МАТАЙ 8

1Исус уул деерәс бууҗ ирхлә, олн әмтн Терүг дахҗ йовцхав. 2Генткн арсна гемтә күн Исус тал ѳѳрдәд сѳгдәд келв: – Деед Эзн мини! Намаг гемәсм цеврлх саната болхла, буйн болтха, цеврлтн! 3Исус һаран күргәд: – Чамаг цеврлх санатав, цеврлгд! – гиҗ келв. Тер дарунь күн арсна гемәс цеврлгдҗ эдгв. 4– Хәлә! Энүнә тускар күүнд бичә кел! Гелңгд одад бийән үзүл. Дәкәд Мошен закаһар эдглһнә тәкл тәк. Терүгәрн чи әмтнд эдгсән медүлхич, – гиҗ Исус аштнь келв. 5Исус Капернамд ирхлә, рим цергин һардач Исус тал ѳѳрдәд ээрҗ келв: – Деед Эзн минь! Мини зарц гертм икәр зовҗ гемтә бәәнә, Һар, кѳлнь тәкрҗ. 7– Би ирәд зарцичинь эдгәнәв, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 8– Деед Эзн, Таниг герүрн орулх чигн нанд зѳв уга. Зәрлг болҗ нег үг келтн, зарцм дарунь эдгәд одх. 9Би эврән күүнә медәнд бәәнәв, мини медәнд чигн цергчнр бәәнә. Негнднь би: «Йов», – гинәв тер йовна; дарукднь: «Нааран йов», – гинәв тер ирнә. Зарцдан: «Энүг ке, терүг ке», – гиҗ келнәв, тер мини келсәрм бәәнә. 10Исус терүнә келсн үг соңсчкад икәр ѳврәд: – Израиль нутгт тиим ик сүзг би үзәд угав, – гиҗ таднд келҗәнәв. 11Соңстн! Үнндән болхла, олн әмтн дорд үзгәс болн барун үзгәс байр нәәрин ширән ѳѳр Абрахамла, Ицхакла, Яковла хамдан теңгрин орнд ирҗ суух. Теңгрин орнд суух зѳвтә талдан әмтн болхла, тендәс харңһу һазрур кѳѳгдх. Тер улс тенд ик зовлң эдләд шүдән хәврх, икәр оркрҗ уульх, – гиҗ. 13Исус хаҗудк йовсн улст келәд, дәкәд: – Герүрн хәр. Чини иткләр болтха, – гиҗ римин цергин һардачд хәрү ѳгв. Тер кемд зарцнь гемәсн эдгв. 14Исус Пётрин герүр ирхлә, тенд Пётрин хадм экнь ик халута кевтҗ. Исус терүнә һаринь авхла, күүкд күүнә халунь дарунь уурч одв. Тер босад Исуст хот белдв. 16Асхар Исус тал кесг хар сәкүсәр эзлгдсн әмтиг авч ирцхәв. Исус үгәрн хар сәкүсдиг һарһҗ кѳѳһәд, кесг олн-зүсн ѳвчтә әмтиг эдгәв. Эшья әәлдәчин: «Мана ѳвчиг эн бий деерән авад, гем зовлңгиг даасмн», – гисн үгмүд күцх зѳвтәд тиим юмн учрсмн бәәҗ. 18Исусин хаҗуд олн әмтн зогсла. Тедниг үзәд, Исус сурһульчнртаһан нууриг һатлад, телтр кѳвә тал йовхм гив. 19Нег ном цәәлһәч Исус тал ѳѳрдәд: – Багш! Таниг альд эс йоввчн би дахҗ йовх санатав, – гив. 20– Арат эврәннь нүктә, шовун эврәннь үүртә, Нанд, Күмни Кѳвүнд толһаһан түшәд амрх һазр уга, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 21Терүнә нег сурһульч: – Деед Эзн, герүрн хәрәд ѳңгрсн эцкән оршаһад ирх зѳв нанд ѳгит, – гиҗ келв. 22– Намаг дахад йов! Үксн әмтн эврәннь үксн күүһән оршатха, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 23Исус оңһцд орв. Ардаснь сурһульчнр дахад бас оңһц дотр орцхав. 24Генткн салькн кѳдләд, усна дольган деврәд, оңһциг шивәд бәәв. 25Исус унтҗ кевтҗ. Сурһульчнр ѳѳрдәд Терүг серүлв. – Деед Эзн, бидн чивн гиҗәнәвидн! Харсҗ авртн мадниг! – гиҗ тедн хәәкрцхәв. 26– Яһсн әәмтхә, баһ сүзгтә улсвт! – гиҗ Исус хәрүднь келв. Тер босад, салькиг болн нууриг хѳрҗ тогтнулв. 27Салькн, усн кѳдлхән уурв. Эргндк бәәдл тогтнв. Сурһульчнр икәр ѳврәд хоорндан келцхәв: – Салькнд болн уснд Эн зәрлг болна, теднь үгинь соңсна. Кен гидг күнв эн? 28Исус нууриг һатлад телтр кѳвәд бәәсн Гадарен гидг һазрт күрәд ирхлә, хар сәкүстә хойр күн үкәрәсн һарад Терүнә ѳмн зогсцхав. Тедн ик әәмшгтә, догшн бәәҗ. Әмтн теднәс әәһәд тер хаалһар йовдго санҗ. 29– Бурхна Кѳвүн, юн кергтәв Чамд? Чи мадниг эртәснь зовахар ирвч? – гиҗ тедн му дууһар хәәкрлдцхәв. 30Теднә бәәсн һазрас ик хол биш һахас идшлҗәҗ. 31– Кемр Чи, мадниг кѳѳхлә, эн һахасд мадниг орул! – гиҗ хар сәкүсд Исуст келәд ээрцхәв. 32– Йовтн тиигәрән! – гиҗ Исус хәрүднь келхлә, хар сәкүсд тер хойр күүнәс һарад, һахасиг эзлцхәв. Тер дарунь һахас ормасн ѳсрәд, ик уулын кецәс гүүһәд, уснд унад үкҗ одцхав. 33Һахас хәрүлсн әмтн зулад гүүлдцхәв. Тедн хаҗудк хотнд ирәд, хар сәкүстә хойр күүнә тускар цугинь келцхәв. 34Тегәд хотна олн әмтн Исусин ѳмнәс һарцхав. Эн һазриг үлдәҗ цааран йов, гиҗ тедн Исусиг үзәд келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\