд ирнә. 13«Зебулунин һазр Напталин һазр, нуурин ѳѳр бәәдг Йордана цаадк һазр, буру номта улсин Һалилья! Харңһуд бәәдг улс алдр герл үзҗ. Үклин сүүдрт бәәдг улст герл тусҗ гилвкв», – гиҗ Эшья әәлдәчәр дамҗулад келсн үг бүттхә гиҗ Исус Назаретиг үлдәһәд, Һалильян ѳѳр Зебулунин болн Напталин һазрт бәәдг Капернамд бәәршлнә. 17Тер цагас авн Исус: – Теңгрин йосн ѳѳрдв, тер учрар килнцтә җирһлән үлдәтн, – гиҗ Бурхна ном тархаһад зәңглдг болв. 18Һалилья нуурин ѳѳр йовҗ йовад, ах-дү хойриг Пётр гидг нертә Шимониг болн терүнә дү Андрейиг Исус үзв. Эдн заһсчнр болад, нуурт гѳлм хайҗаҗ. 19– Намаг дахад йовтн. Әмтиг дуудҗ мѳңк җирһлд орулдг таднд Би дасхнав, – гиҗ Исус теднд келв. 20Тедн тер дарунь гѳлмән хайчкад, Исусиг дахад йовцхав. 21Цааран йовҗ йовад, талдан ах-дү хойриг, Зебедана кѳвүдиг Яковиг болн Йоханыг, теднә эцктәһән Зебедала хамдан оңһц дотр гѳлмән ясҗахинь Исус үзәд, тедниг бас дуудв. 22Ах-дү хойр эцкән, оңһцан тер дарунь үлдәчкәд, Исусиг дахад йовцхав. 23Исус цуг Һалильяр эргҗ йовв, хурлмудт Теңгрин йосна туск Сән Зәңг дасхҗ цәәлһв, әмтн дунд ямаран чигн гемтәһинь, чинәһән алдсинь эдгәв. 24Цуг Сирий һазрар Исусин тускар зәңг тарв; Терүн тал чинәһән алдсн, олн зүсн гемтә, харһцдг, тәкрсн һарта, кѳлтә, хар сәкүснд эзлгдсн әмтиг авч ирцхәв. Исус цугтаһинь эдгәв. 25Һалильяс болн Декаполас, Ерусалимас болн Йудьяс, Йордана цань бәәх һазрас чигн олн әмтн Исусиг дахҗ ирцхәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\