ПИЛЕМОН 1

1Исус Христост итксн учрас суулһгдсн Павелас болн дү кѳвүн Тимофейәс маднла хамдан кѳдлҗ йовдг хәәртә Пилемонд, хәәртә дү күүкн Апьяд болн маднла әдл церглҗ йовх Архиппд, тана герт хурдг сүзгтнрт. 3Бурхн мана Эцк болн Деед Эзн Исус Христос цугтаһитн хәәрлтхә. Би тадна амулң-тѳвкнүн бәәхин тѳлә зальврдв. 4Күндтә дү кѳвүн, чи мини сананас кезәчн һархшич. Тиигәд зальврхларн, би эврәннь Бурхндан ханлтан ѳргдв. Яһад гихлә, чи Деед Эзн Исуст үнн седкләрн иткәд, иткдг улст дуран ѳгч күндлснә тускар би соңсв. Мини зальврлһна учр-утхнь иим: чи ма хойран үүрллһн маднд Христосас ач-тус күртәхин туск медрл медүлх. 7Чини дурн намаг ик гидгәр байрлулҗ урмдулв. Юңгад гихлә, чи иткдг улсин зүрк тѳвкнүлвч. 8Тиигәд, чамд кех тоотыг зааҗ-закх нанд зѳв бәәвв чигн, болв би чамд дурлсн учрас сурҗанав. 10Би түүрмд суулһгдсн Исус Христосин элч Павел чамаг Онәсмин тускар сурҗанав. Тиигхләрн Онәсм Христост иткәд мини зааҗ авсн кѳвүм болв. Би болхла түүрмд сууҗаһад, Онәсмд уха заадг эцк болв. 11Урднь Онәсм чамд тус уга бәәҗ. Ода болхла, чамд, нанд кергтә күн болв. Тиигәд би Онәсмиг чам тал илгәҗәнәв. 12Чи болхла, энүг орулҗ ав. Эн күн нанд әвр хәәртә. 13Би Сән Зәңгәс кѳлтә сууҗаһад, Онәсмиг хаҗудан бәрхәр седҗәләв. Чини ормд нанд нѳкд болх гиҗ санҗалав. 14Болв би чамаг нанд нѳкд бол гиҗ закхар седҗәхшв. Чи эврәннь санаһарн энүг кехч гиҗ би санҗанав. Кемр чи зѳвән эс ѳгхлә, би тѳрүц юм кешгов. 15Юңгад гихлә, тер хәрү мел чам тал ирхәр цаг зуур салсмн бәәҗ. 16Ода болхла, тер чини эгл зарц биш, чини эңкр дү кѳвүн болҗана. Тер нанд йир хәәртә. Терүг күн гиҗ, сүзгч гиҗ, нанас давуһар чамаг хәәрлхиг би иткҗәнәв. 17Тиигәд намаг эврәннь иньг гиҗ тоолҗахла, энүг нанла әдләр күндл. 18Кемр тер чамаг һундасн болхла, эс гиҗ чамд ѳртә болхла, терүнә ѳринь би даанав. 19Би, Павел, терүнә ѳринь бийдән авчанав гисн цаас бичәд, эврәннь һаран тәвҗәнәв. Чи эврәннь җирһләрн нанд ѳртәч, болв энүнә тускар нег чигн амн үг келшговидн. 20Тиигәд, эңкр мини дү, Христосин тѳлә эн сән керг күцәһәд, намаг энүгәрн тѳвкнүл. 21Мини сурҗасиг чи күцәхч гиҗ би нәәлҗәнәв. Нам терүнәс давуһар кехичнь. 22Бас нег чамас сурҗах юмн иим: нанд нег хора бел кеһәд оркчк. Тана зальврлһна тусар би сулдад һархв. Һархларн тадн тал ирхв гиҗ би ицҗәнәв. 23Чамд эврәннь мендән илгәҗәхнь: Исус Христост итксн учрас суулһгдсн Епапр, бас нанла хамдан кѳдлдг Марк, Аристарх, Дэм болн Лука. 25Деед Эзн Исус Христос тадниг хәәрлтхә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\