ПИЛИПИНХН 3

1Ахнр-дүүнрм! Деед Эзнлә нииләд байрта бәәтн гиҗ би аш сүүлднь келҗәнәв. Нег юм давтад бичәд бәәдгм нанд ацан биш, болв таднд болхла, әәмшгәс эн харслт болх. 2Һалзу нохас мет бәәдг улсас бийән саглтн. Хар саната йовдл һарһдг улсас бийән саглтн. Керчүлһ кедг улсас саглтн. 3Яһад гихлә, тедн биш бидн йоста керчүлгдсн улсвидн. Бидн Әрүн Сәкүсәрн дамҗад Бурхнд мѳргнәвидн. Бидн шаҗна һазак кергт нәәллго Исус Христосар буульмҗ кенәвидн. 4Болвчн би шаҗна һазак кергт нәәлх учртав. Кемр нег чигн күүнд шаҗна һазак кергт нәәлх учр бәәхлә, нанд тиим учр улм дала. 5Тѳрснә хѳѳн нәәмдгч ѳдртм Мошен закаһар би керчүлгдв. Би Израилин күмб, Беньяминә уңг-тохмтав. Цевр тохмта еврейв. Зака күцәлһнә тускар келхлә, би перушмв. 6Би иткдг улсиг шунлтта кевәр кѳѳләв. Зака күцәсәр чик бәәдлтә болхин тускар келхлә, би нүл уга күн биләв. 7Тер бийнь кезәнә чинртә, олзта гиҗ тоолсн юмиг, ода болхла, би Христосин тѳлә юмн биш гиҗ тоолҗанав. 8Цуг юмсудыг мини Деед Эзн Исус Христосин туск медрллә дүңцүлхлә, эннь юмн биш гиҗ би тоолҗанав. Исус Христосин тѳлә би бәәсән һолад күүнд керго хог-богд тоолҗанав. Христосиг олҗ авхин тѳлә болн Терүнлә бүклдән ниилхәр би тиигҗәнәв. Күн зака күцәсәр чик бәәдл авна. Би тиим кевәр чик бәәдлтә бишв. Зуг би Христост итксәр тогтсн чик бәәдлтә болв. Эн чик бәәдл Бурхнас һарчана. 10Би Христосин болн Терүг әмдрүлсн күчиг медх санатав. Би Терүнлә әдл зовх санатав. Исусла әдл үкх санатав. 11Тиигхлә би әмдрхв гиҗ нәәлҗәнәв. 12Күслдән күрләв, дуту уга болв гиҗ би келҗәхшв. Зуг би тер күслд күрхәр зүткҗәнәв. Тер күслин тѳлә Христос Исус намаг аврла. 13Ахнр-дүүнр! Күслдән күрләв гиҗ би тоолҗахшв. Зуг би ардк юман мартад, ѳмнк күслдән күрхәр зүткнәв. 14Би диилврин ач авхар күслд күрхәр зүткҗәнәв. Исус Христосар дамҗад энүг автха гиҗ Бурхн мадниг дуудв. 15Бидн дуту уга улс тиигҗ ухалх зѳвтәвидн. Кемр тадн дундас күн талданар ухалдг болхла, Бурхн терүнд цәәлһҗ ѳгх. 16Эн цаг күртл дахсн зокалмудар бәәҗ яһв чигн уралан йовий. 17Ахнр-дүүнр! Талдан улсла хамдан нанас үлгүр автн. Таднд үзүлсн мана үлгүрәр бәәдг улсиг хәләтн. 18Яһад гихлә, кесг улс Христосин кирсин ѳшәтнр болҗ бәәнә. Эднә тускар би таднд урднь давтад келләв. Ода би уульн бәәҗ эднә тускар давтад келҗәнәв. 19Аш-сүүлднь, эн улс үкх. Эднә бурхн – гесн. Теднә буульмҗ кесн юмс бийснь һутана. Тедн һанцхн эн һазрин юмна тускар ухална. 20Зуг Мана Тѳрскн теңгр деер. Аврач болн Деед Эзн Исус Христосиг тендәс ирхиг бидн күләжәнәвидн. 21Тер мана арһ уга үклд ордг цогц-махмудыг хүврүлҗ Эврәннь туурмҗта цогц-махмудла әдл күчәрн кех. Эн күчәр Тер цугиг медәндән орулна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\