ПИЛИПИНХН 2

1Кемр тадн Христосла нииләд нѳкд авчахла, Терүнә дурн тадниг тѳвкнүлҗәхлә, Әрүн Сәкүснлә хамдан бәәхлә, санан зовҗ ѳр ѳвчәхлә, намаг улм ик байрта кетн. Хоорндан таарч нег-негндән әдл дурта болтн, ухан-седкләрн негдҗ нег күслтә болтн. 3Бийдән олз хәәҗ, нер хәәҗ юм бичә кетн. Бийән номһрулҗ хоорндан бәәтн. Кен чигн талдан күүг бийәсн деер тоолтн. 4Тадна кен чигн һанцхн эврәннь арһ хәәлго, әмтнә арһ хәәтхә. 5Исус Христосла әдл ухалтн. 6Исус Бурхн болв чигн Бийән Бурхнла әдлцхәр зүткх йостав гиҗ сансн уга. 7Зуг зарц болн күн болҗ тѳрәд сән дурарн бәәсн юмнасн хаһцв. Тер бәәсн кевәрн күүнлә әдл болв, 8Бийән номһрулад үктлән, кирст үктлән соңсхврта бәәҗ. 9Тиим учрар Бурхн Терүг хамгин деерк ормд ѳргҗ, цуг нердәс хамгин алдр нер ѳгч. 10Тегәд теңгр деер, һазр деер, Һазр дор бәәсн цуг әмтә тоотнь Исусин нериг күндләд сѳгдх. 11Бурхн Эцкиг туурулхин тѳлә Исус Христос Деед Эзн гиҗ күн болһн иләр келх. 12Тегәд, хәәртә үүрмүд мини, намаг таднла бәәсн цагт тадн соңсврта биләт. Ода таднла эс бәәв чигн тадн соңсхврта болнат. Бурхиг күндләд, аврлтын кѳдлмш күцәхәр зүтктн. 13Яһад гихлә, Бурхн Эврәннь таал күцәх седвәр болн күч таднд ѳгчәнә. 14Һундл тѳрл угаһар болн зүтклдән угаһар цугинь күцәтн. 15Тиигхлә тадн Бурхна нүл уга, цевр болн дуту уга үрдүд болхит. Тедн хар саната болн килнцтә улс дунд бәәцхәнә. Тедн одд мет әмтнә заагт гилвкнә. 16Тадн җирһл ѳгдг үгмүд тер улст келнәт. Тегәд Исус Христосин ирх ѳдрт би хара зѳңдән марһанд орлцсн угав, хара зѳңдән кѳдлсн угав гиҗ байрлхв. 17Болв кемр мини цусн тана тәкл деер асхрв чигн (тана тәкл гисн иткләр дамҗад Бурхнд церглт) би байрлхв, таднла хамдан байрлхв. 18Тадн бас байрлтн, нанла байрлтн. 19Кемр Деед Эзн Исусин таал бәәхлә, би Тимофейиг тадн тал удл уга илгәхв, тиигәд тадниг яһҗ бәәхинь медәд седкләрн тѳвкнхв. 20Тер үнн седкләрн таднд ик килмҗ ѳгнә. Терүнәс даву нанд тиим күн уга. 21Наадкснь болхла Исус Христосин тѳлә арһ хәәл уга эврәннь арһан хәәнә. 22Тадн Тимофейиг итклтәһинь меднәт. Тер болхла нанла кѳвүн эцктәһән бәәсн метәр бәәҗ Сән Зәңг цәәлһҗ кѳдлҗ йовла. 23Тегәд нанла юн учрхиг сәәнәр медҗ авад, би удл уга энүг тадн тал йовулхв гиҗ нәәлҗәнәв. 24Деед Эзнә таал бәәхлә, би тадн тал эврән ирхв гиҗ лавта меднәв. 25Зуг ода нанла хамдан кѳдлдг болн ноолддг ах Эпапродитиг тадн тал илгәх кергтә гиҗ би санҗанав. Тер таднас ирсн элч болад нанд нѳкд болҗ йовла. 26Эн тадниг үзхәр икәр седҗәнә. Бийнь таасго болсинь тадн соңсв гиҗ зовҗана. 27Эннь үнн, дегд күндәр гемтәд Эпапродит үкн гив, зуг Бурхн энүг хәәрлв. Бурхн һанцхн энүг биш намаг чигн хәәрлв. Бурхн намаг улм икәр бичә зовтха гиҗ тиигсмн. 28Эн учрар Эпапродитиг үзәд, тадниг байрлтха гиһәд би энүг шулуһар тадн тал йовулнав. Тиигәд мини зовлң баһрх. 29Деед Эзнлә ниилсн ахиг тоссн метәр энүг байртаһар тостн. Энүнлә әдл улсиг күндлтн. 30Яһад гихлә, Эпапродит Христосин кѳдлмшин тѳлә эн әәмшгтә керг күцәһәд үкн гив. Тадниг нѳкд болҗ эс чадсн цагт, эн тана элч болад нанд нѳкд болҗ йовла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\