МАТАЙ 7

1Кү бичә гемшәтн. Тадниг Бурхн гемшәхн уга. 2Ямаран кевәр әмтиг гемшәнәт, тиим кевәр тадниг Бурхн гемшәх. Ямаран кемҗәһәр кемҗәлнәт, тиим кемҗәһәр тадниг кемҗәлх. 3Ахиннь толһадк ѳвс үзәд бәәҗ, эврәннь толһадк ѳвр яһад эс үздмч? 4«Ах минь, толһаһасчн ѳвс һарһҗ хайнав», – гиҗ келнчн яһҗ кѳндрҗ келдмб? Чини толһа деер ѳвр бәәнәлм. 5Хойр чирәтн! Түрүләд эврәннь толһа деерк ѳвр авч хайчкад, тегәд ахиннь толһадк ѳвс яһҗ авч хайхинь медхич. 6Хар нохасд үнтә зѳѳрән хайҗ бичә ѳгтн. Тедн хәрү эргәд тадниг шүүрәд зуучкх. Һахан чикнд сувсан бичә ѳлгтн. Тедн ѳлгситн кѳлдән шивәд, ишкәд үрәчкх. 7Сурад бәәтн – сурситн ѳгх. Хәәһәд бәәтн – хәәсән олҗ авхит. Үүдинь цокҗатн – таднд тәәлҗ секх. 8Сурад бәәсн күн – сурсан авчана. Хәәһәд бәәснь – хәәсән олҗана. Үүд цокҗаснд – тәәлҗ секҗәнә. 9Кѳвүнтн ѳдмг сурхла, кен таднас чолу ѳгхмб? 10Кѳвүн заһс сурхла, эцкнь моһа ѳгхий? 11Кемр тадн килнцтә болвчн үрндән яһҗ белг ѳгхинь сәәнәр медхлә, энүнәс үлү кедү сән белг тана теңгрин Эцктн сурсн әмтнд ѳгх! 12Ямр чигн кергт тана ѳмн әмтн яһҗ бийән бәртхә гинәт, тиим кевәр тадн чигн теднә ѳмн бийән бәртн. Энүг Закан болн әәлдәчнрин дегтрмүд сурһна. 13Уутьхн үүдәр орҗ йовтн. Үклин амн ѳргн, хаалһнь амр. Олн әмтн түүгәр йовна. 14Әмн-җирһлин амн уутьхн, хаалһнь кецү. Терүг олдгнь йир цѳн. 15Худл әәлдәчнрәс бийән саглтн! Тедн хѳѳнә бәәдл зүүсн махч чонмуд мет. 16Тадн тедниг кесн үүләрнь медҗ авхит. Кѳгләс уста үзм, хатханчгас инҗр цуглулҗ болхий? 17Тер учрар сән модн сән темс ѳгнә. Му модн – му темс ѳгнә. 18Сән модн му темс ѳгхш. Му модн – сән темс ѳгдмн биш. 19Сән темс ѳгдго модн болһниг чавчад шачасн һалд хайчкна. 20Тер учрар худл әәлдәчнриг теднә кесн үүләр медҗ авхит. 21«Деед Эзн! Деед Эзн!» – гиҗ дуудсн әмтнәс цугнь Теңгрин Орнд орхш. Зуг Теңгрин Эцкимм заасинь күцәдг күн Теңгрин орнд орх. 22Зарһин ѳдрт олна ик зунь: – Деед Эзн! Деед Эзн! Тана нерн деерәс бидн номитн тархадг эс билүвидн? Тана нерн деерәс хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһдг эс билүвидн? Тана нерн деерәс кесг ѳвәрцс кедг эс билүвидн? – гиҗ келх. 23Зуг Би хәрүднь: – Би тадниг тѳрүц меддго биләв. Му кедг улс! Нанас хооран йовтн! – гиҗ келхүв. 24Тер учрар, эн Мини үг соңсад, келсим күцәдг күүг хад чолун деер гер бәрсн ухата күүнлә дүңцүлҗ болхмн. 25Хар салькн кѳдләд, хур икәр орад, һолын усн деврәд, тер герин орад асхрв. Зуг гер чолун деер бәәсн тѳләд, ормасн тѳрүц кѳндрсн уга. 26Зуг Мини үг соңсад, келсим күцәдго күүг элсн деер гер бәрсн ухан уга күүнлә дүңцүлҗ болхмн. 27Хар салькн кѳдләд, хур икәр орад, һолын усн деврәд, тер герин орад асхрна. Гернь хольврад хамхрад одна, – гиҗ Исус сурһв. 28Исус үгән тѳгсәхлә, әмтн терүнә номд икәр ѳврцхәв. 29Исус закана багшнрла әдл биш Бурхна йос бәрдг күүнлә әдл сурһв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\