ПИЛИПИНХН 4

1Мини хәәртә ахнр-дүүнр! Би тадниг икәр санҗанав. Тадн – мини байр, тадн – мини титм. Хәәртә ахнр-дүүнр, Деед Эзнлә нииләд батар зогстн. 2Эвода болн Синтих, буйн болтха, Деед Эзнлә нииләд хоорндан ни-негн бәәтн гиҗ би эрҗәнәв. 3Мини итклтә нѳкд, чамаг сурҗанав эн хойр күүкд улст нѳкд бол. Эдн Клементлә болн нань чигн нѳкднрлә хамдан нанд дѳң болҗ Сән Зәңг делгрүллһнд орлцад кѳдлдг билә. Эн улсин нерд Җирһлин Дегтрт бичәтә. 4Деед Эзнлә ниилҗ оньдин байрта бәәтн. Байрта бәәтн гиҗ бас келҗәнәв. 5Тана номһн бәәдлин тускар цугтан медтхә. Деед Эзн ѳѳрхн. 6Юмнд бичә зовад бәәтн. Юн учрв чигн Бурхндан ханлт ѳргәд эрҗ зальврад, эврәннь сансн-санаһан Терүнд келтн. 7Тиигхлә әмтнә ухана медәнәс ик деер бәәсн Бурхна эв тана ухан-седклиг Христосла ниилүләд харсх. 8Аштнь ахнр-дүүнр: үннч, ачта, үнн чик, цевр, тааста, ѳврмҗтә, буйн болн буульмҗ авх ачта юмна тускар оньдин ухалтн. 9Нанас дассн, тодлҗ авсн, соңссн, үзсн юман күцәтн. Тиигхлә эвин Бурхн таднла бәәх. 10Тадниг шинәс нанд килмҗән ѳгснд би Христосла ниилҗ байрлв. Тадн нанд урднь чигн нѳкд болдг биләт, зуг нанд нѳкд болх арһ таднд кесг цагт уга билә. 11Нанд юмн кергтә гиһәд би энүг келҗәхшв. Яһад гихлә, би бәәсндән байн болдг дасув. 12Түрү цагт болн юмн элвг цагт бәәдг дасув. Альд бәәв чигн, кезә бәәв чигн, ѳлсв чигн, эс гиҗ цадхлң бәәв чигн, дала юмта болн тѳрүц юмн уга бәәв чигн би бәәсндән байн болдг даслав. 13Нанд чидл ѳгдг Христос Исусла нииләд, би цугиг дааҗ күцәҗ чадҗанав. 14Тадн мини зовлңгиг хувалцлат. Эннь йир сән. 15Урднь, Сән Зәңг экләд делгрүлсн цагт, намаг Македонь һазрас һарч йовхд, таднас даву талдан чонҗ нанд нѳкд болҗ, мѳңгиг цуглулҗ илгәсн угаһинь тадн, Пилип хотна әмтн, бийстн меднәт. 16Намаг Тесалоник гидг һазрт бәәхд тадн кесг дәкҗ нанд нѳкд болдг биләт. 17Би таднас белг авхин тѳлә энүг келҗәхшв. Зуг тадниг бийдән сә авхин тѳлә тиигҗ кетхә гиҗәнәв. 18Эпапродитәр дамҗад тадн нанд кергтәһәс үлү юм илгәвт, тегәд чигн ода нанд цуг юмн бәәнә. Тана илгәсн юмн Бурхнд нерәдсн күҗ мет болн тааста таалмҗта бәрц мет. 19Мини Бурхн Исус Христосар дамҗад алдр зѳѳрәсн авад тадниг кергтә юмар теткх. 20Мана Бурхн болн Эцк мѳңкиндән тууртха! Тиигтхә. 21Христос Исусла ниилснд Бурхна улст цугтаднь менд келтн. Нанла хамдан бәәсн ахнр-дүүнр бас таднд менд илгәҗәнә. 22Бурхна цуг улс таднд менд келҗәнә. Онц кевәр хаана бәәшңд кѳдлҗәсн улс бас менд келҗәнә. 23Деед Эзн Исус Христосин хәәрлт таднла бәәтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\