МАТАЙ 6

1Бийән буульҗ әмтн үзтхә гиҗ буйнч йовдлмуд кехән саглтн. Тиигҗ тадн Теңгрин Эцкәс ачлвран авч чадшгот. 2Тер учрар угатя яду улст ѳглһ ѳгсн цагтан: «Би ѳгләв», – гиҗ әмтнд медүлҗ бичә хәәкр. Хойр чирәтә улс әмтн тедниг буультха гиһәд хурлд чигн, уульнцд чигн, тиигҗ кенә. Тедн ачлвран авчксмн гиҗ Би таднд үнәртнь келҗәнәв. 3Угатя яду улст ѳглһ ѳгсн цагла, зүн һарчн барун һар ю кеҗәхинь бичә медтхә. 4Чини ѳгснь нууц болтха. Нууц юмиг үздг Эцкчн лавта ачичнь хәрүлх. 5Бурхнд зальврсн цагтан хойр чирәтә улсиг бичә дуратн. Тедн әмтн үзтхә гиҗ хурлд болн талвң болһнд зальврхдан дурта. Тедн ачлвран авчксмн гиҗ би таднд үнәр келҗәнәв. 6Чи болхла зальврсн цагтан эврәннь хорадан орҗ ирәд, үүдән хаачкад, эс үзгддг Эцкдән зальвр, чамаг нууцар зальврҗахинь үзәд, Эцкчн лавта ачичнь хәрүлх. 7Зальврхларн, буру номта улс кевтәһәр олн үг бичә келтн. Олн үг келхлә, тедниг соңсх гиҗ тедн санна. 8Болв тедниг бичә дуратн, юңгад гихлә, Теңгрин Эцктн тадниг юм сурхин урдас таднд юн кергтәһинь Эврән меднә. 9Иигҗ зальвртн: Мана Теңгрин эцк! Нернтн әрүн болтха! Тана йосн иртхә! Теңгрт бүтсн таалтн Һазр деер бүттхә! Эркн кергтә ѳдмг Эндр ѳдрт илгәһит! Яһҗ бидн күүнә килнц тәвнәвидн, Тиигҗ Та килнцмдн тәвүлит! Сѳрдг юмнла бичә харһулыт! Эрлгәс гетлгит! 14Кемр тадн әмтнә килнцинь тәвҗ ѳгхлә, Теңгрин Эцктн чигн тадна килнц тәвҗ ѳгх. 15Болв кемр тадн әмтнә килнцинь тәвҗ эс ѳгхлә, Теңгрин Эцктн чигн тадна килнц тәвҗ ѳгшго. 16Мацг бәрсн цагтан хойр чирәтә улс кевтәһәр үрүдсн бәәдл бичә һартн, юңгад гихлә, тедн яһҗ мацг бәрҗәхән әмтнд үзүлхәр тиим үрүдсн бәәдл һарна. Эдн ачлвран авчксмн гиҗ би таднд үнәр келҗәнәв. 17Чи болхла, мацг бәрҗәхән әмтнд үзүлшгоһар чирәһән уһаһад, толһаһан самлчк. 18Әмтнд эс үзгддг Эцкчн терүг медтхә. Тиигхлә нууцар кесн юмиг үздг Эцкчн лавта ачинь хәрүлх. 19Һазр деер бәәҗ, зѳѳрән бичә хоршулҗ хадһлтн. Энд гүр болн зев цугинь идҗ үрәнә. Хулхачнр гер дотр орад, хулха кеһәд зѳѳритн авчкна. 20Тадн болхла теңгр деер зѳѳрән хоршулҗ хадһлтн. Тенд гүр чигн, зев чигн идҗ үрәшго, хулхачнр олҗ хулхалҗ чадшго. 21Тана зѳѳр бәәсн һазрт седкл-санантн бәәнә! 22Нүдн – седклин герл мѳн. Нүднтн цевр болхла, седклтн бүклдән герлтә болна. 23Нүднтн бузр болхла, седклтн бүклдән бузр болна. Тана дотрк герл харңһу болхла, харңһу гисн ямаран болхмб? 24Хойр эзнд күн заргдҗ чадшго: Тер негнднь дурго болад, наадкднь дурлх, эс гиҗ негнднь үнн седкләрн заргдҗ, наадкинь оньгтан авшго. Бурхнд болн зѳѳрт дегц церглҗ чадшгот. 25Тер учрар: ю уухмб? ю идхмб? гиҗ әмд бәәхин тѳлә ю ѳмсхмб? гиҗ бий цогцин тѳлә бичә үүмәд бәәтн! Әмн җирһл хотас деер биший? Бий цогц хувцнас деер биший? 26Теңгр деер ниссн шовудыг сәәнәр хәләтн! Тедн тәрхш, хадхш, урһцинь хураҗ авхш. Тана теңгрин Эцк Эврән тедниг лавтаһар теҗәҗәнә! Тадн эн шовудас үлү деер бишийт? 27Үүмәд бәәҗ тадн дундас күн әмн җирһлән бичкн зуурт утдулҗ чадхий? 28Хувцна тускар яһад зовад бәәдмтә? Теегин бамб цецгәс яһҗ урһдгинь хәләлт! Тедн кѳлсән асхрулҗ кѳдлхш, утц ээрхш. 29Зуг Соломон хан ик алдр бәәсн бийнь тер цецгәһәс үлү сәәхн хувц ѳмсәд уга билә гиҗ Би таднд келҗәнәв. 30Кемр эндр урһдг маңһдур бешд хайгддг ноһаг Бурхн тиигҗ хувцлдг болхла, тадниг, баһ итклтә улсиг, энүнәс үлү хувцлх! 31Тер учрар «Ю идхмб? Ю уухмб? Ю ѳмсхмб?» гиҗ бичә үүмәд зовад бәәтн. 32Тертн буру номта әмтнә тѳр килмҗ. Цуг энүг таднд кергтәһинь Теңгрин Эцктн медәд бәәнә. 33Хамгин түрүнд Бурхна йосиг хәәтн, Терүнә таалыг күцәхәр шунтн. Наадкинь болхла Бурхн немҗ ѳгх. 34Тегәд чигн маңһдурк ѳдрин тускар бичә үүмәд зовад бәәтн. Ѳдр болһн эврәннь керг килмҗтә, эндрк кергт маңһдурк керг бичә немтн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\