АПОКАЛИПСИС 1

1Эн дегтрт Исус Христосин иләр үзүлсн йовдлмуд бичәтә. Удл уга юн учрхиг Эврәннь зарцнртан үзүлхәр Бурхн эн ил үзүллһ Исуст ѳгсмн. Исус болхла Эврәннь Йохан гидг зарц тал Бурхна элч илгәһәд энүг медүлҗ. 2Йохан үзсән келҗ, Бурхна үгмүд болн Исус Христосин медүлсн йовдлмудыг бичҗ авч. 3Эн дегтриг умшдг күн буйн-кишгтә! Соңсдг болн умшсан күцәдг күн бас буйн-кишгтә! Яһад гихлә, энүнд бичгдсн йовдлмуд удл уга күцх. 4Би, Йохан, Азийин һазрт бәәсн долан сүзгтни хургудт нерәдҗ энүг бичҗәнәв. Ода бәәдг, урднь чигн бәәсн, иргчдән ирх Бурхн, Терүнә ширән ѳмн бәәсн долан сәкүсн болн Исус Христос цаһан сана, амулң тѳвкнүн бәәдл таднд ѳгтхә! 5Хамгин түрүн әмдрсн итклтә герч, һазр болһна хаадудын Залач Исус Христос маднд ик хәәртә болад, цусан асхрулҗ мадниг килнцәс сулдхсмн. 6Эврәннь Бурхндан болн Эцкдән церглүлхин тѳлә Исус мадниг гелңгүд болсн улс кеҗ ниилүлв. Исус Христос тууртха! Мѳңкиндән залтха! Тиигтхә! 7Хәләтн: Исус үүлн деер бууҗ йовна. Күн болһн болн Исусиг үлдәр шаасн улс Терүг үзх. Цуг күмн әмтн Исусин тускар оркрх. Тиим. Тиигтхә! 8Би «Альфа» болн «Омега», Түрүңкв болн Сүүлңкв, – гиҗ ода бәәдг, урднь чигн бәәсн, иргчдән ирх сүркә күчтә Деед Эзн Бурхн келҗәнә. 9Би, Йохан, тана ахв, таднла әдл Бурхна йосиг күләһәд тесвртәһәр зовлңта йовнав. Эн зовлңгиг бидн, Исусин сурһульчнр болад дааҗанавидн. Бурхна үг болн Исусин медүлсн үнниг тархаснас кѳлтә намаг Патмос арлд туусмн. 10Деед Эзнә ѳдрлә би Әрүн Сәкүсәр дүүрәд, ардан бүрәни әдл чаңһ ду соңсв. 11Тер иигҗ келв: – Үзсән дегтрт цугинь бичҗ авад, Епес, Смирна, Пергәм, Тутыр, Сардис, Пиладельпья, Ләәдикья гидг долан балһснд бәәсн сүзгтни хургудт илгә. 12Тиигҗ келҗәх күүг үзхәр эргҗ хәләхләрн, би олн зул ѳргсн долан алтн тәвц үзв. 13Тер зулта долан алтн тәвц хоорнд күмни кѳвүнә дүрстә күн зогссинь би үзв. Тер ѳрчән алтн бүсәр бүслсн, ут хувцта бәәҗ. 14Толһаннь үснь цаһан ноосн мет, цасн мет цаһан мәр, нүднь һал мет шачаҗ. 15Кѳлнь һалд цутхад ѳңглсн күрл мет гилвксн, дунь усна күркрәнә шууган мет чаңһ. 16Барун һартан долан од бәрәд зогсҗ. Амнаснь хойр талан иртә хурц үлд үзгднә. Нүүрнь һал үдин нарн кевтәһәр герлтҗ бәәнә. 17Терүг үзн, би үксн күн мет кѳлднь киисв. Тиигхлә Тер барун һаран нан деер тәвәд иигҗ келв: – Бичә ә. Би Түрүңкв болн Сүүлңкв. 18Би әмдв. Би үкч одлав, зуг ода мѳңкиндән әмд бәәхв. Үклиг залдг, үклин һазриг залдг йосн Нанд бәәнә. 19Үзҗәсән ода болҗахиг болн бас хѳѳннь чигн учрхиг бичҗ ав. 20Барун һартм бәәсн чини үзҗәсн долан одна болн зул ѳргсн долан алтн тәвцин нууцин тәәлврнь эн: долан одн гиснь – долан балһснд бәәсн сүзгтни хургудын Бурхна долан элчнр. Зул ѳргсн долан алтн тәвц гиснь – долан сүзгтни хургуд.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\