АПОКАЛИПСИС 10

1Би Бурхна йос бәрдг талдан элчиг үзв. Тер теңгрәс бууҗ ирв. Бурхна элчиг үүлн хувцн мет ораҗ. Толһа деерән солңһта, чирәнь нарн мет гилвксн, кѳлнь һал бахн мет билә. 2Һартан секәтә бичкн цаас бәрсн барун кѳләрн теңгс ишкәд, зүн кѳләрн һазр ишкәд арслңгин оркрлһн мет чаңһ дууһар хәәкрв. Терүг хәәкрхлә, долан оһтрһун дун һарв. 4Тер долан оһтрһун дууһар хәәкрхлә, би бичхәр белдүв, зуг теңгрәс һарсн дун иигҗ келв: – Долан оһтрһун келсн үг нууһад бичә бич. 5Тиигхлә теңгс һазр деер зогссн Бурхна элчиг барун һаран теңгрүр ѳргсиг би үзв. 6Теңгр, һазр, теңгс һурвиг болн тенд бәәсн цуг юмиг үүдәсн мѳңкиндән бәәдг Бурхна нер олзлад тер андһар тәвәд: – Бүтх юмн эрк биш бүтх. 7Бурхна доладгч элч бүрәһән татхла, Эврәннь нууцин зураһан Бурхн күцәх. Энүнә тускар Тер Эврәннь зарц әәлдәчнртән урднь зәңглсмн, – гив. 8Урднь нанд үг келсн, теңгрәс һарсн дун дәкәд иигҗ келв: – Йов! Теңгс деер болн һазр деер зогсҗасн Бурхна элчин һарт бәәсн секәтә цаасинь ав. 9Би Бурхна элчүр ѳѳрдәд, тер бичкн цаасиг сурв. – Эн цаасиг авад ид. Чини геснд һашун болх. Зуг амндчн бал идсн мет әмтәхн болх, – гиҗ тер нанд келв. 10Би Бурхна элчин һарт бәәсн цаас авад идв. Тер цаасн амндм бал мет әмтәхн болв. Идәд дуусхлам гесндм һашун болв. 11– Чи келн-улсин, келмүдин болн кесг хаадудын тускар дәкн әәлдх зѳвтәч, – гиҗ нанд келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\