МАТАЙ 9

1Исус сурһульчнрла оңһц дотр орад, нууриг һатлад, эврәннь хотнур ирв. Нег цѳѳкн күн Терүн тал һар-кѳлнь тәкрсн күүг девскртәһинь авч ирв. Исус теднә итклинь үзәд: – Байрл! Килнцчн тәвгдҗәнә, – гиҗ гемтә күүнд келв. 3Тиигхлә ном цәәлһәчнр: «Эн күн Бийән Бурхнд тоолҗана. Эн Бурхна тускар му келҗәнә», – гиҗ дотран санцхав. 4Исус теднә ухаһинь медәд: – Седклтн юңгад тиим му ухата болна? 5Ю келхд амр: «Чини килнцчн тәвгдҗәнә» эс гиҗ «Босад йов»? 6Би, Күмни Кѳвүн, әмтнә килнц тәвҗ ѳгх йостав гиҗ таднд медүлхин тѳлә эн күүнд иигҗ келҗәнәв: Бос, эврәннь девскрән авад герүрн хәр. 7Тернь босад герүрн йовв. Энүг үзсн әмтн икәр сүрдв. Тедн тиим йос күүнд ѳгсн Бурхиг магтҗ туурулв. 9Исус цааранднь йовҗ йовад тамһин герин ѳѳр суусн нег кү үзв. Тер Матай бәәҗ. – Намаг дахад йов, – гиҗ Исус тер күүнд келв. Тернь босад Исусин ардаснь йовв. 10Исусиг Матайин герт хот ууҗасн цагт тиигәрән алв цуглулдг болн кесг килнцтә улс ирцхәв. Тедн Исусла хамдан хот ууһад нәәрлцхәв. 11Энүг үзсн паршмуд Исусин сурһульчнрас: – Багштн алв цуглулдг килнцтә улсла яһад хот ууҗахмб? – гиҗ сурцхав. 12Теднә келсиг соңсад, Исус: – Эрүл-менд күүнд биш, гемтә күүнд эмч кергтә. 13«Бәрц бәрхин ормд ѳршәңгү болтн», гисн үгмүд ямаран учртаһинь йовад медтн. Чик седклтә әмтиг биш, килнцтә әмтиг дуудхар Би ирүв, – гив. 14Йохана сурһульчнр Исус тал ирәд: – Бидн болн паршмуд мацг бәрнәвидн, Тана сурһульчнр мацг яһад эс бәрнә? – гиҗ сурцхав. 15– Хүрмд ирсн гиичнр күргнә ѳѳр гейүрәд бәәхлә, сән болхий? Зуг цагнь ирхлә, күргн теднәс салһҗ авгдхла тер цагт тедн мацг бәрх. 16Хуучрад салврҗ одсн хувцнд шин халас тәвхш. Шин тәвсн халасн хуучн хувциг цааранднь теслх, шуурхань улм икдх. 17Тер мет күчән авчах чаһриг хуучн бѳрвд кедмн биш. Бѳрвнь шуурад үрх, чаһрнь асхрх. Күчән авчах чаһриг шин бѳрвд кедмн. Тиигхлә чаһрньчн, бѳрвньчн үрл уга бүтн бәәх, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 18Исусиг үгән келҗәхлә, Йудья улсин толһачнрин негнь ѳѳрдәд, Исусин ѳмн сѳгдәд: – Мини күүкм шиңкән ѳңгрҗ одла, буйн болтха күүкндм һаран күргәтн. Тер әмдрх! – гив. 19Исус ормасн босад сурһульчнрла хамдан тер толһачиг дахҗ йовв. 20Генткн нег күүкд күн Исусин ардас ѳѳрдәд, хувцна хормаднь һаран күргв. Тер күүкд күн арвн хойр җилдән цусн һарлһна гемәр зовад гемндг бәәҗ. 21«Кемр хувцна хормаднь һаран күрхлә, дарунь эдгхв», – гиһәд тер дотран ухалв. 22Исус ардаран эргҗ хәләһәд, тер күүкд күүг үзәд: – Байрл! Итклчн чамаг аврав, – гив. Тер кемд күүкд күн гемәсн эдгв. 23Исус толһачин герт ирәд, бүрә-бүшкүрчнриг, һашудҗ уульсн-дуулсн олн әмтиг үзәд: 24– Һартн эндәс! Күүкн ѳңгрсн уга. Күүкн унтҗ кевтнә, – гив. 25Әмтн Исусар наад бәрәд инәлдцхәв. 26Әмтиг һарһҗ йовулад, Исус герин хорад орад, күүкиг һараснь авхла, тернь босв. Эн ѳвәрцин туск зәңг эргндк һазрар тарв. 27Исус бәәсн һазрасн һарч йовхла, хойр сохр күн Терүг дахв. – Давидин Кѳвүн хәәрлич мадниг! – гиҗ тедн хәәкрцхәв. 28Исусиг нег герт орҗ йовхла, хойр сохр күн Исус тал ѳѳрдв. – Намаг нүднә хара орулҗ чадх, гиҗ иткҗәнт? – гиҗ Исус сурв. – Иткҗәнәвидн, мана Деед Эзн, – гиҗ тедн хәрүднь келцхәв. 29– Таднд иткләр болтха! – гиҗ Исус келәд теднә нүднд һаран күргв. Тедн үздг болв. 30– Хәләтн, Мини тускар күүнд бичә келтн, – гиҗ Исус теднд зәрлг болв. 31Зуг тер хойр эдгсн күн һарч йовад, эргндк һазрар Исусин тускар әмтнд зәңглв. 32Тедниг йовҗ одхла, Исус тал келн уга хар сәкүстә күүг авч ирв. 33Хар сәкүсиг кѳѳсн хѳѳн келн уга күн келдг болв. Әмтн икәр алң болцхав. – Тиим ѳвәрц йовдл эн Израилин һазрт одачн учрад уга билә, – гиҗ тедн келцхәв. 34– Эн эрлгин күчәр хар сәкүсдиг кѳѳнә, – гиҗ паршмуд келдг бәәсмн. 35Исус балһсн, хотн болһнар йовад, хурлд әмтиг сурһад, Бурхна йосна тускар Сән Зәңг цәәлһҗ тархаһад, әмтиг олн зүсн гемәс эдгәдг бәәсмн. 36Исус олн әмтиг үзәд, теднд санань зовв, юңгад гихлә, тедн хѳѳч уга тарҗ одсн хѳд мет муурсн бәәдлтә бәәҗ. 37– Хурах урһц ик, кѳдләчнр баһ. Тәрсн тәрәг хурах, хадх кѳдләчнриг илгәтхә гиһәд хадлһна Эзнд зальвртн! – гиҗ Исус эврәннь сурһульчнртан келсмн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\