МАТАЙ 5

1Әмтиг үзчкәд, Исус уул деер һарад суухлань, Терүнә сурһульчнр Терүнд ѳѳрдв. 2Исус тедниг сурһад иигҗ келв: 3– Бурхиг керглдг улс буйн-кишгтә! Эдн Теңгрин орна улс. 4Һашудҗасн әмтн буйн-кишгтә! Бурхн тедниг тѳвкнүлх. 5Номһн заңгтань буйн-кишгтә! Бурхна ѳгхәр бәәсиг эдн авх. 6Бурхна дуриг күцәхәр шунҗ хәәҗәхнь буйн-кишгтә! Бурхн тедниг хаңһах. 7Ѳршәңгү седклтәнь буйн-кишгтә! Бурхн тедниг ѳршәх. 8Цевр уха-седклтәнь буйн-кишгтә! Эдн Бурхиг үзх. 9Эвинь олҗ хадһлдгнь буйн-кишгтә! Эдниг Бурхн Эврәннь бүлд орулх. 10Бурхна дуриг күцәснәс кѳлтә кѳѳгдсн улс буйн-кишгтә! Эдн Теңгрин орнахн. 11Нанас кѳлтә тадниг му келәд, кѳѳһәд, хов-худлар муурулҗ һутахла, тадн кишгтәт! 12Байсҗ байрлтн, ик ач тадниг теңгрт күләҗәнә. Таднас урд бәәсн әәлдәчнриг чигн бас тиигҗ кѳѳлә. 13Орчлңгин давсн – тадн! Давсн амтан геехлә, юуһар амтынь орулхмт? Амтн уга давсиг керго болсн тѳләд, әмтнә кѳл дор шивнә. 14Орчлңгин герл тадн! Уул деер бәәсн балһсн әмтнә нүднәс бултҗ чадшго. 15Шам шатасн цагт күн терүг бүркхш. Герл ѳгтхә гиһәд ѳргәд деегшән тәвнә. 16Тиим кевәр тана герл олнд тусҗ герлттхә! Әмтн тана сән үүл үзҗ, Теңгрин Эцкитн туурулх. 17Намаг Зака эс гиҗ әәлдәчнрин үгиг уга кехәр ирв гиҗ бичә сантн. Уга кехәр биш, зуг йосндан күцәхәр Би ирләв. 18Юңгад гихлә, теңгр һазр хойр бәәтл, цугнь эс күцтл, заканас нег чигн бичкн үзг, нег чигн цег эвдшго гиҗ үнндән таднд келҗәнәв. 19Тегәд эн зааврмудас үчүкн гисн нег заавринь эвдсн, тиигҗ әмтиг дасхсн күн Теңгрин орнд чигн үчүкн чинртә болх; цугинь йосндан күцәһәд, талдан әмтиг тиигҗ сурһсн күн Теңгрин орнд алдр нер зүүх. 20Кемр тадн ном цәәлһәчнрәс болн паршмудас даву сән Бурхна дуриг эс күцәхлә, Теңгрин орнд тусхн угат. 21«Кү бичә ал, алачнр зарһла харһхмн», – гиҗ кезәнә келсиг тадн соңслат. Зуг Би таднд келҗәнәв, ахдан уурлҗасн күн зарһд тусхмн; арһ уга күн гиҗ эврәннь ахан келсн күн Деед хургин зарһд тусх. Эврәннь ахан һәргтә гиҗ му келдг күн мѳңк һалд тусн гиҗәнә. 23Тегәд, кемр чи Бурхнд бәрцән бәрхәр ирхләрн чини ах чамд һундлта бәәснь тенд санандчнь орхла, бәрцән үлдәчкәд, түрүләд одад эврәннь ахтаһан эвцлд. Терүнә хѳѳн ирәд, бәрцән бәрүлҗ ѳг. 25Кемр чамаг гемшәҗәх күн зарһчд авч йовхар седхлә, хаалһдан терүнлә эвцлд. Эс гиҗ тер чамаг зарһчин һарт ѳгх, зарһч чамаг харулчд ѳгх, тернь болхла чамаг түүрмд суулһх. 26Лавта үнәр чамд келҗәнәв: ялын сүл шаальган эс ѳгтлән теднәс чи һаршгоч. 27«Күүнә авальта дерән бичә негдүл», – гиҗ кезәнә келсиг тадн соңслат. 