ПИЛИПИНХН 1

1Исус Христосин зарцнр Павелас болн Тимофеяс Христос Исусла ниилснд Пилип хотнд бәәх Бурхна улст, чонҗин ахлачнрт болн нѳкднрт. Мана Эцк Бурхн болн Деед Эзн Исус Христос цаһан сана болн амулң бәәдл таднд ѳгтхә! 3Тана тускар санҗасн цагтан би Бурхндан оньдин ханлт ѳргнәв. 4Тана тускар зальврҗасн цагтан оньдин байртаһар зальврнав. 5Учрнь иим: тадн намаг Сән Зәңг тархахд түрүңк ѳдрәс авн ода күртл нѳкд болҗ йовнат. 6Тана седклд тиим сән кѳдлмш эклҗ үүдәсн Бурхн эн кѳдлмшән Исус Христосиг иртл күцәх гиҗ би лавта меднәв. 7Тана тускар тиигҗ ухалсм чик болҗана, яһад гихлә, тадн оньдин мини зүркнд. Нанд ѳггдсн церглтд тадн цуһар оньдин орлцҗ йовлат. Ода чигн, намаг түүрмд суусн цагтм чигн, Сән Зәңг харсҗ батлсн цагтм чигн тадн тиигҗ йовлат. 8Исус Христосла әдл би таднд дурта болдгиг Бурхн герч. 9Тана дурн улм ѳстхә, тадниг улм икәр медтхә, чикәр ухалтха гиҗ би зальврҗанав. 10Тиигхлә тадн сәәнинь йилһҗ чадхит. Христосиг ирхлә, тадн цевр болн буру уга болхит. 11Тадн Христосин ѳгдг чик бәәдлин дала сән йовдлта болхит. Эн цугтан Бурхнд туурмҗ болн магтал ирүлх. 12Ахнр-дүүнр! Нанла учрсн йовдл күцәмҗтәһәр Сән Зәңг тархахд нѳкд болсинь би таднд зәңглхәр седҗәнәв. 13Намаг Христосин тѳлә түүрмд суусиг хаана бәәшңд бәәсн улс болн наадк улс цугтан меднә. 14Намаг түүрмд суусн учрас ахнр-дүүнрин ик зунь Деед Эзнд батар иткдг болв, тедн Сән Зәңгиг улм зѳргтәһәр болн әәмшг угаһар тархадг болв. 15Үнәр келхд, зәрм әмтн нанд үлү үзәд, нанла дѳрлдхәр Христосин туск ном цәәлһҗәнә. Болв зәрмснь болхла, сән седвәрәр тиигҗәнә. 16Сән Зәңг харсх кѳдлмшт Бурхн намаг орулсинь медәд, эдн нанд дурта болад цәәлһҗәнә. 17Талдан улс болхла эврәннь сә хәәһәд, Христосин туск номиг әрүн седкләрн цәәлһҗәхш. Түүрмд бәәсн цагтм намаг икәр зоваҗ чадх гиҗ тедн санҗана. 18Тиигв чигн юмб?! Тедн ямаран чигн учрар: сән седвәрәр эс гиҗ эврәннь сә хәәсн учрар Христосин туск ном цәәлһдгнь йилһл уга. Христосин тускар тедн келҗәхнь хамгин ик чинртә. Энүнд би байрлҗанав. Би цааранднь чигн байрта бәәхв. 19Яһад гихлә, тана зальврсар болн нанд Исус Христосин Сәкүсн нѳкд болсар би эн түүрмәс һархв гиҗ санҗанав. 20Би кех зѳвтә кергән оньдин күцәхв гиҗ халун зүркәрн күсл кеҗ нәәлҗәнәв. Ода болн оньдинд би әмд бәәв чигн, үкв чигн эврәннь цогцарн Христосиг зѳргтәһәр туурулхв. 21Мини җирһлин күсл – Христос. Кемр намаг ѳңгрхлә, нанд олзта болх. 22Кемр нанд әмд бәәх цаг бәәхлә, би олн туста йовдлмуд кеҗ күцәхв. Зуг юуһинь шүүҗ авхинь би медҗәхшв. 23Би хойраһинь шүүҗ авх санатав. Эн җирһләс салҗ Христосла харһад бәәхәр седҗәнәв. Эннь хамгин деер болх. 24Зуг тана тѳлә нанд әмд бәәх кергтә. 25Би әмд бәәхән лавта меднәв. Тадниг итклдән ѳсхд, иткләс һарсн байр авхд нѳкд болхар би таднла үлдхв. 26Намаг таднур дәкәд ирхләрн Исус Христосла ниилсндтн нанар буульмҗ кехд танад дала учр олдх. 27Зуг Христосин Сән Зәңглә ирлцҗ бәәтн. Ни-негн бәәтн. Сән Зәңгин итклин тѳлә ноолдтн. Кемр би ирхлә, тана эн бәәдлиг үзхв, кемр эс ирхлә, энүнә тускар соңсхв. 28Юунд чигн ѳшәтнрәс бичә әәтн. Эн бәәдл теднд үкх гисн темдг, маднд аврх гисн темдг. Цуг эн Бурхнас. 29Христост һанцхн иткх биш, болв Терүнә тѳлә зовх зѳв Бурхн таднд ѳглә. 30Тадн нанла әдл ноолдҗанат. Намаг яһҗ ноолдсинь тадн үзсн биләт, болв яһҗ би ноолдҗахинь ода соңсҗанат.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\