28Күүкд күн тал тачалтаһар хәләсн эр күн болһн эврәннь уха-седклдән күүнә авальта дерән негдүлв гиҗ Би таднд келҗәнәв. 29Барун нүднчн җилв хальдахла, салһад авад хайчк. Бүкл цогцарн мѳңк һалд орхин ормд нег мѳчәр дутсн деер. 30Барун һарчн җилв хальдхла, тәәрәд авад хайчк. Бүкл цогцарн мѳңк һалд орхин ормд нег мѳчәр дутсн деер. 31Кемр кен чигн эврәннь гергнәсн салхларн, гергндән саллһна цаас ѳгтхә гиҗ бас келгднә. 32Зуг Би таднд келҗәнәв: күүнә залута дерән эс негдүлсн гергнәсн салсн залу күн оңдан залута дерән негдүлх учр авальдан ѳгчәнә. Залуһасн салсн күүкд күүг авсн күн – күүнә авальта дерән негдүлсн күн болҗана. 33«Тәвсн андһаран бичә эвд, тәвсн андһаран Бурхна ѳмн күцә», – гиҗ кезәнә келсиг тадн бас соңслат. 34Би болхла, таднд келҗәнәв: андһар тѳрүц бичә тәв. Теңгр дуудҗ андһар бичә тәв, юңгад гихлә, теңгр – Бурхна ширә. 35Һазр дуудҗ андһар бичә тәв, юңгад гихлә, һазр – Бурхна кѳлин түшг. Ерусалимиг дуудҗ андһар бичә тәв, юңгад гихлә, Ерусалим – Алдр Хаана балһсн. 36Эврәннь толһаһарн бичә андһарл, юңгад гихлә, нег чигн үсиг цаһалһҗ эс гиҗ харлулҗ чадшгоч. 37«Э» – гихәр седхлә, «Э» – гитн; «Уга» – гихәр седхлә, «Уга» – гитн. Энүн деер немҗ келснь эрлгәс һарчана. 38«Кен чигн тана нег нүдитн сохлхла, терүнә нүдинь сохлтн. Кен чигн тана шүдитн хамхлхла, терүнә шүдинь хамхлтн», – гиҗ келсиг тадн соңслат. Би болхла таднд иигҗ келҗәнәв: чамд му кесн күүнәс ѳшәһән бичә нек. Кемр чамаг му келәд барун халхарчнь ташхла, зүн халхан тәвҗ ѳг. 40Чамла зарһцад, киилгичинь булаҗ авхар седсн күүнд деерк хувцан тәәлҗ ѳг. 41Кемр кен чигн чамаг эврәннь хаалһар күчәр нег дууна һазрт йовулхар седҗәхлә, чи терүнлә хамдан хойр дууна һазрт йов. 42Сурснд ѳгәд бә, ѳгйәлхәр бәәх күүнд уга гиҗ бичә кел. 43«Хаҗудк күүһән хәәрл. Эврәннь ѳшәтндән дурго бол», – гиҗ келсиг тадн соңслат. 44Би болхла таднд иигҗ келҗәнәв: ѳшәтндән дурта болтн, тадниг кѳѳҗәх әмтнә тѳлә зальвртн. 45Тегәд Теңгрин Эцкин үрдүд болхит. Юңгад гихлә, Теңгрин Эцк хар болн цаһан седклтә әмтнд Эврәннь нарна герл ѳгнә, Бурхна үг соңсдг болн Терүнә үг соңсдго әмтнә толһа деер хуран асхрулна. 46Кемр тадн бийситн хәәрлдг күүг хәәрлдг болхла, ямаран ач авхмт? Алв хурадг әмтн бас тиигҗ эс кенү? 47Кемр ах-дүүнрләһән сән бәәхлә, ямаран ѳвәрц бәәдмб? Буру номта улс бас тиигҗ кенәлм? 48Тегәд Тана Теңгрин Эцклә әдл буйн тѳгс болтн!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\